söndag 25 september 2011

Bitarna börjar falla på plats

Försvarsmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se) börjar nu bli tydligt påverkad av debatten om interimsavtal och GSS/T. De senaste veckorna har en hel del ny information lagts ut.

Grundläggande fakta om interimsavtalen och GSS/T finns här:

http://www.forsvarsmakten.se/templates/Mil_WebPage.aspx?id=21970

Det finns också en lista med frågor och svar om både interimsavtalen och GSST/:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-soldatsjoman/Tidvis-tjanstgorande-soldat/Fragor-och-svar/

Slutligen har HKV PROD skickat ut flera skrivelser i frågan, för att få mer "tryck i röret".

Det är givetvis alldeles för tidigt för att vare sig döma ut eller hylla det system med tidvis tjänstgörande arbetstagare som vi håller på att skapa. Min magkänsla säger mig att det finns en god chans att systemet kommer att fungera - samtidigt är det helt säkert så att vissa verktyg kommer att behöva modifieras under resans gång.

Det är viktigt att se interimsavtalen som en "brygga" intill dess att ett nytt författningsstöd finns på plats runt halvårsskiftet år 2012 och inte som ett viktigt mål i sig självt.. Jag tror också att det är viktigt att inte blanda ihop interimsavtalen med skarp bemanning av internationella militära insatser - för sådan bemanning finns det redan ett fungerande författningsstöd i form av en särskild lag.

Ska jag ha en dröm om hur situationen ser ut när systemet är på plats innehåller drömmen följande delar:

 • Reservofficerare och GSS/T glöms inte längre bort av Försvarsmakten mellan tjänstgöringsperioderna, utan de upplever att de är en integrerad del av Försvarsmaktens samlade personal.
 • Reservofficerare och GSS/T har tillgång till Försvarsmaktens intranät.
 • Reservofficerare och GSS/T har ett lämpligt mindre "uniforms-kit" i hemmet som innebär att de kan uppträda i uniform i samhället vid tillfällen när de själva önskar.
 • Reservofficerare och GSS/T innehar Försvarsmaktens ID-kort.
 • Reservofficerare och GSS/T har tjänstgöringsplaner som kontinuerligt hålls uppdaterade - detta gäller även de reservofficerare som saknar befattning i ett krigsförband.
 • Reservofficerare och GSS/T med befattning i ett krigsförband kontaktas ett flertal gånger per år av sina krigsförbandschefer och bjuds regelmässigt in till förbandets speciella verksamhet (regementets dag etc.).
 • Reservofficerare och GSS/T ses som en stor tillgång på Försvarsmaktens interna arbetsmarknad och har lätt att få "extratjänstgöra" utöver den tjänstgöring som finns i hans eller hennes tjänstgöringsplan. 
 • Användande av civila konsulter har kunnat minskas betydligt eftersom Försvarsmakten äntligen lärt sig att använda de tidvis tjänstgörande arbetstagarnas civila kompetenser.
 • Reservofficerare och GSS/T ges möjlighet att kontinuerligt uppdatera sina kompetensprofiler i system PRIO.
 • Civila arbetsgivare börjar lära sig att hur systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare ser ut och vilka fördelar (och nackdelar) systemet kan innebära. 
 • En ny särskild enhet arbetar strukturerat med att göra systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare känt hos både stora och små arbetsgivare. 
 • Meritvärdering av anställning och tjänstgöring i Försvarsmakten börjar sakta att bli mer känd. 

 På ren svenska kan man ju också fråga sig vad som kan gå åt helvete också?

Jag tror faktiskt att den största faran ligger i en faktor som Försvarsmakten äger själv - nämligen att inte ägna systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare tillräcklig uppmärksamhet. Att jag skrev att ovanstående lista var just en "dröm" beror på det faktum att listans olika delar befinner sig mycket långt från hur dagens tidvis tjänstgörande arbetstagare (reservofficerarna) behandlats de senaste 10-15 åren.

