söndag 22 november 2015

Använd t-personalen!

Försvarsmakten har en unik resurs i sin tidvis tjänstgörande personal (t-personalen): RO och GSS/T. Det är faktiskt så att ingen annan arbetsgivare har ett liknande system.

Tyvärr brister det avsevärt i användningen av denna unika resurs. Man kan utan vidare säga att reservofficerarna inte behandlats bra de senaste tio till femton åren, även om viss förbättring kan skönjas.

Det här inlägget ska dock handla om att Försvarsmakten som arbetsgivare behöver kasta bort skygglapparna  och inte konsekvent glömma alla dem som inte syns på sin arbetsplats varje dag. T-personalen är en unik resurs som arbetsgivaren också ska se som en resurs och inte som en belastning.

Ett bra exempel är den nu rådande situationen med väldiga migrantströmmar till vårt land. Migrationsverket går på knäna och har bett Försvarsmakten att ställa upp med personal (som inte ska syssla med myndighetsutövning utan med administration och logistik).

Försvarsmakten har också ställt upp med personal så tillvida att viss k-personal tillfälligt stödjer Migrationsverket.

Men varför tänkte inte Försvarsmakten utanför boxen och frågade sin t-personal? Av över 6 000 reservofficerare finns det säkert några som kan tänka sig att stödja statens mottagande av de stora volymer av människor som nu nu kommer till vårt land. Det totala antalet anställda för t-tjänstgöring nu är närmare 10 000 kvinnor och män - varför inte överväga att åtminstone fråga dem?

Genom att konsekvent missa de möjligheter som t-systemet kan ge så gör Försvarsmakten ett mindre bra arbete med att på ett klokt och kostnadseffektivt sätt använda personalens kompetens.

GMY

Sinuhe 

onsdag 18 november 2015

Tjänstepension för reservofficerare

Det har sedan 2003 funnits ett undantag för reservofficerare i det avtal som reglerar tjänstepension (PA 03). Enligt undantaget har reservofficerare när de tjänstgjort i sin tillsvidareanställning inte erhållit avsättningar till tjänstepension (men däremot till vanlig statlig pension). Vid en tillkommande tidsbegränsad anställning ("RO i GRO") har undantaget dock inte tillämpats.

Det nu gällande kollektivavtalet har omhändertagit detta genom att ge dessa reservofficerare ett bruttolönetillägg om 13 % - pengar som det är tänkt att den enskilde reservofficeren själv ska förvalta på ett klokt sätt inför kommande pension.

Denna särlösning är dock snart ett minne blott, eftersom PA 03 snart ersätts av PA 16, där det tydligt anges att reservofficerare som tjänstgör i sin tillsvidareanställning ska erhålla avsättning till statlig tjänstepension.

PA 16 finns här: http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/pa-16-pensionsavtal/

Detta är goda nyheter eftersom det bidrar till att "normalisera" reservofficerares tjänstgöring i sin krigsbefattning. Det innebär också att behovet av kollektivavtal för denna personalgrupp sannolikt kommer att upphöra.

PA 16 träder i kraft 2016-01-01.

GMY

Sinuhe

måndag 16 november 2015

Kommunikationsförslag

Som en motsats till det förra lite negativa inlägget följer här ett förslag som jag hoppas ska tas emot positivt.

Saken är den att Försvarsmaktens fokus sakta men säkert glider mer mot behålla-perspektivet och lite mindre på ren rekrytering. Det är också så att ett avancerat CRM-system håller på att sjösättas. Avsikten är att få ett modernt systemstöd för att underlätta och systematisera kontakten med bland annat sökande till militär grundutbildning. Jag har inga djupare kunskaper om CRM-systemet men tror att det faktiskt kan bli riktigt bra. Det finns också en helt ny avdelning på FM HRC (Relation & Kommunikation) som bland annat ska "ratta" utvecklingen och implementeringen av CRM-systemet.

I myndighetens  kommunikativa portfölj finns dock redan idag ett instrument, som enligt denna blogg kan användas mer offensivt. Det instrument jag talar om är Försvarets Forum.

En GSS, CVAT, YO eller RO som avslutar sin anställning i Försvarsmakten tappar omedelbart också Försvarets Forum. Jag har hört en mängd vittnesmål om hur abrupt detta upplevs - efter kanske 40 år i Försvarsmakten så klipps relationen över en dag. Det är ju också så att det införda veteranbegreppet i sig egentligen betyder att man även efter anställningen på något sätt räknas in i försvarsmaktsfamiljen - om än utan giltig anställning. 

Denna bloggs enkla förslag är att Försvarsmakten bör ändra regelverket rörande tilldelning av Försvarets Forum.  

Låt exempelvis tilldelningen fortsätta i två år efter det att anställningen avslutats. 

En sådan åtgärd skulle med stor sannolikhet öka personalflödet tillbaka till Försvarsmakten - det är ju lättare att "flöda tillbaka" om man har en bättre kunskap om Försvarsmakten. 

Förslaget omfattar också de som direktrekryterats för att tjänstgöra i en internationell militär insats. Dessa arbetstagare har ju under sin anställning möjligen (?) haft tilldelning av tidningen, men efter anställningens upphörande klipps banden. Detta är faktiskt individer som själva valt en tidsbegränsad anställning och vars relation med Försvarsmakten borde vara värd att vårda bättre än idag.

Slutligen så talas det numera mycket om Försvarsmaktens behov av ambassadörer. Det är faktiskt lättare att vara ambassadör om man har någorlunda aktuella kunskaper om det ämne som man ska vara ambassadör för.

GMY

Sinuhe

tisdag 3 november 2015

En riktigt rörig kampanj

I dagarna har Försvarsmakten startat sin "officerskampanj". 

Behovet att kraftigt öka inflödet av nya yrkes- och reservofficerare är stort och det finns en god grund för kampanjen.

Det som denna blogg är mycket kritisk till är själva utformningen, där uppenbarligen utformning och ordval påverkats av reklam- och strategiexperter, utan insikt i vad som Försvarsmakten egentligen söker samt vilka olika yrken det finns.

Kampanjen ligger här:  http://jobb.forsvarsmakten.se/

Min grundläggande kritik är att FM HRC tydligen har uppfunnit ett eget författningsstöd och indelat "officerare" i "officerare", "specialistofficerare" och "reservofficerare". Av dessa tre kategorier är det dock endast reservofficerare som är en reell personalgrupp, beskriven i förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal.  

Det det som det står i kampanjen är egentligen följande.

"Kom till oss och bli ett äpple. Det finns tre sorts äpplen hos oss - äpplen, bananer och päron. En banan är alltså också ett äpple, bananen likaså. Ett äpple är också ett äpple. Men ett äpple är ingen banan utan ett äpple. Detsamma gäller för päron, de är inte heller äpplen. Men de är också äpplen."

En snabb spaning i den egyptiska bekantskapskretsen visar tydligt att temat för kampanjen är helt obegripligt för individer som inte känner till Försvarsmaktens system för tillsvidareanställda befäl.

Fakta: det är helt felaktigt att beskriva Försvarsmaktens tillsvidareanställda befäl som "officerare, specialistofficerare och reservofficerare". En reservofficer kan vara verksam i både officersrollen och i rollen som specialistofficer. En yrkesofficer likaså. Den författningsreglerade personalgruppen yrkesofficerare är för övrigt inte ens omnämnd i denna kampanj. Däremot finns det ett underliggande "k-perspektiv" på hela kampanjen.

Hur skulle man skrivit i stället?

En god utgångspunkt är att utgå från de båda författningsreglerade personalgrupperna yrkesofficerare och reservofficerare. Då har man startat rätt. Den ena personalgruppen går till jobbet i Försvarsmakten varje dag, medan den andra går till jobbet hos en annan arbetsgivare varje dag men också jobbar i Försvarsmakten ibland/tidvis/periodvis. En annan god utgångspunkt är att inte samtidigt använda begreppet officer som 1) samlingsbegrepp för yrkes- och reservofficerare och 2) beskrivning av en distinkt befälsroll som går att hänföra till två helt olika personalgrupper.

Det man sedan borde gjort borde varit att beskriva de olika befälsroller som officerare och specialistofficerare jobbar inom, med utgångspunkt från till exempel utbildning, ansvar, befattningar etc. 

Båda befälsrollerna återfinns i båda personalgrupperna.

I fallet med yrkesofficerare är utbildningarna olika (OP respektive SOU) medan det för reservofficerare endast kommer att vara mindre skillnader i utbildningen mot de båda rollerna när den nya generella reservofficersutbildningen (ROU) finns på plats.

Denna bloggs sammanfattning är att kampanjen sannolikt inte kommer att generera alla de unga kvinnor och män som behövs för att påbörja utbildning mot anställning som yrkes- eller reservofficer. Vår uppfattning är också att kampanjens obegripliga upplägg kommer att bidra till att utbildningsplatserna vid OP, SOU och ROU inte kommer att fyllas med kvalificerade och motiverade unga kvinnor och män.

Synd. Vi behöver dem.

GMY

Sinuhe