söndag 28 oktober 2012

Intern personalrörlighet

I våras fattade C LEDS ett principiellt beslut att Försvarsmakten ska bli en modernare arbetsgivare - en arbetsgivare som inte genomför personalplanering med hjälp av olika Excelark utan genom att använda varje individs inneboende egna drivkrafter.

Det så kallade ”sök- och intresse-förfarandet” ska bli normen och arbetsledningsbeslut ska bli undantaget.

Systemet bygger på att Försvarsmakten kan informera om lediga befattningar på ett strukturerat sätt samt att alla som kan tänkas vara intresserade också kan nå den interna arbetsmarknaden.

Enligt min bedömning har Försvarsmakten här en utmaning - det system som används idag (FM Rekryteringsverktyg - ReachMee) är möjligen funktionellt i sig men det bör skapas en helt annan ordning och reda för att personalrörligheten ska fungera som avsett.

För det första förstår jag inte riktigt systemet med de två ingångarna som finns: en som verkar rikta sig till externa sökanden och en annan som är avsedd ”för dig som redan är anställd”. Många platsannonser finns på båda listorna och jag har svårt att se logiken i det hela. Behövs det två olika ingångar? Går det inte att skriva i platsannonsen vem annonsen riktar sig till?

Jag har tidigare raljerat lite över Livgardets platsannonser - inte alls för att vara elak mot gardisterna utan endast för att peka på nödvändigheten av att kvalitetssäkra material som ska läggas ut på en statlig myndighets hemsida. Förutom att många andra platsannonser innehåller felaktiga särskrivningar så är det tyvärr så att Livgardet fortfarande leder klassen avseende illa skrivna platsannonser. Ett bra exempel är den annons som har den mycket säljande rubriken ”LIVBATALJON SÖKER GSS/T SOLDATER FÖR KRIGSPLACERING”. 
  • För det första kan man fundera över om en krigsplacering är ett särskilt lockande moment i en bra utformad platsannons. 
  • För det andra heter det inte ”GSS/T SOLDATER” (som för övrigt inte ska särskrivas). 
  • För det tredje borde krigsförbandet ifråga benämnas ”livbataljonen” i singularis bestämd form. Av någon anledning verkar just personalen på livbataljonen ha svårt att skilja på obestämd och bestämd form - jag har sett samma felaktighet på många andra ställen.
”Livbataljonen vid Livgardet söker dig som vill anställas som tidvis tjänstgörande gruppbefäl eller soldat” hade kanske varit en bättre formulering. Man kan också fundera över vad Livgardet egentligen söker: söker man folk för att anställas som GSS/T, eller söker man redan anställda GSS/T som ska tjänstgöra?

Längre ner i annonsen kan man läsa följande: ”Livbataljonen är en nyuppsatt enhet med ca 300 anställda soldater och officerare fördelade på tre enheter: bataljonstab, livskvadron samt livkompaniet. Utöver det har bataljonen ca 270 soldater och reservoffierare som tjänstgör tidvis på bataljonen.” 

Nu blev det alldeles fel på Livgardet. Det går inte att dela in personalen i anställda respektive tidvis tjänstgörande - de senare är ju också anställda. Det hade kanske varit en god idé att använda de begrepp som Försvarsmakten beslutat ska användas? Finns det förresten inte några specialistofficerare på Livbataljonen? Och varför benämns livskvadronen i obestämd form (”livskvadron”) men livkompaniet i bestämd?

Längre ner i annonsen klarnar det lite grann - tydligen är det nyanställning av GSS/T som man är ute efter. Annonsen kanske är inriktad mot totalförsvarspliktiga som inte tecknat interimsavtal? Så här står det: ”Just nu söker vi personal som vill arbeta hos oss ibland, som tidvis tjänstgörande soldater och gruppchefer. Vi behöver anställa personal i följande befattningar: skyttesoldater, sjukvårdare, logistik- och ledningssoldater, stabsassistenter, gruppchefer eller ställföreträdanden gruppchefer.” Nu blev det nästan rätt, men bara nästan. Gruppbefäl och gruppchef är inte samma sak.

Ännu längre ner så står det att: 

”Anställningen sker med stöd av GSS/T-avtalet som du kan läsa mer om på www.forsvarsmakten.se/.../Forband/Livgardet-LG/Insatsforband/Livbataljon”

För det första finns det inget som heter ”GSS/T-avtalet” och för det andra fungerar inte länken.

Jag ska inte plåga det stackars Livgardet med men måste ändå peka på den sista minan. Så här står det lite längre ner: ”Anställningstyp: Tjänsten är en tidvis anställning (min kursivering) inom ramen för GSS/T-avtalet.” Nej du bäste livgardist - det är det inte alls. Anställningen sker för tidvis tjänstgöring med stöd av lagen om vissa försvarsmaktsanställningar. 

Vad ska man då göra för att få bättre ordning på myndighetens hemsida? Jag tror att det är ett antal åtgärder som ska till.

För det första kan man fundera på om det verkligen behövs två ingångar: en för dem som redan är anställda och en annan för de som inte är det. Om det ändå till stor del är samma annonser som förekommer på båda platserna så är det kanske att röra till det hela i onödan. Eventuella speciella krav kan man ju skriva i själva annonsen.

För det andra borde det kanske finnas en särskild ingång som exempelvis kunde heta ”Tjänstgöringsmöjligheter för tidvis tjänstgörande personal”. T-personalen är ju redan anställd och det är en bra åtgärd av Försvarsmakten att på ett bättre sätt än idag ge t-personalen möjligheter till extra tjänstgöring. Det kan ju röra sig om vikariat, tillfälliga arbetstoppar etc.

För det tredje bör ingen platsannons publiceras innan dess innehåll har kvalitetssäkrats.

För det fjärde bör en ökad uniformitet införas. Som exempel bör befattningens nivå alltid framgå.

Man kan slutligen fundera över vad Sinuhe anser om det nya systemet för intern personalrörlighet? Självklart är jag för systemet. Om Försvarsmakten ska vara en arbetsgivare som så långt det går närmar sig andra arbetsgivare kan vi inte ha en personalplanering som bygger på Excel. Men - det finns arbete kvar att göra innan systemet kan sägas vara helt infört. Om jag inte minns rätt ska detta ske runt halvårsskiftet år 2013.

GMY

Sinuhe

söndag 14 oktober 2012

GSS-lönerna

Ryktet går att GSS-lönerna mycket snart ska ändras och att generell höjning mycket snart ska läggas ut. Mitt tips är att lägstalönen för meniga hamnar på 17 500 kr per månad, eller kanske ännu lite högre.

Vad ska man tycka om detta? Personligen har jag tidigare förfäktat att en bättre löneutveckling är en bättre morot än att höja ingångslönerna. Jag tror fortfarande att pengarna hade gett bättre effekt om man i första hand hade justerat löneutvecklingen. Med effekt menar jag att den genomsnittliga anställningstiden för GSS/K mer närmar sig de sex år som personalflödena bygger på. 

En viktig fråga är också hur GSS-lönerna (främst för gruppbefälen) nu kan relateras till lönerna för befattningsnivåerna OR 6 och OF 1. Jag har ingen kunskap hur arbetet har gått till, men hoppas att en lönejustering för GSS inte skapar tillkommande skevheter och orättvisor. Om Försvarsmakten siktar på att ha en samlad lönestruktur så måste man ju ha som utgångspunkt att alla löner på något sätt hänger ihop. Systemet måste tåla syn och fungera i enlighet med värdegrunden.

Mitt stalltips är att besked om GSS-lönerna kommer kommande vecka.

En annan sak som "puttrar" är att regeringen i regeringsbeslut 7 ålagt Försvarsmakten att göra en oerhört stor genomlysning av hela försvarsstrukturen - en genomlysning som enligt mitt spontana bedömande kan bli av samma dignitet som det arbete som ledde till 30 januari-underlaget. Jag återkommer när jag läst regeringsbeslutet mer noga.

GMY

Sinuhe

söndag 7 oktober 2012

Försvarsministern på Newsmill

Försvarsminister Karin Enström har den 28 september publicerat en artikel benämnd Bra villkor krävs för att försvaret ska kunna rekrytera.

På något sätt låter det som att slå in en öppen dörr att hävda att det behövs bra villkor för att lyckas - finns det någon som har en annan åsikt? 

Dessutom är det ju så att det mest aktuella problemet för Försvarsmakten är inte att rekrytera utan att behålla (GSS/K). I och för sig finns det vissa moln på himlen även avseende rekrytering (GMU mot hemvärnet,  utbildning till reservofficer, tekniker, piloter etc.) men i det stora hela bedömer jag att paniken inte står för dörren.

Beträffande behållande av GSS/K är bilden tyvärr en annan. Kurvorna börjar peka åt fel håll. Även om en klok analytiker bör ta i beaktande att de GSS/K som slutar sannolikt har varit "med" (under olika anställningsformer) sedan NBG 08, så finns det ändå skäl att fundera på vad Försvarsmakten kan göra bättre för att uppnå sex års genomsnittlig anställningstid.

Försvarsministerns artikel ger ingen vägledning. Däremot innehåller den ett antal språkliga grodor, som tyvärr visar att inte ens den högsta ansvariga vet vad systemets komponenter heter. Hon skriver att :

"Försvarsmakten har samtidigt nått, och i vissa fall överträffat, sina rekryteringsmål gällande kontinuerligt (heltids) och tidsbegränsat (deltids) tjänstgörande soldater och sjömän. I dagsläget har myndigheten anställt över 4 000 soldater och skrivit interimskontrakt med cirka 4 700 ytterligare". 

Detta är tyvärr inte alls korrekt. Ministerns eget departement har beslutat att det heter tidvis tjänstgörande. Så står det också i lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar som riksdagen antagit efter det att ministerns tjänstemän skrivit en proposition.Det faktum att GSS är tidsbegränsat anställda är en helt annan sak. Som jag tidigare förfäktat anser jag att ansvarig minister ska använda korrekta uttryck. Det gäller både här i Egypten och i landet i norr.

I slutet av artikeln kommer ett avsnitt som möjligen kan sägas vara ett steg mot ministerstyre. Så här skriver ministern:

"Här finns det anledning att vara ödmjuk inför reformarbetet och givetvis följer jag noga hur den nya personalförsörjningen utvecklas. Regeringen har därför uppdragit åt Försvarsmakten att redovisa sina överväganden och åtgärder i en rad frågor. Det rör bland annat meritvärdering, arbetet med sociala villkor, inrättandet av olika samarbetsformer med övriga samhället på både lokal och central nivå och inte minst se över användandet av premier som ett incitament. Uppdraget ska redovisas i mars nästa år."

Ärligt talat så förstår jag inte riktigt vad som åsyftas. Vad jag vet gjordes för något år sedan ett arbete rörande just meritvärdering - civilt meritvärde. Ibland får jag en känsla av att regeringen inte riktigt förstår hur hantering av ett meritvärde fungerar när det gäller att göra just detta meritvärde gällande när man ska byta jobb. Försvarsmakten har mycket små möjligheter att certifiera inom sin egen verksamhet.

Sociala villkor - vad är det? Om regeringen vill skapa ett särskilt regelverk för GSS så står det givetvis regeringen fritt att göra så. Själv är jag emellertid motståndare till att Försvarsmaktens anställda lever inom ramen för ett regelverk som inte omfattar andra svenska medborgare. Jag går hellre och handlar på ICA än i Högkvarterets PX.

Det jag tycker är sämst i ministerns artikel är att hon åter tar upp den faktor som tydligen regeringen beslutat är Alexanderhugget vad avser att lägga till några år på den genomsnittliga anställningstiden för GSS/K - premier! I värsta fall är det så att Försvarsmakten inte kan undkomma ett införande av premier. Jag har dock tidigare på min blogg argumenterat för att en bättre löneutveckling nog är ett bättre instrument.

Den enda fördelen jag kan se med premier är att de inte skakar om hela lönestrukturen som den kommande höjningen av GSS-löner gör. Men - ibland är det bråttom och gäller att visa politisk handlingskraft. 

"Politik är att vilja", sade ju farao Amenhotep. 

GMY

Sinuhe