Det finns andra faror också (exempelvis incitamentssystem, arbetsgivarreaktioner och tjänstgöringsmönster) men jag är övertygad om att dessa går att hantera. Ska listan bli verklighet och inte bara en dröm krävs ett rejält skifte av grundläggande mental inställning - det som så populärt numera kallas för "mindset"!

Slutligen: den 27 september avhålls C PROD:s förbandschefsmöte och den 28 september är det ÖB chefsmöte. Båda mötena har ett visst fokus på interimsavtal och tidvis tjänstgörande arbetstagare!

GMY

Sinuhe

26 kommentarer:

 1. Tur att det finns någon som tror på det nya personalförsörjningssystemet

  Hoppas verkligen att du får rätt

  Men är det någon som har planerat för det värsta?

  Hoppas på det bästa - planera för det värsta

  SvaraRadera
 2. Redan nu ser jag tyvärr hur det fuskas i vissa av förbanden som skall fyllas upp med GSS/T. I många fall skall ju även dessa bemannas med reservofficerare, i alla fall i större utsträckning än i de men GSS/K, men det struntar förbanden i. Det placeras istället vanliga officerare på reservofficersbefattningarna. Dessa tas från andra delar av förbandet som för tillfället inte har någon uppgift.

  SvaraRadera
 3. Man kan ju fundera lite fritt över vad som är det värsta som kan inträffa. Det behövs ingen raketforskning för att konstatera att ett antal komponenter i det nya personalförsörjningssystemet kan gå fel, främst kopplade till attraktionsprocessen. Attraktion handlar ju inte alls om "attraktionsskapande aktiviteter" utan om ett grundläggande förhållningssätt som ska påverka val av alternativ i ett stort antal olika situationer och vägval.

  Så - det värsta som kan inträffa är att attraktionsfrågorna inte ges det genomslag de kräver för att kunna vara en förutsättning för bland annat att rekrytera och behålla personal.

  Att vara samt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare - där finns nyckeln.

  Jag ska ge dig ett exempel på hur det kanske INTE ska gå till: det har gått ut ett erbjudande om att köpa MS Office-paketet billigt. Erbjudandet, som är attraktivt, ges till yrkesofficerare samt civilanställda - inte till GSS/K eller reservofficerare. Ojdå - hur tänkte man nu?

  GMY

  Sinuhe

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. CS, jag känner till att detta börjar ske. Det innebär lite grann att Försvarsmaktens misslyckade försök att återstarta reservofficersutbildningen i stor skala nu tas till intäkt för att behålla volymerna med yrkesofficerare.

  En klokare åtgärd skulle vara att rekrytera och anställa fler GSS/T ur "magasinet" samt sikta på en förhållandevis överstor andel på befattningsnivån OR-5 - dessa skulle då kunna placeras på befattningar på befattningsnivån OR-6 intill dess att "riktiga" OR-6/T (SO/T) finns.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Instämmer med dina förhoppningar, Sinuhe. Hoppas man tar till sig av dem. GSS/T var som sagt en av huvudfrågorna på IO14-seminariet hos Folk & Försvar. Avtal först till sommaren 2012 är för sent, men det är för sent att göra något åt det. Regeringen skulle ha agerat för två år sedan.

  SvaraRadera
 6. Hej Wiseman

  Tyvärr fanns det inte praktiska möjligheter att vara med på F&F:s seminarium - GSS/T förtjänsar att vara ett huvudämne och borde varit det redan för ett år sedan kanske.

  Att författningsstödet för GSS/T kommer 2012 kan vi inte göra något åt, till saken hör dock att samma författning också kommer att ge stöd för GSS/K, så att hela den kategorins existens inte kommer att vara beroende av ett kollektivavtal.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Det finns ytterst få arbetsgivare som är vid sina sinnens fulla bruk och anställer en individ med vetskap om att vederbörande kommer att vara borta 2 år under de kommande 8 åren. Jfr med dagens tveksamhet att anställa kvinnor som kan komma att bli gravida!

  Interimsavtalen saknar allt reellt värde då individen i praktiken måste vara arbetslös eller egen företagare för att kunna styra sin tid så det passar FM. Lösningen saknar trovärdighet.

  GSS/T kommer i allt väsentligt att ha genomfört GMU om 3 månader och har ett oerhört stort behov av kompletterande utbildning för att ens uppnå status som "gammal F-vpl". Inför en insats torde det kräva närmare 6 månader för att uppnå sådan förmåga att soldaten är farlig även för fienden och inte endast för sig själv. Det innebär att en mission tar minst ett år att genomföra, kul för arbetsgivaren! Inte heller blir det mycket tid över för övningar i förband mot det nationella behovet.

  SvaraRadera
 8. Hej anonym

  Riktigt så illa hoppas jag att det inte är. En pilotstudie som HKV gjorde 2009 visade att de flesta arbetsgivare inte såg några större problem med att anställa tidvis tjänstgörande arbetstagare. Några tydliga undantag fanns dock. Det statistiska underlaget var dock mycket litet.

  Du har missförstått idéen med interimsavtalen. De är inte primärt till för att bemanna krigsförband här och nu, utan för att öka förutsättningarna för verklig rekrytering, anställning och bemanning med start 2012. Om Försvarsmakten dessutom lyckas få fram personal som på frivillig bas utan författningsstöd kan genomföra en KFÖ bör det nog mest ses som en bonus.

  Beträffande tremånadersutbildning för GSS/T - ska det bli en rättvisande bild bör du lägga till ett befattningsutbildningsskede om cirka sex månader (de exakta formerna för detta tror jag inte är helt klara än). Befattningsutbildningsskedet kommer inte att bli lika långt för varje individ.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Jag kan inte hitta någonting angående den utbildning som måste ske efter GMU för att kunna verka i krigsförbanden.
  Varken på FMs hemsida eller i något av de förslag som har diskuterats med arbetsgivarorganisationerna.
  Det handlar enligt mitt sätt att räkna med en tjänstledighet på cirka 9-12 månader i inledningsskedet för en GSS/T.

  Däremot är tiden som anslås till eventuell utlandstjänstgöring angiven till 9 månader vid två tillfällen?
  Har man räknat med lika lång/längre förberedelsetid för dessa förband som för den gamla US? Vari ligger besparingen/gripbarheten i så fall?

  Ju mer man frågor och ju fler svar man får, ju underligare blir upplägget och förberedelserna!
  På en fråga, skickad av mig via datamaskinen, till fem olika delar av FM, fick jag två svar tagna från hemsidan och tre helt andra och olika! Alla utan förbehåll och av avsändaren uppfattat som sanning!

  Svårigheterna ligger också i att en del lokala "rekryteringskampanjer" förser de sökande med andra fakta än FMs hemsida.
  De olika förbanden har även de en egen tolkning av läget.
  Dessutom åker sanningssägare från olika delar av försvarmakten på turne och sprider sina tolkningar.
  På senare tid har även en del politiker börjat tala om de "kontraktsanställda" soldaterna.(suck!)

  Det hade nog underlättat för hela processen om någon utsågs som synligt ansvarig och referens till frågan om GSS/T.
  Varför inte ytterligare en FM-blogg, det verkar ju inte vara någon hejd på vad man säger sig vilja blogga om på den nya portalen.
  En förutsättning är givetvis att denne någon vågar skriva något!

  Det räcker inte att en del bitar börja falla.
  Inte heller att så småningom landar.
  De måste passa in i sitt sammanhang och hamna på en plats som anses vara rätt av samtliga inblandade.
  Tyvärr verkar vissa fortfarande inte vilja prata om de svåra bitarna. De som förr kallades problem.
  Undrar när FM skall ta tag i dessa?
  Ska FM i vanlig ordning vänta in i det längsta och sedan spela förvånade? (se vindkraftsfrågan)

  Ju mer man rör i soppan, ju mer skum flyter upp till ytan.
  Det finns en gräns när skummet överstiger soppan och anrättningen blir oätlig.

  Teaterdirektören.

  PS! Till vem riktar sig frågor och svar GSS/T. Endast färdigutbildade soldater från det gamla värnpliktsförsvaret???

  SvaraRadera
 10. God morgon bäste teaterdirektör!

  Min bild är att befattningsutbildningsskedet inte är fullt utrett än, vare sig för GSS/K eller GSS/T (även om det i grunden borde vara samma system). Jag vet att det finns kamrater i firman som pratar ivrigt om "on the job training" medan andra mer ser ett system med några YBK:er samt tjänstgöring i befattning. Jag är rätt säker på att skedet kommer att variera kraftfullt både avseende innehåll och längd mellan olika krigsförband.

  Behov av tjänstledighet från civil sysselsättning uppkommer främst om den blivande GSS/T redan har ett jobb eller pluggar. Det känns rimligt att tro att detta inte kommer att gälla alla utan kanske bara en minoritet - om detta vet vi för lite än så länge.

  Jag tror faktiskt att en orsak till den nya centrala informationen var just att de olika lokala initiativen tenderade att börja divergera kraftfullt avseende innehåll begrepp. Om inte ens vi själva kan använda "rätt ord" så förstår jag att ministern slirar ibland. Det känns mer trist att han ibland uttrycker sig som om vi redan hade ett system med GSS/T - vilket vi by definition INTE har.

  En blogg var en utmärkt idé! Om INFOS läser detta - effektuera!

  Jag kollade frågor och svar om interimsavtal och GSS/T och det verkar rikta sig både till "magasinet" och till blivande rekryter - inte bara till den ena målgruppen.

  Ha det!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 11. FM ställer upp en massa krav på den enskilde sökanden och hans arbetsgivare men kan inte berätta hur utbildningen ser ut vare sig i tid eller rum, för att bli en GSS/T??
  Är inte detta att börja i fel ända och med huvudet djupt nedstoppat i sanden?

  Att påbörja ett nytt personalförsörjningssystem genom att gena i första kurvan inger heller inte något större förtroende.
  Första stycket under rubriken frågor och svar på hemsidan.
  "Försvarsmakten vill redan nu knyta kontakter med individer som senare kan tänka sig en anställning som GSS/T. Den främsta målgruppen är de män och kvinnor som redan idag är krigsplacerade i våra krigsförband i sin egenskap av totalförsvarspliktiga."

  Inte ett ord om hur utbildningen för den som inte gjort värnplikten ser ut!

  En mycket enkel sak som togs upp av soldaterna under "Kfön" i Halmstad.
  Genom att endast ge soldaterna förarbevis i stället för körkort säkerställer man idag att ingen av förarna suttit bakom en lastbilsratt vid nästa övning.
  "Försvarsmaktens översiktliga planering just nu är att en GSS/T under en åttaårsperiod ska delta i tre krigsförbandsövningar om cirka tre veckor vardera."
  Skillnaden i utbildningstid och/eller kostnader är mycket små. Här vore ett ypperligt tillfälle att göra skillnad.

  Varför i hela fridens namn anger man tiden för en tjänstgöringsperiod i utlandstjänst till nio(9) månader??
  "Därutöver kan det bli aktuellt med deltagande i en eller två internationella militära insatser om cirka nio månader vardera."

  För en utomstående som läser detta kan det tolkas som att han/hon skall vara i som det står "internationell militär insats" i nio månader.
  Eller menar man att det omedelbart gripbara förbandet behöver (precis som den gamla hopskrapade US) sex månaders utbildning?
  Jag vill inte påstå att det känns riktigt övertänkt!

  Jag håller med dig i din åsikt om att vi förmodligen inte kommer att kunna rekrytera speciellt många som har arbete eller går någon högre utbildning.
  Är detta det urval vi har planerat för?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 12. @ Sinuhe

  Menar du att det stora flertalet av GSS/T kommer att vara arbetslösa under hela sin avtalsperiod???

  @ Teaterdirektören

  Är det detta urval vi skall räkna med är ditt förslag om körkortsutbildning nog att betrakta som pärlor..

  Cybersoldaten.

  SvaraRadera
 13. Bäste teaterdirektör!

  Tack för dina kloka kommentarer!

  Jag tycker nog att det är acceptabelt att inte alla detaljer avseende befattningsutbildningsskedet inte är klara än - den nya avdelningen PROD UTB jobbar nog för fullt med frågan...

  På samma sätt jobbar de också med frågan hur grundrekrytering och utbildning av GSS/T från GMU ska gå till i detalj,

  De nio månaderna inkluderar den så kallade missionsutbildningen samt tid för hemkomstverksamhet - själva tiden i den internationella militära insatsen är inte planerad att avvika från dagens sex månader. Forskning visar tydligt att risken för psykisk ohälsa ökar markant om själva insatstiden blir längre än så.

  Pilotstudien avseende arbetsgivarattityder visade att det fanns två typer av arbetsgivare som uttryckte större tveksamhet: dels arbetsgivare med så få arbetstagare att varje sådan kunde räknas som en "nyckelkompetens", dels arbetsgivare där varje arbetstagare var en viktig intäktskälla för företaget (exempelvis konsultföretag där varje konsult drar in flera tusen kronor per timme).

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Cybersoldaten

  Nej det menar jag inte alls. Studien visar att för det stora flertalet av Sveriges arbetsgivare kommer sannolikt systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare inte att vara något stort problem - MEN för vissa arbetsgivare kommer problemet att vara större än för andra. V v se vad jag nyss skrev till vår vän teaterdirektören.

  Att vara t-soldat borde gå att kombinera rätt väl med exempelvis högskolestudier. Studier från andra försvarsmakter visar också på att förhållandevis många reservister i sin civila gärning är civilanställda av sin försvarsmakt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. @ Cybersoldaten

  Man kan undvika problemet, strunta i hela processen, och undanta personal ifrån det nya personalförsörjningssystemet. Här genar vi inte i första kurvan! Här har vi svängt av i första korsningen! Där kan du stå med din GMU!

  K 3 söker GSS/K

  Generella krav för anställning:
  - Svenskt medborgarskap.
  - Skall ha genomfört värnplikt som jägare/spaningssold med godkända betyg.
  - God fysisk förmåga.
  -Skall ha lägst B-körkort.
  - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

  @ Sinuhe

  Det är bråttom att reda ut vad befattningsutbildningen skall innehålla. Förbanden söker redan efter rekryter med genomgången befattningsutbildning enligt nedan.

  P4 söker GSS/T

  Du som söker har tidigare genomfört svensk värnplikt eller GMU samt befattningsutbildning.
  Som GSS/T har du möjligheten att kombinera ett civilt arbete/studier med stimulerande avbrott i vardagen i form av utbildningar och övningar som kan vara en helg till några veckor om året.

  Befattningar för tidvis tjänstgörande soldater finns inom en mängd olika funktioner såsom besättning till stridsfordon 90, stridsvagn 122, bandvagn, bärgare och lastbilsförare, skyttesoldater, spaning, ledning, stabsassistenter, radaroperatör, granatkastare, underhållstjänst, sjukvård, mekaniker och pionjär.

  Förbanden rekryterar på FMs hemsida under rubriken lediga jobb.
  Mycket skiftande krav, information och upplysningar från de olika förbanden.
  Här förutsätter man att de mesta är klart och går på räls!

  Varför göra något enkelt när man kan krångla till det!!??

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 16. @ Sinuhe

  Följer med intresse ditt och den gode Teaterdirektörens diskussion. Intressant, som sagt.

  Dock var det en mening som du skrev som startade lite extra tankeverksamhet hos mig:

  "Jag tycker nog att det är acceptabelt att inte alla detaljer avseende befattningsutbildningsskedet inte är klara än."

  Helt riktigt, om det vore tal om justeringar på tredje eller fjärde decimalen, men här tolkar jag det som att vi pratar om heltalsjusteringar. Om det är så att Teaterdirektörens resonemang är riktigt, så verkar hela tänket kring GSS/T-projektet vara på skisstadiet. Att GSU följs av någon sorts befattningsutbildning, i sin tur följt av ett antal KFÖ och eventuell internationell tjänstgöring, högst eventuell.

  "Studier från andra försvarsmakter visar också på att förhållandevis många reservister i sin civila gärning är civilanställda av sin försvarsmakt." Nu är ju saken den att även de civilanställda skrivit på för tjänstgöring utomlands. Jag ser för mitt inre öga hur en civilanställd samtidigt är både GSS/T och Hv-man. Därmed fyller denna person upp tre befattningar i det nya insatsförsvaret, vilket förmodligen minskar rekryterings- och utbildningsbehovet.

  SvaraRadera
 17. Bäste Sumatra!

  Det gläder mig att du roas av mina och den gode Direktörens diskussioner!

  Beträffande befattningsutbildningsskedet är min bild att det som fattas är egentligen mest att formalisera och fatta beslut om hur detta skede ska genomföras för olika arenor och förband - det är inte så att inga tankar finns idag.

  Till saken hör att befattningsutbildningsskedet ska genomföras av dem som grundrekryteras mot en GSS/T-anställning - detta sker inte förrän 2013. Med andra ord finns det nog större frågor som måste lösas dessförinnan.

  Som jag tolkar arbetsskyldigheten för en individ som är både civilanställd och GSS/T gäller den bara en anställning åt gången - nämligen den anställning som är "aktiverad" en viss dag. Man kan ju inte samma dag tjänstgöra som civil och GSS/T.

  En hemvärnssoldat har ingen internationell arbetsskyldighet (om jag inte missat något avgörande).

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 18. Teaterdirektören - hej!

  Jag håller med om att det "spretar" en del när förbanden ska beskriva olika yrken och karriärer. Det gäller nog inte bara för GSS utan också för många civila yrken i Försvarsmakten. Den dag som vi har a) en väl fungerande kvalifikationskatalog samt b) konsekvent och korrekt kravsatta befattningar blir det nog enklare. Tyvärr är vi inte alls där idag.

  Den lösning vi just nu valt, nämligen att förbanden själva utformar annonsunderlag för Reach Mee, kommer med självklarhet att innebära att det kommer att variera en hel del mellan förbanden. So what? Jag tror inte att detta skiljer sig från övriga delar av svensk arbetsmarknad. Få företag har vad jag vet en central funktion som "likriktar" platsannonser.

  Kolla gärna vad jag skrev ovan till Sumatra.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 19. @ Sinuhe

  Jag kollade våra civilanställdas befattningsbeskrivningar för en liten tid sedan och där framgår klart och tydligt kvalifikationer,krav m.m. mycket tydligt och korrekt. Deras processkatalog visade också på en konsekvent hållning till sina arbetsuppgifter.

  Jag vet dock inget företag som endast har en slags internutbildning (GMU) som sedan inte kvalificerar vederbörande till tjänsten inom företaget! (GSS/K K3)
  Jag har dessutom svårt att tro att något företag försöker rekrytera någon med kravet att han/hon skall ha genomgått en internutbildning som ännu inte har genomförts i företagets regi! (GSS/T P4)

  Tabbar man sig sedan totalt med utbetalningarna efter den hittills första och enda "KFÖn" man genomfört, blir trovärdigheten satt på minuskontot.

  Skall förbanden få ställa olika krav för samma befattning säkerställer man ju samtidigt att flytten mellan förbanden och därmed karriärmöjligheterna uteblir. Detta är väl inte meningen?

  @ Sumatra

  Ja, jag anser att hela projektet är på skissnivå och för att krångla till det i flera versioner och i ett antal olika block.
  Det man nu gör är att gnaga på det lilla förtroende vi eventuellt kan ha kvar genom att gå med håven och sila.
  En del har inte fattat att man behöver skridskor, en del står krampaktigt kvar vid sargen och en del är redan ut på herrarnas fria åkning. Det finns dessutom en del som inte kommit till ishallen ännu!
  Ett exempel är moderaternas rundresa häromdagen till olika förband.

  När det t.e.x. gäller GSS/T har man inte ens rett ut något så grundläggande som hur utbildningen innan anställning skall gå till.
  Trots detta lovar man att anställa GSS/T efter sommaren 2012.
  Man måste komplettera med befattningsutbildning efter GMU. Här är några utbildningar som måste till för att söka som GSS/T till P4.

  Befattningar för tidvis tjänstgörande soldater finns inom en mängd olika funktioner såsom besättning till stridsfordon 90, stridsvagn 122, bandvagn, bärgare och lastbilsförare, skyttesoldater, spaning, ledning, stabsassistenter, radaroperatör, granatkastare, underhållstjänst, sjukvård, mekaniker och pionjär.
  Du läser Sinuhes svar.
  "Till saken hör att befattningsutbildningsskedet ska genomföras av dem som grundrekryteras mot en GSS/T-anställning - detta sker inte förrän 2013."

  Vissa förband håller nog inte med om detta!

  Vi lägger och ställer idag krav på oss angående GSS/T som inte är relevanta vare sig i tid, antal eller utbildning.
  Sitt ner i båten och red ut vad som gäller och när vi, inklusive löneutbetalningar, anser oss kompetenta att genomföra det hela kör vi så som det var menat och inga kringelikrokar.

  Teaterdirektören.

  PS! Sinuhe, vill du ha mer preciserade befattningsbeskrivningar och krav än de som finns i PRIO för den militära personalen?!?

  SvaraRadera
 20. God morgon bäste teaterdirektör!

  Jag tror att vi pratar delvis runt varandra. När jag skrev att "befattningsutbildnings-skedet ska genomföras av dem som grundrekryteras mot en GSS/T-anställning - detta sker inte förrän 2013" så menar jag med begreppet "grundrekrytering" de individer som kommer in i systemet genom GMU.

  Du skrev något illavarslande om utbetalningar efter KFÖ - kan du utveckla detta? Det var ny kunskap för mig...

  GMY

  Sinuhe

  Detta ska enligt nu gällande planer inte ske förrän 2013. De anställningar som ska ske under år 2012 är ur "magasinet" i allmänhet och bland individer som tecknat interimsavtal i synnerhet.

  Jag delar helt din uppfattning om att förbanden inte kan få ställa olika krav på en befattning som i grunden är samma. Det kanske är så att det sker en sammanblandning av den mer översiktligt uttryckta kravprofilen i själva annonsen i Reach Mee och den mer exakta kravprofilen i system PRIO?

  SvaraRadera
 21. Nu blev svaret till teaterdirektören helt fel - ursäkta!

  SvaraRadera
 22. När lönebeskeden öppnades under helgen visade det sig att spridningen på utbetalningarna varierade från halva lönesumman till den dubbla mellan individerna.

  Tyvärr fixade man inte detta från myndighetens sida. Jag vet inte var felet ligger men ur trovärdighetssynpunkt är detta ointressant.

  Upp som en sol och ner som en pannkaka!

  Ha en bra dag!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 23. Vi länkar gärna ditt inlägg från Försvarsmakten bloggportal under rubriken "INLÄGG UTIFRÅN" på första sidan om det är ok för dig?.

  Erik Lagersten
  INFODIR

  SvaraRadera
 24. Sinuhe, nu får du ta och vakna. Här har man varit iväg under ett par dagar och hoppats på ett intressant svar att läsa när man kommit tillbaka.

  Du får inte glömma att läsa kommentarerna i gamla inlägg också...

  GMY

  SvaraRadera
 25. Erik Lagersten ja det är OK.

  CS, förlåt men jag har varit bortrest några dagar, nu under helgen ska jag sätta fart igen. Jag tror ju att min lilla blogg vinner på att det faktiskt förs en dialog med många inblandade.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. Teaterdirektören

  Jag anser i likhet med dig att de felaktiga löneutbetalningarna är en fullständig katastrof! Om problemen tillåts fortsätta kommer attraktionsarbetet att se mest löjligt ut eftersom budskap och leverans bör överensstämma...

  Jag vet att man jobbar stenhårt på FM HRC med frågan.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera