söndag 10 april 2011

Försvarsstrukturutredningen

Försvarsstrukturutredningen (FSU) har nu levererat sitt betänkande. Utredningen föreslår att stora delar av FMLOG samt vissa utpekade andra delar av Försvarsmaktens logistikverksamhet ska föras över till ett utvecklat Försvarets Materielverk, som i och med förändringen föreslås byta namn till Försvarslogistikmyndigheten. Själva grundidén med allt detta är att det ska skapa möjligheter att spara pengar, stora pengar.

Jag har inte läst hela utredningen men tycker ändå att det finns skäl att reflektera lite.

Min grundkänsla är att en förändring av den typen som föreslås måste vara motiverad av oerhört tydliga och robusta ekonomiska kalkyler. Det duger inte att "utredningen bedömer" att en viss besparing ska kunna uppnås. Försvarsmakten har ju en historia av mycket stora förändringar i förbandsstruktur, förändringar som enligt min mening ofta inte genererat några besparingar överhuvud taget. Är det nu dags igen att återigen genomföra en mycket stor och genomgripande förändring byggande på bristfälligt underlag? Den som lever får se.

Ett underbart och pedagogiskt exempel på hur Försvarsmakten (dock sannolikt under tvång) tidigare genomfört mindre kloka organisationsförändringar är nedläggningen av alla artilleriregementen förutom Bergslagens Artilleriregemente, A 9. A 9 låg då i Kristinehamn, tillsammans med I 2 (Värmlands regemente). I 2 hade, för höga kostnader, flyttats till Kristinehamn från Karlstad. Tanken var att dessa två regementen på något magiskt sätt skulle bli en effektiv garnison och kunna sänka de fasta kostnaderna genom att samutnyttja delar av administration och infrastruktur.

Tanken var måhända klok men den byggde på att flyttkostnaden för I 2 så småningom skulle kompenseras av besparingar inom Kristinehamns garnison. Exakt hur ekvationen såg ut vet jag inte.

Problemet uppstod när I 2 lades ner. Den kloke läsaren inser snabbt att i och med I 2:s nedläggning föll hela kalkylen och flytten från Karlstad till Kristinehamn blev egentligen helt onödig.

Den komiska finalen på denna lilla flyttcirkus blir att sedermera flytta A 9 till Boden, där Försvarsmakten tidigare lagt ned A 8. Det hade varit intressant att veta hur mycket allt detta kostat skattebetalarna.

Jag ser en risk att FSU:s förslag kan få liknande effekter: mycket stora kostnader accepteras men utan att egentligen konkret kunna räkna hem motsvarande besparingar i efterhand. Tyvärr är det ju så att våra folkvalda i riksdag och regering ofta måste kunna bevisa sin politiska handlingskraft. Tyvärr är det ju också så att det inte ger politiska poänger med att kontinuerligt fila och förbättra en redan existerande struktur - nej rejäla tag ska det vara.

Finns det några konsekvenser för Försvarsmaktens personalförsörjning med utredningens betänkande då?

Enligt min uppfattning, som dock inte baseras på en fullständig analys av hela betänkandet, är svaret absolut ett ja. Försvarsmaktens volym av anställd personal minskar ju när flera tusen civila och militära arbetstagare på något sätt flyttas över till en ny myndighet. En minskning av de totala volymerna är dessutom planerad och beräknas utgöra en väsentlig del av den sammanlagda besparingen.

Det som får mig att fundera lite extra är dock att ett stort antal FMLOG-anställda i nuvarande planering är inriktade mot att ibland tillfälligt kunna besätta en insatsbefattning i ett krigsförband i form genom att tjänstgöra som specialist, en personalkategori som tyvärr egentligen inte existerar.

Jag har inte närmare utrett om en sådan befattning kan bemannas med i grunden civila arbetstagare genom ett så kallat arbetsledningsbeslut - spontant känns det dock som att så borde vara fallet. Rent konkret innebär situationen att den civile arbetstagaren (exempelvis en stridsfordonsmekaniker)  tillfälligt konverteras till att vara en militär arbetstagare och, under sin tjänstgöring i krigsförbandet och insatsbefattningen, bär uniform med gradbeteckning.

