söndag 28 augusti 2011

Krigsplacerad totalförsvarspliktig - interimsavtal - anställning som GSS/T

Jag vill med detta inlägg försöka klarlägga det som jag uppfattar vara "vägen framåt" avseende lösningen med interimsavtalen. Det är sannolikt så att ingen inom HKV just nu sitter med hela vägkartan.

Idén med interimsavtalen ("handskakningsövningen") är att skapa en "brygga" som ska underlätta arbetet den dag då det föreligger verkliga förutsättningar för att anställa GSS/T med ett korrekt utformat författningsstöd som ger bland annat rätt till ledighet från den civila sysselsättningen samt skydd för den civila sysselsättningen under den tid som tjänstgöringen i Försvarsmakten fullgörs.

Man kan fundera på om situationen hade varit bättre om interimsavtalen inte funnits och någon annan "verktygslåda" hade använts för att tidigt knyta upp krigsplacerade totalförsvarspliktiga. Det bästa hade självklart varit om det inte funnits några behov av interimistiska lösningar överhuvud taget utan författningsstödet för GSS/T hade varit på plats redan vid halvårsskiftet år 2010. Av olika orsaker kunde dock inte det författningsstöd som GSS/T behöver vara på plats så tidigt - bland annat fanns det ju inget betänkande från Personalförsörjningsutredningen så tidigt.

Jag anser att interimsavtalen var det bästa som gick att ta fram när det skedde - i juni år 2010. Avsikten var mest att styra upp och underlätta förbandens verksamhet så att enhetlighet avseende skriftlig kommunikation skulle erhållas.  Detta gjordes genom att ensa utseende på avsiktsförklaring, tjänstgöringsplan med mera. Paketet innehöll också bland annat information om hur senare indatering i System PRIO skulle gå till.

Av olika skäl har en del förband överhuvud taget inte använt de verktyg som finns i övergångslösningen.  Erfarenheterna från Lv 6 indikerar dock att det inte alls är omöjligt att få krigsplacerade totalförsvarspliktiga att teckna ett interimsavtal. Det är inte heller omöjligt (vilket jag inte riktigt trodde på) att få dessa individer att själva "fixa ledighet" och infinna sig på en KFÖ.

Vägen framåt innehåller nu ett intensifierat arbete på förbanden för att få fler krigsplacerade totalförsvarspliktiga att teckna interimsavtal. Förbanden har fått konkreta rekryteringsmål. Vissa volymförändringar har också skett - både uppåt och nedåt. Summan hamnar på cirka 2 500 interimsavtal.

Under förutsättning att den av Personalförsörjningsutredningen föreslagna speciallagen (en "lex specialis") träder i kraft vid halvårsskiftet år 2012 bör kan sedan "verkliga" anställningar som GSS/T börja effektueras. Jag vill framhålla att det inte är någon så kallad "kontraktering" utan en helt vanlig anställning. Gängse arbetsrätt gäller även en GSS/T. Det som skiljer är främst att man är anställd som tidvis tjänstgörande arbetstagare samt att anställningen är en längre tidsbegränsad anställning.

Innan en anställning som GSS/T kan ske måste dock lite andra pusselbitar falla på plats:

  • Det måste finnas ett robust befattningssystem, med kravprofiler och nivåer kvalitetssäkrade
  • Det finns ingen automatik att en individ med ett interimsavtal automatiskt "blir" GSS/T. Det handlar faktiskt om att en komplett test- och urvalsprocess sannolikt måste ske. Vidare måste ju varje individs kompetensprofil matchas mot ett antal olika befattningar i Försvarsmaktens krigsförband.

När hela detta paket med åtgärder är klart kan individen erbjudas en anställning. Anställningen som GSS/T manifesteras sedan med ett anställningsbevis (inget kontrakt!), precis som för alla andra arbetstagare i Försvarsmakten.

Jag känner inte till hur man har tänkt att behandla GSS/T när de inte tjänstgör. Enligt Sinuhes personliga mening är det rimligt att de minst ges samma formella förmåner som reservofficerarna: Försvarsmaktens ID-kort, uniform(er) i hemmet, prenumeration på Försvarets Forum med mera. Men - det räcker inte. När nu antalet tidvis tjänstgörande arbetstagare kommer att öka med nästan 10 000 individer måste förbanden komma bort från den anda av liknöjdhet som präglat kommunikationen med reservofficerarna. De nyanställda GSS/T kommer inte att nöja sig med att i bästa fall få ett julbrev från sin förbandschef - ett julbrev som innehåller förtäckta uppmaningar till läsaren att snarast säga upp sig.

Detta blir en spännande resa!

GMY

Sinuhe

söndag 14 augusti 2011

Sinuhe tillbaka efter sin semester

Jag vill kommentera socialdemokraten Peter Hultqvists debattartikel i DN (http://www.dn.se/debatt/personalforsorjningens-brister-aventyrar-forsvaret). Det känns som att det mest frapperande med artikeln är att den faktiskt inte kommer med några egna förslag utan mest "smågnäller" lite om hur eländigt regeringen sköter Försvarsmakten samt dess reformerade personalförsörjning. Jag hade faktiskt förväntat mig betydligt mer substans från det största oppositionspartiet. Vill man återinföra värn- och civilplikt eller inte? Hur många ska genomföra militär grundutbildning varje år? Ska kvinnor vara undantagna?


Hultqvist anför bland annat att FOI-rapporten konstaterat att "planeringen av rekryteringsbehov och kostnader i många fall vilar på osäkra antaganden”. Mycket talar för att det nya personalförsörjningssystemet är underfinansierat."


Jag håller faktiskt inte med helt och hållet. Rekryteringsbehovet ges av de ekonomiska ramarna och krigsförbandens faktiska behov. Det finns inget konstigt med att rekryteringsvolymerna kommer att behöva ändras kontinuerligt. Underfinansieringen som FOI pekar på är egentligen inte kopplad till svenska förhållanden utan till olika internationella jämförelser utan direkt relevans här och nu. 


Hultqvist säger också att det återstår "hela 10 000 befattningar" att bemanna i den nya insatsorganisationen (han menar nog egentligen krigsförbanden) och det inte går att dra några positiva eller negativa växlar på situationen just nu. Jag tror faktiskt att han är för optimistisk - det som återstår är betydligt mer än 10 000 befattningar. Av befattningarna för GSS/K (cirka 6 900) är mindre än 50 % bemannade, men avseende GSS/T är de facto inga befattningar bemannade av de cirka 9 200 befattningar som är avsedda för denna personalkategori. Avseende reservofficerarna har arbetet knappt startat med de cirka 2 200 befattningar som finns i krigsförbanden. Jag tror inte att intresset bland 50-åriga reservofficerare är så stort att tjänstgöra 20 % av tiden under åtta år.


Hultqvist pekar också på att det finns uppenbara risker att GSS/K slutar i "förtid" (han uttrycker det som att de slutar innan kontraktstidens utgång efter 6-8 år men det är en terminologi som lurar läsaren att tro att en GSS/K har en annan relation med Försvarsmakten än en vanlig anställning). Han har helt rätt i sin slutsats. Slaveriet är inte infört i Sverige och inte livegenskapen heller. Sedan vikingatidens slut har vi inte heller haft trälar. Istället fungerar arbetsmarknaden så att det är individens fria val som bestämmer när man vill avsluta en anställning (förutom om individen blir uppsagd). Hur länge GSS/K i genomsnitt kommer att vilja vara anställda vet vare sig Hultqvist eller någon annan.  


Jag anser att det finns goda skäl att sitta stilla i båten och ge systemet med anställda (kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande) gruppbefäl, soldater och sjömän en rimlig chans att visa sin funktionalitet innan det döms ut. Jag är säker på att värnplikten vid sitt införande dömdes ut lika kraftfullt av ett antal domedagsprofeter som den reformerade personalförsörjningen görs idag.


Beträffande Hultqvists siffror avseende interimslösningen för GSS/T är verkligheten tyvärr mycket värre än den som Hultqvist redovisar - detta framgår av Försvarsmaktens egna kommentarer till delårsrapporten (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Forsvarsmaktens-delarsrapport-lamnad/). Av de 2 447 individer som Hultqvist refererar till återfinns det tydligen egentligen endast cirka 300. Detta är självklart ett stort problem och borde vara mycket pinsamt för de medarbetare inom Försvarsmakten som redovisat helt felaktiga siffror. Däremot håller jag inte med om Hultqvists rätt negativa skrivningar om behovet av en uppgörelse mellan Försvarsmakten och näringslivet för de mer exakta formerna för tjänstgöring avseende GSS/T (samt reservofficerare som han glömde bort helt). Författningsstöd för GSS/T tros inte finnas på plats förrän tidigast runt halvårsskiftet 2012. Innan dess existerar systemet med GSS/T inte överhuvud taget. Enligt min åsikt finns det därför fortfarande hyfsat med tid att ta tag i frågan om kontakter mellan näringslivet och Försvarsmakten - det finns ett antal olika täter som redan jobbat intensivt med denna fråga.


Slutligen: jag vill påminna läsarna att jag hela tiden på denna blogg flaggat för att jag anser att hela systemet med tidvis tjänstgörande personal är den enskilt svåraste delen av hela den reformerade personalförsörjningen. Jag vidhåller denna åsikt än idag. Utan reservofficerare och GSS/T kommer inte reformen att fungera. Tyvärr är Försvarsmaktens energi inte direkt riktat på dessa båda kategorier.


GMY


Sinuhe