söndag 10 januari 2016

Utbildning, värnplikt med mera

Just nu är det mycket som händer med beröring på Försvarsmaktens personalförsörjning.

För det första har kollegan Wiseman upplåtit plats till Lars Fresker att problematisera om försörjningen med nya yrkesofficerare.

För det andra verkar vårt land plötsligt ha blivit fyllt av värnpliktskramare, där utrikesminister Wallström just nu är den senaste att hurra för ett system där unga kvinnor och män med plikten som grund förväntas ge sin tid (och i värsta fall sitt liv) till staten.

Om vi börjar med försörjningen med yrkesofficerare så har Fresker i stort sett rätt i att det  nuvarande systemet inte riktigt levererar. Problemen finns främst inom officersprogrammet (OP), där ett för litet intag kombineras med en genant stor andel officersaspiranter vilka efter tre års akademiska studier inte ens klarar av att skriva en enkel C-uppsats. 

Beträffande specialistofficersutbildningen (SOU) så ser det lite bättre ut, men även där fylls inte utbildningsplatserna.

För SOU finns det också en anpassad variant, där ett anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman efter viss anställningstid kan invärdera sina redan erhållna kunskaper och därigenom genomgå en förkortad variant av utbildningen (minst en termin kortare). Detta kan i de flesta fall även ske med i stort sett bibehållna förmåner enligt ett särskilt regelsystem.

Man bör här känna till att någon motsvarande anpassad variant inte finns för OP - ska denna utbildning resultera i en officersexamen (yrkesexamen) så blir det svårt eller omöjligt att invärdera kunskaper av "oakademisk" karaktär.

Fresker menar också att anställda gruppbefäl, soldater och sjömän ska kunna medges att genomgå hela OP (tre år) med "bibehållen lön". Hej och hå - det blir ett ekonomiskt klipp för individen eftersom det förmånspaket som regleras i officersförordningen är tvingande (140 kr/dag, fri mat, fria resor, fri logi med mera). Individen skulle alltså tjäna betydligt mer under utbildningen än hon eller han gör före eller efter utbildningen.

Men - det kanske ändå trots allt kan vara en god idé att exempelvis öronmärka 10 platser av OP för redan anställda gruppbefäl, soldater och sjömän samt att låta dem erhålla "dubbla förmåner" under utbildningen. Det som kan trassla till de hela är möjligen att OP är en akademisk utbildning där FHS står för antagningen. Exakt hur detta skulle kunna matchas med att Försvarsmakten fördelar till tio platser vet denna blogg inte riktigt. 

Det finns dock också en annan variant och det är att Försvarsmakten köper tio platser som så kallad uppdragsutbildning. Detta sker redan idag när det gäller särskild officersutbildning av försvarsmeteorologer och -ingenjörer. I dessa fall får individen dock ingen officersexamen, men däremot motsvarande kunskaper. 

Med tanke på de rekryteringsproblem som finns till OP så kan det finnas goda skäl att prova nya verktyg enligt ovan.

Fresker nämner ingenting om reservofficersutbildning. Spaning ger dock tyvärr vid handen att rekryteringen till den nya ettåriga reservofficersutbildningen och det grundutbildningsår som den ska inledas med går uruselt. 

Nästa ämne att behandla i detta lite längre inlägg är det stora intresset för värnplikten (eller egentligen en plikt att genomföra grundutbildning som värnpliktig).

Denna blogg har tidigare varit tveksam till en övertro att värnplikten med ett Alexanderhugg kan lösa Försvarsmaktens rekryteringsproblem. Kritiken har varit baserad på ett oomkullrunkeligt faktum: problemet är inte för få som söker och blir antagna, problemet är brist på utbildningsplatser.

Försvarsmakten har kända problem vad avser rekrytering av både tidvis tjänstgörande personal och hemvärnsmän. Man kan dock inte säga att dessa problem skulle försvinna om plikten användes för att få in unga kvinnor och män till grundutbildning, följd av krigsplacering efter utbildningen. Det finns lik förbannat för få utbildningsplatser! 

Det är också så att många som får frågan om det inte vore trevligt att återinföra plikten att genomgå grundutbildning baserad på plikt inte inser eller fattar att en utbildningsvolym om 4 000 individer av en årsklass på över 100 000 individer rimligen inte kan sägas vara allmän värnplikt.

Det finns också romantiska fantasier om att värnplikten skulle underlätta integration och assimilering av kvinnor och män med sina rötter i andra länder. Detta argument faller dock även det platt till marken med hänsyn till den begränsade utbildningskapaciteten.

Slutligen så har minister Wallström också fantasier om "civil värnplikt" och "militär värnplikt".

Man skulle kunna hoppas att en minister skulle vara bättre påläst. Civilplikt finns redan beskriven i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Det är fullt möjligt för Wallströms regering att fatta beslut om plikt att genomföra grundutbildning som civilpliktig. Då får Wallström dock också berätta vilken myndighet som ska genomföra utbildningen, hur uttagning ska gå till samt vad personalen ska användas till efter genomförd grundutbildning. 

Att med plikt som grund utbilda unga kvinnor och män för att de ska kunna hjälpa "nyanlända" kan inte sägas vara av sådant nationellt intresse att någon ska kunna tvingas till det. 

Jag ber om ursäkt för detta lite flummiga inlägg, men tycker att båda ämnena kan samsas rätt bra.

Det ska bli intressant att följa Folk- och Försvars konferens. Kanske någon kan tipsa minister Wallström om vad som redan är beslutat i en lag.

GMY

Sinuhe

4 kommentarer:

 1. Bäste Sinuhe; innan du fortsätter att raljera över kadetternas bristande förmåga att prestera ett godkänt resultat inom det som kallas självständigt arbete (SA) föreslår jag att du skaffar dig kunskap om de särskilda omständigheter som rådde inför officersexamen 2015. Jag kan själv svara för sådan information.
  Mvh Rikard Askstedt, C MHS K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Överste!

   Bloggen publicerar mer än gärna en bakgrundsbeskrivning rörande problemen med OP 2012/15. Vi välkomnar gärna också dina kommentarer till de utbildningsfrågor som rör OP och som berördes i det blogginlägg du läst.

   Vi vill också be om ursäkt om inlägget möjligen upplevdes som "raljerande". Bloggen har bara ETT enda syfte: att förbättra Försvarsmaktens personalförsörjning. Något syfte att förarga medarbetare finns inte.

   Maila till sinuhessamtal (at) gmail dot com så lägger vi ut dina kommentarer som ett gästinlägg.

   Sinuhe

   Radera
  2. Det jag vände mig mot var formuleringen "...en genant stor andel officersaspiranter vilka efter tre års akademiska studier inte ens klarar av att skriva en enkel C-uppsats." Om jag minns rätt var det 22 elever av 87 som vid ordinarie examenstillfälle för OP i juli 2015 inte hade erhållit godkänt resultat för det självständiga arbetet (SA). Denna andel är förvisso väsentligt högre än vid motsvarande examen 2014, jag tycker dock inte att det är rättvisande att beskriva den som genant. Vad man bör känna till i denna fråga är Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av utbildningen vid officersprogrammet vilken ledde till kritik och till omdömet bristande kvalitet. En viktig del av granskningen omfattade ett antal (godkända) självständiga arbeten från OP 2014 vilka UKÄ menade uppvisade brister avseende vetenskapligt förhållningssätt och förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder. I oktober 2015 lämnade Försvarshögskolan in sin åtgärdsredovisning avseende officersprogrammet till UKÄ. De åtgärder som FHS redovisar, vilka syftar till att komma tillrätta med konstaterade brister, innefattar bl a en total översyn av den vetenskapliga progressionen under hela utbildningen, ett införande av en ”B-uppsats” under utbildningens tredje termin samt fler lärare med vetenskaplig kompetens.
   De åtgärder som FHS redovisade i oktober 2015 får störst genomslag för den officersutbildning som påbörjades 2015 och, i praktiken nästan inget genomslag, för den officerskurs som var föremål för officersexamen sommaren 2015. Hade utbildningen vid officerskurs 12-15 innehållit de förändringar som FHS redovisade för UKÄ i oktober 2015 hade 22 underkända (eller ej inlämnade) SA varit anmärkningsvärt. Nu är de såklart beklagliga, även om huvuddelen fått ut sin officersexamen efter omexamination i september 2015, men mer en bekräftelse på behovet av att genomföra redovisade förändringar av officersutbildningen.

   Med vänlig hälsning Rikard Askstedt, C MHS K

   Radera
 2. Överste!

  Tack för ditt svar/kommentar. Jag hade faktiskt trott att fler skulle vara intresserade av ämnet...

  Vad tror du om idén att Försvarsmakten köper exempelvis tio platser som uppdragsutbildning?

  Sinuhe

  SvaraRadera