Det problem som jag tror finns är att detta inte alls fungerar om den civile arbetstagaren arbetar hos en annan arbetsgivare än Försvarsmakten. I så fall måste ju han eller hon ha status som tidvis tjänstgörande arbetstagare i Försvarsmakten för att få rätt till tjänstledighet, skydd för anställningen med mera. Men - det finns inte, och är inte heller planerat, något författningsstöd för tidvis tjänstgörande specialister. Kategorin existerar inte i den av Personalförsörjningsutredningen föreslagna speciallagen, som ju skapar förutsättningar för GSS/T. Speciallagen skapar förutsättningar för två typer av tidvis tjänstgörande arbetstagare:

 • Tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare (tillsammans benämnda reservofficerare)
 • Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
Problemet accentueras av att IO14 redan nu innehåller cirka 1 000 befattningar för tidvis tjänstgörande specialister. Med FSU:s förslag adderas ytterligare kanske 2 000 befattningar, sammanlagt 3 000 befattningar för en kategori som faktiskt sett formellt inte existerar.

Jag återkommer när jag läst hela betänkandet och dess förslag.

GMY

Sinuhe

15 kommentarer:

 1. Men Sinhue

  Utredarens uppgift har inte varit att räkna hem dessa besparingar

  Att det går att spara 2 miljarder på FOU och Logistikverksamheten var ju givet redan innan

  Utredarens uppgift har ju bara varit att visa på vilken organisationsstruktur som leder fram till denna besparing

  Uppdraget var ju betitlat "Utredningen om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten" då det gavs
  http://regeringen.se/sb/d/10562/a/145278

  Där står ju också att:
  "Kostnadsreduceringarna ska uppgå till minst två miljarder kronor årligen jämfört med utfallet 2008."

  Så de som gav uppdraget måste ju ha haft klart för sig att det fanns två miljarder att spara här...

  Frågan var ju bara hur...

  SvaraRadera
 2. Delar helt och hållet dina farhågor Sinuhe och är allvarligt bekymrad över att FM nu ska gå mot mer OPS.

  OPS är alldeles för mycket en del av det demonstratorförsvar många varnat för tidigare och vars problem nu delvis skördas i anslutning till Libyeninsatsen.

  SvaraRadera
 3. Men Wiseman

  Menar du att vi inte ska följa punkt 8 i Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning:
  8. Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen verksamhet och ge leverantörerna större åtaganden.

  Det kan väl inte vara fel i vår materielförsörjningsstrategi?

  SvaraRadera
 4. Det kan väl inte vara så att det var någon av de "privata aktörer" som kan få ta över verksamheter inom försvarslogistiken (försvarsindustrin) som övertygade departementet om att det fanns 2 miljarder att "spara" genom att av effektivitetsskäl eller andra skäl överföra verksamheter till privata aktörer?

  SvaraRadera
 5. I diskussion med delar ur FMLOG stab så avser man behålla den "civila" personal som är krigsplacerad, det vill säga de nyss nämnda specialisterna. Vad dessa ska göra när de inte bemannar sina tjänster i krigsorganisationen är till viss del oklart.
  För övrigt (även utanför detta problemområde), så är FSU:n dåligt utförd.
  -Förslaget om omedelbart stopp för PRIO är så undermåligt undersökt att det är skrattretande (om än alltid frestande att stödja). Man har helt missat vilka avtal som redan tecknats, vilka besparingar som faktiskt (trot eller ej) kan genomföras genom införande 3-4, samt föreslår att man , igen, ska undersöka vilket behov som finns.
  -Att gå in, i det här skedet, och föreslå styrningar inom domstolarnas verksamhet (om än önskade sådana) avseende upphandlingar, smakar lite önsketänkande.
  -Man missar helt behovet av anskaffningskompetens i krigsorganisationen.

  SvaraRadera
 6. Tyvärr hinner jag inte kommentera läsarnas inlägg här och nu - ber att få återkomma ikväll! Det känns som att det kanske är dax att läsa hela betänkandet...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Nu skrev jag ett lånååångt inlägg som bara försvann ut i cyberrymden....=(

  Sjutton också.

  Summan av kardemumman är att jag anser att det finns behov av både för- och efterkalkyl avseende så kallade OPS-lösningar. Jag har ännu ALDRIG sett en korrekt utförd efterkalkyl som klart visar att "sparbetinget är uppnått och OPS-lösningen har inneburit besparingar på XX miljoner kr/år".

  En OPS-lösning måste bygga på att den utomstående aktören, genom annan verksamhet som redan är på plats, sitter på unika kostnadseffektiva lösningar som Försvarsmakten, som en tillkommande kund "på marginalen", kan ta del av. I så fall ska den utomstående aktörens påslag för vinst och investeringar kunna balanseras av den underliggande kostnadseffektiviteten.

  Tyvärr är jag inte helt övertygad om att så är fallet och att beslut om OPS-lösningar verkligen bygger på ekonomiska fundamenta.

  Det som styrker min tes är att jag inte upplever att Försvarsmakten översvämmas av tydliga och positiva efterkalkyler som förklarar hur det egentligen gick.

  I ett företag är frånvaro av efterkalkyler ett tydligt tecken på att att det som skulle inträffa (en besparing) inte infriades. Kan det vara så att det är likadant i en Försvarsmakt?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Jag ska först säga att jag bara skummat igenom förslaget.
  Jag hittar en hel del som bygger på antaganden och diverse lag- och förordningsändringar m.m.
  En del verkar bara vara långa önsketrådar av händelseutveckling som slutar med en tveksam summa i besparing.

  De två miljarderna är redan hemräknade och detta till år 2014.
  Hur de föreslagna åtgärderna skall kunna få effekt så snabbt begriper jag inte.
  Ta bara exemplet med den nya anställningsformen som behöver skapas!
  Dessutom är enligt mig försvarets inställning (idag) att försöka återta så mycket som möjligt av förmågan att påverka och styra logistiken.
  Tvärtemot andan i förslaget alltså!

  Jag hittar heller inte några kreativa lösningar på de problem vi i dag har inom logistiken.
  Att skära ner på personal och röra om i organisationen brukar inte innebära några större effektivitetsökningar.
  Speciellt inte inom ett område där vi själva har valt att göra en femton år lång timeout för att sedan försöka återställa allt inom ett par år igen.

  I beaktande att jag inte mer än snabbt läst igenom dokumentet så kan jag ha missat något, men magkänslan säger att många av förslagen är lite ur fas med verkligheten och tidsandan.

  Efteranalyser/kalkyler överhuvudtaget är inte populära inom vår del av firman. Speciellt inte om man kan spåra någon ansvarig för verksamheten.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Som omväxling är jag visst inte ensam.

  Ur dagens Norrbottenskurir.

  "Det nya insatsförsvaret ska tillföras två miljarder kronor för att kunna vara klart till 2014. Men Försvarsmakten är kritisk till de åtgärder som föreslås för att få fram pengarna.
  – Vi kan äventyra insatsorganisationens genomförande genom den här typen av åtgärder, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.

  Försvarsmaktens stora invändning handlar dock om att man inte vill avhända sig kontrollen över logistiken."

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 10. Ett sätt att lura cyberrymden är att skriva i Word för att därifrån klippa och klistra sina inlägg och kommentarer. Det känns hopplöst att skriva om, men i just det här fallet så hoppas jag att vår egyptiske vän gör just det.

  Jag tror bestämt att Teaterdirektören blivit lite trångsynt och därför inte inser vilken besparingspotential som ligger i att lämna över jobbet till någon annan. Den ena effektiviseringen leder till nästa, helt automatiskt. Om man till exempel ger ridåhalaren silkessnöret, så leder det till att ridån aldrig går upp, vilket leder till att ensemblen blir överflödig och kan ersättas med en bandspelare och ett PP-bildspel. Kvar blir bara en direktör och en kombinerad biljettförsäljare och popkornsäljare. Resten blir ren vinst.

  SvaraRadera
 11. @ Sumatra

  Man kan även ta hem en viss kvalitetshöjning då man byter från dagens hamparep till ett snöre av silke.
  Detta medför givetvis höjda biljettpriser.
  Genialt! Hm.. ett konsultjobb på gång?

  Teaterdirektören./biljettrivare/ljud och ljusansvarig.

  SvaraRadera
 12. Insikten att omställning till yrkesförsvar kostar pengar har alltså infunnit sig. Varför man nu bestämt sig för att "frigöra" 2 miljarder i besparingar...

  Exakt var finns det alltså ingen som vet. Men att det finns, ja det vet man alldeles säkert.

  Cynisk som man är tror jag Sumatra är någonting på spåren, men jag undrar om det är så där genomtänkt.

  Antagligen finns det faktiskt folk i ledande ställning som tror på de här sakerna, och som är tillsatta just för att de är så fantastiskt bra på att övertyga sig själva i alltings förträfflighet.

  Och så länge som draperiet hålls neddraget får väl fantasin fortsätta flöda fritt, befriad från verklighetskontakt...

  SvaraRadera
 13. Miljökonsult i BT Kemi, ekonomisk konsult i Fermenta och konsult till Håkan Juholt inför FB 04. Se där lite ur mitt CV i konsultbranchen.

  Behöver teatern konsulär hjälp, då ställer jag givetvis upp.

  SvaraRadera
 14. Det gläder mig att mina läsare visar sig ha humor och självdistans!

  Själv lider Sinuhe just nu av lite idétorka, parat med en längtan efter ägg och ledighet....=)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. FMLOG hette tidigare FMV:Resmat. Så vad är skillnaden? Jag måste erkänna att jag tyvärr inte begriper någonting, frånsett det faktum att FM har sparat ytterligare 2 miljarder hjärnceller, dock inte kronor.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera