söndag 25 september 2011

Bitarna börjar falla på plats

Försvarsmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se) börjar nu bli tydligt påverkad av debatten om interimsavtal och GSS/T. De senaste veckorna har en hel del ny information lagts ut.

Grundläggande fakta om interimsavtalen och GSS/T finns här:

http://www.forsvarsmakten.se/templates/Mil_WebPage.aspx?id=21970

Det finns också en lista med frågor och svar om både interimsavtalen och GSST/:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-soldatsjoman/Tidvis-tjanstgorande-soldat/Fragor-och-svar/

Slutligen har HKV PROD skickat ut flera skrivelser i frågan, för att få mer "tryck i röret".

Det är givetvis alldeles för tidigt för att vare sig döma ut eller hylla det system med tidvis tjänstgörande arbetstagare som vi håller på att skapa. Min magkänsla säger mig att det finns en god chans att systemet kommer att fungera - samtidigt är det helt säkert så att vissa verktyg kommer att behöva modifieras under resans gång.

Det är viktigt att se interimsavtalen som en "brygga" intill dess att ett nytt författningsstöd finns på plats runt halvårsskiftet år 2012 och inte som ett viktigt mål i sig självt.. Jag tror också att det är viktigt att inte blanda ihop interimsavtalen med skarp bemanning av internationella militära insatser - för sådan bemanning finns det redan ett fungerande författningsstöd i form av en särskild lag.

Ska jag ha en dröm om hur situationen ser ut när systemet är på plats innehåller drömmen följande delar:

 • Reservofficerare och GSS/T glöms inte längre bort av Försvarsmakten mellan tjänstgöringsperioderna, utan de upplever att de är en integrerad del av Försvarsmaktens samlade personal.
 • Reservofficerare och GSS/T har tillgång till Försvarsmaktens intranät.
 • Reservofficerare och GSS/T har ett lämpligt mindre "uniforms-kit" i hemmet som innebär att de kan uppträda i uniform i samhället vid tillfällen när de själva önskar.
 • Reservofficerare och GSS/T innehar Försvarsmaktens ID-kort.
 • Reservofficerare och GSS/T har tjänstgöringsplaner som kontinuerligt hålls uppdaterade - detta gäller även de reservofficerare som saknar befattning i ett krigsförband.
 • Reservofficerare och GSS/T med befattning i ett krigsförband kontaktas ett flertal gånger per år av sina krigsförbandschefer och bjuds regelmässigt in till förbandets speciella verksamhet (regementets dag etc.).
 • Reservofficerare och GSS/T ses som en stor tillgång på Försvarsmaktens interna arbetsmarknad och har lätt att få "extratjänstgöra" utöver den tjänstgöring som finns i hans eller hennes tjänstgöringsplan. 
 • Användande av civila konsulter har kunnat minskas betydligt eftersom Försvarsmakten äntligen lärt sig att använda de tidvis tjänstgörande arbetstagarnas civila kompetenser.
 • Reservofficerare och GSS/T ges möjlighet att kontinuerligt uppdatera sina kompetensprofiler i system PRIO.
 • Civila arbetsgivare börjar lära sig att hur systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare ser ut och vilka fördelar (och nackdelar) systemet kan innebära. 
 • En ny särskild enhet arbetar strukturerat med att göra systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare känt hos både stora och små arbetsgivare. 
 • Meritvärdering av anställning och tjänstgöring i Försvarsmakten börjar sakta att bli mer känd. 

 På ren svenska kan man ju också fråga sig vad som kan gå åt helvete också?

Jag tror faktiskt att den största faran ligger i en faktor som Försvarsmakten äger själv - nämligen att inte ägna systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare tillräcklig uppmärksamhet. Att jag skrev att ovanstående lista var just en "dröm" beror på det faktum att listans olika delar befinner sig mycket långt från hur dagens tidvis tjänstgörande arbetstagare (reservofficerarna) behandlats de senaste 10-15 åren.

Det finns andra faror också (exempelvis incitamentssystem, arbetsgivarreaktioner och tjänstgöringsmönster) men jag är övertygad om att dessa går att hantera. Ska listan bli verklighet och inte bara en dröm krävs ett rejält skifte av grundläggande mental inställning - det som så populärt numera kallas för "mindset"!

Slutligen: den 27 september avhålls C PROD:s förbandschefsmöte och den 28 september är det ÖB chefsmöte. Båda mötena har ett visst fokus på interimsavtal och tidvis tjänstgörande arbetstagare!

GMY

Sinuhe

måndag 5 september 2011

Internationell utblick

Det beslutade svenska personalförsörjningssystemet ansluter sig mycket tydligt till gängse regler på svensk arbetsmarknad.

I många andra länder har man tydliga undantag särskilt för den militära personalen i allmänhet och "kontraktsanställda" soldater i synnerhet. Undantagen kan exempelvis vara att:

 1. Det är inte möjligt att häva "kontraktet" innan "kontraktstiden" har gått ut - alternativt innebär ett hävande att stora skadestånd måste betalas till arbetsgivaren.
 2. Kontraktsanställningen för med sig detaljer som tydligt visar att det är en unik anställningsform. Anställningen kan exempelvis innebär att soldaten måste bo i kasern intill dess att viss (högre) tjänstegrad har uppnåtts. Systemet har stora likheter med hur vi hanterade våra värnpliktiga.
 3. Ett system med negativa inlåsningseffekter förekommer i många länder. Med detta menas att det finns en lång rad av förmåner som är villkorade av den militära anställningen. Exempel på sådana inlåsningseffekter kan vara:
  • Möjlighet att handla billigt i förbandets PX
  • Möjlighet att bo billigt inne på förbandets område
  • Pensionsförmåner
  • Sjukförsäkringsförmåner
  • Möjlighet till betald utbildning
  • "Exit package"
Den lösning vi har valt i Sverige avviker med ljusår från den bild jag målat upp ovan. Medvetet eller omedvetet innebär vår lösning att vi distanserar oss från en "mainstream"-lösning. I mina kontakter med officerare från andra länder händer det regelbundet att ögonbryn höjs och hakor tappas. "Can the soldiers really leave before the contract is expired"? "Are you really not having any special pension system for soldiers"?

En annan sak som får ögonbryn att åka i tangentens riktning är när jag berättar att våra reservister alls inte behöver infinna sig till tjänstgöring. Eller jo - de ska nog infinna sig om inkallelsen är sakligt grundad. Men nej - det händer ingenting om de inte infinner sig - möjligen kan de bli uppsagda. Men straff - nix.

Just nu har vi en unik situation så till vida att vi trots tämligen låga löner har lätt att rekrytera. Även våra nuvarande rekryteringssiffror får ögonbryn att åka upp i skyn! När man efter att ha gått igenom aktuella rekryteringssiffror ger en systembeskrivning som visar att vårt vägval avviker helt och hållet från de flesta andra länder så blir det ofta väldigt roligt...;)

Om ovanstående kan man faktiskt tycka väldigt mycket. Jag inbjuder härmed till en trevlig diskussion - gör vi rätt eller gör alla andra rätt? Eller är det helt enkelt kanske så att alla länder har olika förutsättningar?

GMY

Sinuhe