söndag 16 december 2012

Den optimala utbildningen

Jag har funderat lite över den nuvarande tingens ordning vad avser grundutbildning till yrkes- eller reservofficer.

Min ena utgångspunkt är att försöka komma fram till ett enkelt och billigt system som ändå ger individen en tillräckligt bra grund för hans eller hennes fortsatta arbete i Försvarsmakten. Min andra utgångspunkt är att försöka skapa ett system, som kan användas oavsett om officersaspiranten ska bli anställd som yrkes- eller reservofficer och oavsett om den första tjänstegraden ska vara 1:e sergeant eller fänrik.

Jag har gjort det enkelt för mig genom att avgränsa bort de utbildningsinriktningar som är tänkta att leda till en arbete som ”operatör”: stridspilot, nautiker etc. Om dessa inriktningar har jag för lite kunskap för att tillföra några nya idéer.

För det första kan man nog säga att den nuvarande Specialistofficersutbildningen (SOU) om tre terminer i stort sett ”gör jobbet”. Det jag har hört från förbanden är att de nyblivna 1:e sergeanterna i stort sett har fått en bra utbildning som givit dem en tillräckligt bra grund att stå på under de första åren av deras anställning. SOU kan alltså enligt min mening vara en av de byggstenar som vi ska använda.

Å andra sidan är kritiken delvis ganska hård mot Officersprogrammet (OP). Kritiken kan sammanfattas enligt följande.
 • Utbildningen är för dyr, eftersom den bedrivs vid en extern högskola, vilken dessutom får betalt av Försvarsmakten för att genomföra utbildningen. Betalar sjukhusen idag till Karolinska Institutet för att de utbildar läkare?
 • Utbildningen är alltför teoretisk och innehåller en massa akademiska kunskaper som en fänrik inte behöver för sina första år.
 • Den nyblivne fänrikens yrkeskunskaper inom sitt arbetsområde sägs vara mycket låga.
Frågeställningar

Är det verkligen självklart att en fänrik ska ha en akademisk examen (180 högskolepoäng) med minst 90 högskolepoäng i krigsvetenskap? Är det inte så att behovet av kunskaper i krigsvetenskap egentligen inte föreligger förrän senare under anställningen - kanske när man når befattningsnivån OF 3?

Är det verkligen självklart att den akademiska utbildningen, om den nu behövs, inte kan inhämtas vid ett annat lärosäte är Försvarshögskolan?

Är det verkligen självklart att en blivande reservofficer, som ju under stor del av sin tid kommer att ha en annan huvudsysselsättning, ska kunna exakt samma saker som en yrkesofficer på samma befattningsnivå? Det enklaste svaret är givetvis ett JA men är det verkligen så?

Förslag till initial utbildning

Eftersom SOU förefaller vara en så god utbildning att de officersaspiranter som kommer från denna utbildning är tillräckligt bra så väljer jag att basera mitt nya system på SOU

Innan SOU ska officersaspiranten som idag genomgå GMU och FOK. Det innebär att det tar cirka 2 år från det att den blivande yrkesofficeren kommer in genom vakten till regementet till dess att han eller hon tar examen.

Man bör här ha i åtanke att sannolikt kommer de stora volymerna av SO/K att utvecklas från före detta GB/K (kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, dvs. korpraler och sergeanter). Dessa kommer att erbjudas en förkortad SOU som jag hört benämns anpassad specialistofficersutbildning (ASOU). Tidsåtgången kan ansättas till någonstans mellan en och två terminer.

Så här långt har vi alltså löst produktion av alla specialistofficerare, oavsett anställningsform (yrkes- eller reservofficer).

Det man nu måste göra är att komma fram till en klok idé vad avser utbildning av de män och kvinnor som ska bli fänrikar. Här finns också de största minustecknen med det nuvarande systemet.

Om vi anser att man ska ha någon typ av akademisk bakgrund så skulle man kunna tänka sig att det till exempel krävs 60 högskolepoäng för att bli utnämnd till fänrik (ett läsår).

Lisa som vill bli OFF/K skulle då se till att hon hade läst dessa 60 högskolepoäng innan inryckning till GMU med efterföljande FOK och SOU. Efter examen har hon då grundbehörighet för att söka en befattning på befattningsnivån OF 1 och alltså bli fänrik (YO/Fk) när hon tillträder befattningen. 

För Kalle som vill bli OFF/T kunde motsvarande system kunna användas. Man kan här också tänka sig att del av SOU läses på somrarna så att exempelvis en av de tre terminerna av SOU läses under somrarna, motsvarande det som förr hette ROK 2 (Reservofficerskurs 2). Efter examen har han då grundbehörighet för att söka en befattning på befattningsnivån OF 1 och alltså bli fänrik (RO/Fk) när han tillträder befattningen. Alternativt kan han läsa de 60 poängen efter sin specialistofficersexamen, vilket leder till att han får vänta lite med att kliva in i officerskategorin.

I båda fallen ovan sker inhämtningen av de akademiska kunskaperna utan kostnad för Försvarsmakten.

Behörighet för högre tjänstegrader

Om vi håller fast vid principen att det krävs en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng för att exempelvis bli major/örlogskapten så finns det egentligen inget som säger att denna utbildning inte kan genomföras efter den första anställningen på befattningsnivån OF 1. Man kan fundera över (jag har inget svar) om de tillkommande 120 högskolepoängerna måste vara inom området krigsvetenskap eller om det kan vara även andra akademiska discipliner som Försvarsmakten kan förmodas behövs.

Med tanke på kommande karriärväxling finns det självklart en fördel om den kontinuerligt tjänstgörande officeren har en mer allmängiltig akademisk examen, där inte krigsvetenskap är huvudämnet.

Hur ska officeren kunna läsa de tillkommande akademiska poängen då? Ja, det generella svaret är givetvis att han eller hon får läsa dem på samma sätt som alla andra studenter gör. Svenska studenter har studiemedel. Om det är så att detta inte fungerar (dvs. att samma problem uppkommer som det gjort för GSS/K som skulle läsa ASOU med ersättning enligt officersförordningen) så får man överväga andra lösningar. Det lär bland annat finnas många utbildningar som kan läsas på distans.

För Kalle i exemplet ovan torde detta inte vara något problem, eftersom han kan förmodas fortsätta sina akademiska studier. De flesta reservofficerare är ju akademiker, vilket Försvarsmakten i de flesta fall nogsamt undvikit att ta hänsyn till.

Tidvis tjänstgörande specialistofficerare?

Enligt min åsikt finns det skäl att överväga om kombinationen av tidvis tjänstgöring och tillhörighet till specialistofficerskategorin är en bra kombination. Om man generellt har ett synsätt att specialistofficerare har en djup systemkunskap i ett smalt område samt goda kunskaper i direkt ledarskap så kan man tycka att dessa båda parametrar inte rimmar speciellt väl med tidvis tjänstgöring. Jag vill minnas att det finns en skrivning i FMUP om detta.

Det kan därför vara så att den stora volym av SO/T som arbetet i PG BoK 1 resulterade i (över 1 100 befattningar om jag minns rätt) egentligen är ett feltänk. Låt den generella specialistofficerskategorin vara reserverad för SO/K. Det finns så klart undantag då en specialistofficer mycket väl kan vara tidvis tjänstgörande, men detta torde främst vara om han eller hon till vardags sysslar med det som han eller hon ska göra i Försvarsmakten (sjuksköterskor, militärtolkar, meteorologer etc.). 

Min spontana åsikt är att reservofficerare främst ska återfinnas i officersbefattningar, där deras civila erfarenheter och kunskaper sannolikt kan vara till bättre nytta för Försvarsmakten än som vagnchef för CV90.

Jag lämnar nu diskussionen öppen för kloka förslag och kommentarer.

GMY

Sinuhe

83 kommentarer:

 1. VAD var egentligen fel på det "gamla" systemet?

  Med det "gamla" systemet avses tiden för officer 2000 och allt annat lafs som föddes i samband med detta...

  När jag gick officershögskolan varvades teori och praktik. Ut kom en nybakad fänrik med tillräckliga kunskaper för sin uppgift, erfarenheten fick man under handledning av äldre kollegor. Detta var förstås på den tiden som befälslaget på plutonen (oftast) bestod av en rutinerad kapten, en rutinerad löjtnant, en eller två fänrikar och någon vinkelsergeant som gjorde praktik.

  Ute i verkligheten insåg man som nybakad fänrik att de kunskaper och färdigheter man fått sig till livs på officershögskolan var synnerligen användbara. Polletterna trillade ned flera år efter examen och jag kan fortfarande som major se att jag har nytta av den gedigna grund som lades på officershögskolan.

  Ser man sedan på påföljande skolsteg så var stegringen logisk, innehållet anpassat mot kommande nivå och som helhet måste jag säga att jag efter varje skolsteg känt mig trygg att axla kommande befattning, känt att jag från skolan haft en gedigen grund att stå på i den nya befattningen.

  Vän av ordning kan fråga sig var f..n det hela har spårat ur då vi idag har lyckats fått till ett skolsystem som inte uppfyller verklighetens krav.

  Förr d.v.s. när vi hade det gamla "värdelösa" personalförsörjningssystemet så var det kanske inte fjorton sökande per plats, men det var flera. Dessa var dessutom väl kvalificerade och uppfyllde kraven. Idag kan vi - trots att kraven gång efter annan sänkts - inte ens fylla platserna på utbildningarna. Dessutom har undervisningen i många stycken fått anpassas mot en betydligt lägre nivå d.v.s. dagens elever har sämre kunskaper redan vid start.

  Vi glömmer även att det är de vi utbildar nu som om några år själva kommer att stå i lärarrollen och utbilda yngre kollegor.

  Kunskapsspiralen är brant nedåtgående och hela organisationen riskerar att utarmas om inget görs!

  Tyvärr lär inget kunna vända skutan förrän den dag generalerna sväljer prestigen och erkänner att nuvarande bastard till personalförsörjningssystem är ett illa genomtänkt misslyckande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var inget fel på det gamla systemet, förutom att det inte var samma system som i USA.

   Radera
  2. @Trident..
   Jag tycker att utexaminerade killar och tjejer är väldigt duktiga och med erfarenhet från förbandsjänst så kommer de säkert att utvecklas och bli lika bra som du verkar vara.

   Att skylla färre antalet sökande på skolsystemet är lite långsökt eftersom att andra mekanismer
   spelar in idag när yngre ser en framtida karriär framför sig. Oavsett skol sytem så hade det varit färre sökanden idag eftersom att samhället ej präglas av det kalla kriget längre.

   Radera
 2. Jag håller med dej om att det behövs nya tag avseende officersutbildningen.

  Delar också din uppfattning om SOU och att man måste vara noga när man väljer vilka befattningar som ska vara SO/K respektive SO/T.

  Problemet är officersprogrammet.
  Jag är också inne på din linje att de positiva effekterna som den akademiska utbildningen ger, främst kommer till användning på de högre nivåerna, därför skulle jag gärna se ett officersprogram med mer befattningsutbildning och mindre teori.
  Därefter skulle man kunna ställa krav på en kandidatexamen innan utnämning till OF 2. Det skulle "tvinga" officeren och förbandet att fortsätta den akademiska karriären, något jag anser värdefullt. De sista poängen skulle dock inte behöva vara krigsvetenskapliga.

  Lars Rössle, LSS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Jag skrev visserligen OF 3 men det kanske lika gärna kan vara OF 2. Sannolikt finns det någon nivå när det börjar bli en fördel med en akademisk examen - men inte som fänrik.

   Jag tycker inte gäller att restpoängerna måste vara Krigsvetenskap. Ingen vet vilka kompetenser som behövs i morgon. Det gjorde vi i alla fall inte igår.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Det bästa hade varit en återinförd värnplikt. Den skulle med fördel kunna nämnas 60 hp i "sunt bondförnuft".

  Mina gamla officerare har varit på mig att söka till specialistofficer. Dock var jag tvungen att göra GMU igen samt läsa om teknisk kompetens jag redan besatt.
  Det blev ett vänligt men bestämt nej tack.

  Specialister kan med fördel tas direkt från det civila med någon form av kortare utbildning. Lite som när civilister åker ut på mission. Det känns onödigt att ha två spår ett civilt och militärt inom specialistkunskaper, metrologi tillexempel.

  Min intuition pulserar och pockar med mantrat att allt är bakvänt. Försvaret var mer en del av samhället förr. Folk genomgick sin grundutbildning och kunde senare komma tillbaka med nya erfarenheter senare i livet, efter vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet. Nu när man istället ska försöka tvångsintergrera det, är det som natt och dag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Specialist och Specialistofficer är inte samma sak.

   Det finns inget krav på att göra GMU eller i övrigt genomföra utbildning man redan har för att läsa SOU. Några inriktningar har av någon konstig anledning inte haft platser för direktsökande (tidigare vpl) men det har ändå gått att ordna, tex genom att antalet platser har ökats. Annars kan man läsa en inriktning som har platser.

   Radera
 4. Nja....nu var det inte värnpliktens aktivering jag ville belysa utan hur yrkes- och reservofficerare bäst ska utbildas....

  Jag kan iofs tänka mig ett nytt inlägg om hela reformen, men inte just nu.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Har själv gått den treåriga officersutbildningen och håller med i mycket av det som skrivs ovan. Nivån på utbildningen är stundtals mycket låg, med betoning på mycket. Detta eftersom allt måste anpassas till de med minst kunskap. Detta gör att dom med mer kunskap inte direkt utvecklades sådär särdeles mycket under de tre åren.
  Kadetter bytte inriktningar och försvarsgrenar lite efter eget tycke vilket fick till följd att dugliga Armé kadetter valde Flottan då det lät kul och tvärtom.

  Vad hade jag önskat som kadett?
  1. En tydlig förbandstillhörighet, förbandet väljer ut sin kadett och skickar på utbildning, kanske ett antal dugliga GSS/K eller någon Specialistofficer som verkar vara ett officersämne.
  2. Mer praktisk utbildning, säg 1 år i lågskor på Karlberg och 2 år på funktionsskola.
  3. Slopa alla skall med mentaliteten! Blir bara dåligt för alla när olämpliga individer målbogseras in i examen!

  Putte

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej fänrik Putte!

   Intressant att få lite medhåll av dig. Tror du att de flesta av dina kamrater har samma bild av OP som du har? Vad tror du om en övergång till det system som jag föreslagit ovan - 60 hp medförs in och sedan tar det två år? Det år i lågskor du skissar blir ju då året på universitet/högskola.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Att ge ett exakt svar är svårt, men många av dom jag umgicks med var skeptiska, och då inte bara till hur utbildningen lades upp utan även till dess innehåll i kurser och examinationer.

   Tycker ditt förslag är vettigt,
   fördelen är att man kommer ifrån hela det akademiska programmet och utbildningen hamnar återigen under försvarsmakten och går att styra så som försvarsmakten önskar, vilket jag upplever att så inte är fallet med dagens utbildning.
   Fokus i utbildningen måste skifta, från korvstoppning i föreläsningssal till truppföring och befattningsutbildning. Det kommer bli ännu viktigare framöver då kadetternas militära utbildning dom har med sig in på skolan är enbart GMU+KMU.

   Är stark anhängare till att precis som vid SOU så skall kadetten ha en förbandsanknytning och gärna tjänstgjort mer innan än bara GMU+KMU.

   Mvh
   Putte

   Radera
  3. Det verkar som om frågan med förbandsanknytning är viktigare än vad HKV inser!

   Jag läste inlägget nedan från Martin Bergman - det handlar ju om vad som egentligen skillnaden mellan en off och en specoff? Enligt vårt förlag (Sinuhe är inte bara en fysisk person) så är bör skillnaden främst vara att blivande off har minst 60 hp i ryggsäcken, vilket blivande specoff saknar. Jag bedömer att skillnaden, med vårt system, kommer att vara mindre än den verkar bli med nuvarande OP och SOU.

   GMY och tack för dina kloka tankar

   Sinuhe

   Radera
 6. Jag är förnärvarande officerskadett och tänkte ge mina synpunkter. Enligt mig är den akademiska utbildningen, överlag, bra. Min uppfattning är att omgivningen, både andra kadetter och utomstående, har en orealistisk syn på kvalitén på akademiska utbildningar. Jag har tyvärr ingen egen erfarenhet av andra akademiska utbildningar att jämföra med utan jag bygger detta på syskon och vänners berättelser. Efter vad jag får höra från dem så är utbildningen från FHS helt OK.

  Det stora problemet upplever jag faktiskt är den militära delen, den MHS Karlberg står för. Tidigare inlägg har varit inne på några av bitarna, att kraven alltid ställs efter den med lägst kompetens samt att förbandstillhörighet saknas.

  Vidare problem med MHS är totala ostruktur som råder. Det finns till avsatt tid för "grön verksamhet" men det går knappast att skriva att den nyttjas effektivt. Mycket tid läggs på helt oväsentliga utbildningar, som till exempel anti-drogkampanjen Prime for Life, men det är å andra sidan inte exklusivt för MHS.

  Några av de åtgärder jag skulle vilja se gjorda är:

  1. Skapa en fungerande militär struktur. Nyttja de tillfällen som ändå ges till konkret militär utbildning. Jag skulle gärna se att de kadetter som genomför FOKen förläggs vid MHS och blir truppförda av äldre kadetter.

  2. Höj kraven och håll fast vid dem! Fyskraven är till exempel enkelt låga och många kan klara av dem utan nämnvärd ansträngning. Det mest upprörande är dock att det finns ett flertal kadetter som inte klarar av dem. Vissa kadetter har en historia av att i stort sett brutit samtliga fältövningar och de är inte heller de särskilt betungande.

  3. Ökande grad av avskiljningar. Det kommer alltid finnas kadetter som slinker igenom nätet. Därför måste det finnas bättre möjligheter att avskilja dessa efterhand.

  Som ni ser så tycker jag att de största felen inte ligger på FHS utan på MHS.

  /Kadett

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja FHS gör väl inget jättefel i sig, dom är ju ändå bara akademiker. Men frågan är om man kan använda dravlet till något. T.ex. Ledarskapsutbildning utan att någonsin leda, akademiskt korrekt javisst men vad är effekten i slutändan av det? Utbildningen förbereder inte oss för vårt framtida yrke, 3tim PRIO-utbildnig är väl det närmsta vi kommit verkligheten under hösten.

   /En annan Kadett

   Radera
  2. Det var en intressant synpunkt att det är MHS K som är den felande länken i utbildningskedjan! Jag var helt säker på att det var FHS som fallerade lite...

   Faktum kvarstår trots allt ändå: Försvarsmakten betalar FHS för att utbilda officersaspiranter som Försvarsmakten kanske inte vill anställa. Låter rätt vansinnigt om man tänker efter!

   Vad gäller fys- och andra krav så håller jag helt med dig!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  3. Försvarsmakten betalar FHS som i sin tur har lejt ut utbildningen till MHS K som debiterar FHS 32h/vecka (Resterande 8h är sk FM-tid). Under VFU-skedet är det Fack-/Funktionsskolan som utför utbildningen åt FHS.

   Vad gör då FHS egentligen? Jo, de godkänner kursplanerna som FM:s lärare har producerat.
   FHS är "målvakt" så att utbildningen ska ge högskolepoäng.

   Radera
 7. Det låter som om de flesta vill tillbaka till det som en gång var! Alltid bättre förr - känner ingen det. Nu har ju Försvarsmakten ett "nyinfört" (2008) flerbefälssystem och det låter som om de flesta kommentarer tycker att den framtida officeren borde vara likadan som den gamla NBO officeren eller dagens specialistofficer, om man nu skall utgå från den utbildningen. Man bör då betänka vad som låg bakom bildandet av tvåbefälssystemet, att NBO officeren var för dålig såväl som specialist som generalist - inte tillräckligt djup och efterhand karriären gick vidare inte heller tillräckligt bred. Och sammantaget för att uppnå den individen blev det många år på skola eftersom man skulle börja som "specialistofficer" för att sedan efterhand utvecklas till officer.

  Vidare känns det som att många har ett ambivalent förhållande till akademisk utbildning. I min värld finns det inget motsatsförhållande mellan praktisk utbildning för att bli en duktig chef och ledare i kombination med teori för att bredda sina perspektiv. Jag är själv uppväxt i systemet där man växlade teori och praktik i officersutbildningen och tyckte då det var överlägset och passade mig som handen i handsken - men många år på skolor blev det - och nu måste vi nog acceptera att Försvarsmakten och de styrande valt ett annat system. Officerare och specialistofficerare skall i allt väsentligt inte längre göra exakt samma arbetsuppgifter. Och det är nog officersrollen som kommer att förändras mest, men vi har nog lite till mans svårt att acceptera det, vi som är i systemet nu. Många som är missnöjda med OP kanske skulle ha valt en annan yrkesinriktning i Försvarsmakten istället.

  Det vore intressant att föra den debatten om roller och kompetenskrav istället. När man sedan är på det klara med vilka roller och vilken kompetens som krävs så är man mogen att börja diskutera hur utbildningen skall se ut och genomföras. Annars blir det mest en massa tyckande om hur utbildningen borde vara. Och det känns lite för lågt för Sinhue med tanke på vad din etikett egentligen står för... men vi kanske inte är bättre...

  Martin Bergman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Martin och tack för din kommentar.

   Som du ser så utgick jag lite från dagens system, med off och specoff. Det hade ju onekligen varit djärvare att hitta på något helt nytt. Frågan om kompetens med mera hoppas jag blir omhändertagen i den arbetsgrupp som jobbar med systembeskrivningarna.

   Jag tycker absolut du har en "point" såtillvida att en del officersaspiranter som går OP kanske hade mått bättre av SOU!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. www.fhs.se/sv/nyheter/2012/officersutbildning-och-akademiska-studier-ingen-motsattning-i-usa/

   (Här skulle inlägget vara...)

   Radera
 8. "Man bör då betänka vad som låg bakom bildandet av tvåbefälssystemet, att NBO officeren var för dålig såväl som specialist som generalist - inte tillräckligt djup och efterhand karriären gick vidare inte heller tillräckligt bred."

  Nu är du naiv Martin.
  Syftet med tvåbefälssystemet är i första hand att spara pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä, det tror jag faktiskt inte att det var, åtminstone inte enbart. Det fanns många rapporter som styrkte det som skrivits ovan - att NBO-officeren på något sätt inte var vare sig generalist eller socialist. Det fanns också många länder med tvåbefälssystem att studera - många med bra erfarenheter. Jag tror faktiskt att en bra detalj i ett tvåbefälssystem är att de båda karriärerna drar till sig olika individer och människotyper.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. ...inte "socialist" utan "specialist"...;)

   Radera
  3. @Bygdemajoren
   Vet ej varifrån den där moderna myten som kan liknas vid råttan och pizzan kommer ifrån avseende att SOU syftar till att spara pengar.
   Det generella systemet var ok men det premierade ej specialistkunskaper.
   Som jag brukar säga...bättre att sända 2-3 SOU på överlevnadsutbildning i Brunei och Alaska i 6 månader istället för det tidigare systemet där generalister gjorde överlevnadsutbildning som ej kunde vidmakthållas eller nyttjas eftersom att de bytte befattning efter 2-3 år.
   Som sagt...NBO var väldigt dyrt när man tänker tillbaka på många områden där kompetensutvecklingen ej gav den effekten som man trodde.

   Kompetensutveckling kostar pengar men det fanns en tid inom FM där man inte trodde det utan skyfflade runt skattepengar i vänstervarv

   Radera
 9. Då jag själv är examinerad från ett treårigt program så ansluter även jag mig till de "skeptiska" om dagens utbildning.
  Även fast OP-tänket är nytt, så är inte utbildningen på något sätt anpassad för dagens och framtidens uppgifter för den nyexade OF1.
  Av den teoretiska utbildningen dvs. krigsvetenskapen, 10v C-uppsats, x veckor PUT osv så har jag mer eller mindre inte kunnat använda något av de teoretiska kunskaperna under mina fänriks- och löjtnantsår. Hur ofta PUT:ar en fänrik?? Hur ofta får en fänrik briljera med sin C-uppsats för soldaterna? Nu raljerar jag, men studietiden hade kunnat läggas på AVSEVÄRT mer konkreta saker som hade förberett oss bättre som blivande fänrikar.

  Hur mycket använder jag min teoretiska kunskap nu när jag är löjtnant och plutonchef? Noll och intet är rätt svar. Vad använder jag mest? De självlärda kunskaperna i arbetsrätt, arbetsmiljö, allmänna HR-frågor osv...skolan idag har inte hunnit att anpassa utbildningen till dagens krav.

  Skolan underkänner även sin egna utbildning, då det är fastställt i en skrivelse att vi som har läst det treåriga programmet skall läsa exakt samma som "gårdagens" officerare läser för att bli OF2. Nu gör det i och för sig inget, då det är dags för mig att läsa till OF2 så har jag sedan länge glömt lejonparten av det teoretiska stoffet.

  Som någon skrev ovan. Man måste verkligen analysera vilka roller som skall besättas av OF1 resp OR 6 och sedan analysera vilka kompetenskrav som återfinns på dessa roller/befattningar. Jag påstår att det, med det nya personalförsörjningssystemet med anställda soldater, ställs avsevärt högre krav på den nyutexminerade OF1 eller OR6. Detta jämfört med värnplikten.
  Nu riskerar den nyexade fänriken ställas som plutonchef inför en rutinerad pluton, då vill det till att utbildningen motsvarar verklighetens krav. Jämför man med dåtiden, då den nyexade fänriken oftast anslöt till en nyinryckt vplkull, så kunde/tilläts fänriken växa in i uppgifterna med stegrande svårighetsgrad parallellt med de värnpliktiga.

  Allt var verkligen inte bättre förr, men ibland undrar man...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant där med skrivelsen om att alla skall läsa samma OF2 utbildning. Vill minnas att det var något som lyftes upprepade gånger under utbildningens gång att om man var lämplig för OF2 så skulle man knappt behöva läsa alls.
   Skulle vara intressant att få höra tankarna bakom det beslutet!

   Radera
  2. Är ganska säker på att det i nya PersI står att man inte behöver läsa YBK OF-2 om man har treårig OP i bagaget. Det enda undantaget är väl de som gick 06-09 som måste läsa en mindre del av utbildningen. Det har dock varit många turer kring detta så det är möjligt att jag missat något.

   Radera
  3. Det är YOP 06-09 som texten avser, då det är det treåriga programmet som jag tog examen från. Vad man avser att göra med OP i framtiden vet jag inte, men om det står i PersI att de ej behöver komplettera sin utbildning så är det bara att gratulera. Jag är dock skeptisk till att FM kommer lyckas att hantera dem på det sättet.

   Den enda delen som vi i(YOP) nte behöver komplettera med är den FM-gemensamma kursen i Halmstad. I övrigt skall vi komplettera med övrig YBK, total tid ca ett halvår, beror på vilket skrå man skall tjänstgöra inom. En del YBK kan bli längre, några andra kortare.
   Marinen och Flygvapnet behövde endast komplettera en mindre del.

   /Anonym 20.40

   Radera
 10. Bra tankar Sinuehe men det optimala vore att genomföra finjusteringar över tiden...att nu dramatiskt påbörja ett helt nytt skolsystem kan tyvärr innebära att vi tappar många år igen.

  Glöm ej att inom FM så har alltid skolsystemet varit en hackkyckling....kommentarer om att det var bättre förr fanns både under ÄBO och NBO.
  Så alla unga på nätet...tappa ej modet och lyssna ej för mycket på dylika åsikter men fortsätt gärna att bidra med utvecklingen av skolsystemet.

  Talesättet att nykläckta av olika grader är odugliga är lika tidlöst som Clausewitz...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag menar nog inte att vi omedelbart ska sluta med att skicka unga män och kvinnor till OP. det som det handlar om är snarare att under en övergångstid tillåta flera olika typer av utbildning som leder till anställning som yrkes- eller reservofficer.

   Faktum är att om man läser FM PersI mycket noga så kan man, med en akademisk examen som grund, genomgå SOU och sedan söka jobb och anställning som YO/Fk. Det står nämligen INTE att det inte är så. Jag tolkar detta som att PERSS medvetet öppnat upp för en sådan lösning!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 11. Jag anser, och har länge ansett, att man inom Försvarsmakten fäster alltför stor vikt vid formella utbildningar och alldeles för lite vikt vid personlig erfarenhet och andra egenskaper i samband med bedömning av en individs lämplighet för en viss befattning. Hur man skall komma tillrätta med den saken vet jag inte. Formella krav skänker viss (i mitt tycke skenbar) saklighet och kanske opartiskhet till en uttagningsprocess, men det ger långt ifrån alltid rätt kvinna/man på rätt plats. Alltför ofta ställs alltför många och inte alltid relevanta formella krav, sannolikt för att det dels kan se seriöst ut för en oinsatt betraktare, dels är enklare att kräva ett papper på en genomförd kurs än att bedöma om individen i fråga har erforderliga kunskaper ändå.

  Tyvärr har det här synsättet spillt över på officers- och specialistofficersutbildningsresonemangen. Det är gott och väl att blivande officerare läser en del akademiska kurser. I bästa fall skapar det viss mental spänst hos kadetten, och det finns helt klart teoretisk kunskap som en officer behöver. Däremot är det knappast så enkelt att skillnaden mellan en fänrik och en 1.sergeant är att medan båda har samma militära bakgrund har den förre dessutom gått ett till tre år på universitetet.

  En officer skall vara chef. Det kräver vissa personliga egenskaper. Mental spänst är en av dessa egenskaper, men att ha läst in x antal högskolepoäng är inte ensamt tillräckligt för att en individ borde vara officer i stället för specialistofficer. Alla som satt sin fot på en universitetsinstitution kan vittna om att det finns gott om människor med bokstavligt talat hur många C-uppsatser som helst i bagaget, vars intelligens och bildning inte på något sätt kan ifrågasättas, men som vore fullständigt odugliga som officerare.

  Det här blev lite pladdrigt. Min huvudpoäng är att om man reducerar skillnaden mellan en officersutbildning och en specialistofficersutbildning till ett antal högskolepoäng i godtyckligt ämne, förenklar man verkligheten alldeles för mycket.

  SvaraRadera
 12. www.fhs.se/sv/nyheter/2012/officersutbildning-och-akademiska-studier-ingen-motsattning-i-usa/

  SvaraRadera
 13. Otroligt vad många naiva själar det finns.....

  För det första har nuvarande personalförsörjningssystem havererat innan det ens sjösatts fullt ut. Visst går det att ljuga sig själv full framför spegeln och påstå annat - men haveriet är ett faktum. Illa genomtänkt, utan några som helst kalkyler, ingen alternativplanering och hål i huvudet på arkitekterna!

  Den som vill ljuga sig full med att nuvarande bastard till personalförsörjningssystem INTE skulle vara ett sätt att spara pengar kommer förmodligen en morgon att upptäcka att tungan är svart och näsan meterlång!

  Nu har det däremot visat sig att det som såg så bra ut i power point inte klarade kontakten med verkligheten. Kostnadskalkylerna (om det alls finns några) har spruckit på löpande band, HKV har börjat bli byxis och tillsatt en ny arbetsgrupp...

  AG PERSONALKOSTNADER

  Smaka på den!

  Arbetsgruppens mål är att SÄNKA personalkostnaderna med
  1 MILJARD räknat på 2012 års penningvärde!

  Hur ska detta göras?

  Jo...

  - Specialistofficerare ska i möjligaste mån ersättas med GSS

  - Officerare ersätts med Specialistofficerare

  - och slutligen ett ökat antal CIVILA i organisationen


  Så mycket var det med att tvåbefälssystemet inte infördes för att spara pengar.....

  ...och myten att graden inte skulle påverka lönen har nog punkterats en gång för alla. Det finns åtminstone en general som har en kolsvart tunga och meterlång näsa vid det här laget!

  SvaraRadera
 14. @Trident
  Höjden av naivitet är väl att tro att det skall sparas ekonomiska medel bara för att vi har infört ett nytt personalförsörjningssystem. Om du hade följt med i debatten så hade du insett att med anledning av den prolongerade budgeten som ej ens har inflationsuppräknats så hade Fm fått spara in på personal kostnaderna oavsett om det är ÄBO,NBO eller nuvarande system. Sveriges FM har sedan mycket lång tid tillbaka haft en mycket hög procentuell del av den totala budgeten lagd på personalkostnader. Detta är ej och har inte varit hållbart i längden.

  Apropå bättre förr så var tex utbildningen på 80 talet på 2 år. Dvs 4 terminer. Av dessa var en termin + en halv termin verksamhetsförlagd utbildning där kadetten var på sitt hemmaförband och ghorde tjänstgöring. Tjänsten i all ära gav närhet till trupp men det innebar att cirka 37-39% av tiden var tjänstgöring på förbandet alternativt läs icke skol utbildning. Det innebar att eleven vid examen var bekant med lokala rutiner och var som en i gänget men hade då fortfarande vissa begränsningar.
  Eleverna var alltid anklagade för att ej kunna genomföra stridsskjutningar utan endast skjutning på bana.
  De fick därtill höra att de hade kastat bort tiden med att läsa bataljons eller brigads taktik och org.

  Känns tongångaran igen.

  Vad var resultatet...jo att eleven kom snabbt ut på förband och uppfattades som orutinerade men bekanta med förbandet och kunde ej särskilt mycket.

  Konsekvensen var att de fick gå skola ytterligare ett år s.k AK eller SK efter oftast en två års period och flertalet genomförde dessutom fackkurser däremellen eftersom de ej kunde något efter OHS.

  Det kan faktiskt finnas fördelar med att eleverna läser fokuserat oavsett skollängd och därefter kommer till förbandet för att använda sin skolgång som bas för fortsatt yrkesutveckling.

  Dagens system är ej fläckfritt utan det finns stora områden för förbättring men att hela tiden försöka övertyga omgivningen om att allt var bättre förr är inte trovärdigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Höjden av naivitet är väl att tro att det skall sparas ekonomiska medel bara för att vi har infört ett nytt personalförsörjningssystem."

   Så sant, men trots det var en av huvudanledningarna till att införa det "nya" personalförsörjningsystemet just att spara pengar.

   Tittar man på processen från början och anledningarna till varför man utredde systemet så var drivkraften endast besparingar och personalreduceringar.
   Det var först under den senare delen man"floskade"till det hela med lite annat krimskrams.

   Läs gärna någon utav de utredningar som ledde fram till beslutet. Där finner du de naiva drömmarna om en otrolig besparing på utbildningen, personalen och det nya försörjningssystemet.

   Det finns fortfarande PP-nissar som då och då dyker upp och predikar systemets otroliga sparkraft.
   Vem minns inte vår förre FÖmins spänstiga uträkningar om hur mycket vi skulle "tjäna" på införandet?

   FOI har en del mer nyanserade och sanningsenliga utredningar som jag rekommenderar i ämnet.

   Minnet är ibland kort men glöm inte bort att det huvudsakliga syftet men reformen var att spara miljarder av pengar. Inte ett tvivel om den saken.

   Införandet av PRIO är också från början en åtgärd som skulle spara miljarder åt FM.

   Personalförsörjningen verkar inte gå åt det önskade hållet, både kvaliten och antalet levererade "produkter" ur skolsystemet sjunker och dessutom ser man inga besparingar. Det lutar nog åt att man får ta ett omtag.
   Jag skulle bli otroligt förvånad om man inte skulle räkna på en besparing i första hand i detta omtag!

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Ja - att vi en gång hade en fungerande Försvarsmakt känns fjärran...

   Jag måste erkänna att jag inte känner igen beskrivningen av NBO, men vad vet jag såsom en fossil ur det gamla systemet. Förr vill jag minnas att vinkelsergeanter och nybakade fänrikar handleddes av äldre kollegor och kunde successivt växa sig in i sin roll.

   "On the job training" är kanske ett bekant uttryck som om jag inte minns fel lanserades av Brigadgeneralen Axelsson i befattningen som utbildningsinspektör. Detta begrepp utgör en "ryggrad" i vårt nya, helt fantastiska, personalförsörjningssystem. Erfarenhet skaffas ute i verkligheten innan befordran. Du rackar ner på NBO som hade just "on the job training" men tydligen är det bra nog att utgöra en stomme i vårt nya system. Skillnaden är dock att i NBO fanns det resurser att HANDLEDA juniorerna - detta saknas i org 13.

   Jag kan läsa mellan raderna att du definitivt inte genomfört AK d.v.s du är förmodligen en junior - inget ont i det, men om du genomfört AK hade du inte skrivit som du gjort. KHS AK tillförde inget till "hantverket" men gav en bredd och taktisk förståelse. Lägger man sedan till KHS HK och MHS så får man ett skolsystem ed en röd tråd där eleverna gavs förståelse för HELA systemet vilket förvisso är något helt annat än att i grupp åka runt och jaga beväpnade bönder - vilket ett tag verkade vara FM:s huvuduppgift.

   Att genomföra fackkurser är en naturlig del i kompetensutvecklingen, och om du anser att fänrikarna ur NBO var oanvändbara vill jag hävda att det som dagens skolsystem producerar är än mer oanvändbart. Detta är inte elevernas fel utan konsekvensen av ett illa genomtänkt system. Kompetensutveckling är inte något negativt utan en förutsättning för att personalen ska stanna kvar och för att organisationen ska kunna leverera effekt!

   Jag håller med om att dagens system inte är fläckfritt - däremot är min åsikt att det är en skamfläck. Att sjösätta ett så illa genomtänkt system där det konstant får lappas och lagas är kriminellt! Det är framför allt kriminellt mot de som luras in i det, och mot våra uppdragsgivare. Det är som sagt ganska talande att det finns generaler i FML som på allvar önskar värnplikten tillbaka.

   Trovärdigt är ett fungerande system som levererar resultat - sen kan läsaren själv avgöra trovärdigheten i dagens system. Jag har upplevt ett system som fungerade och levererade. Det levererade de som i dag och de närmsta tio åren utgör ryggraden i Försvarsmakten, de som ska utbilda morgondagen specialistofficerare. År 2019 synas korten, då ska hela FM vara gripbara "här och nu", då om inte förr får vi se facit på experimentet. Jag sätter en slant på att huvuden kommer att rulla och skutan vändas senast detta år - för den inslagna vägen leder rakt ned i avgrunden...

   Radera
  3. @Trident...
   Gavs förståelse för hela systemet....

   Precis,,spiken på huvudet,,,det är skillnaden nu när vi sänder ut specialister så är dessa riktigt proffessionella och kan sitt hantverke utan och innan. Det är ej generalister med en helhetssyn som ej kan hantverket.

   Radera
  4. @Trident
   "ett tag i grupp jaga beväpnade bönder"

   Under 10 år har både män och kvinnor inom ramen för utlandstjänst löst kvalificerade uppgifter i Afghanistan. Personal och indirekt den svenska försvarsförmågan har höjts avsevärt inom tex und, bekämpning mål med flygsystem, nyttjande av understödsresurser etc-

   Din kommentar är faktiskt på gränsen till absurd och jag uppfattar det som att du inte förstår hur FM har utvecklats under 10 år och vilka förändring som har skett när det gäller ledarskap och förhållningssätt till skarpa och krävande uppgifter.

   Känns som att du har missat den båten fullständigt.

   Radera
  5. Vilken är motståndaren i Afghanistan? Mekaniserade skyttekompanier eller beväpnade bönder som uppträder i flock?

   Vad tillför Afghanistan äventyret förmågan att i Brigads ram slå en mekaniserad motståndare?

   Inget vill jag påstå!

   Vi har de senaste åren skräddarsytt HELA firman för att i grupp jaga beväpnade bönder i Afghanistan, personalförsörjning, materiel - rubbet är skräddarsytt för Afghanistan, eller som det så chict heter "expeditionär förmåga".

   Vi håller på att ÅTERTA förmågan att uppträda i Brigad. ÅTERTA!

   För mindre än tio år sedan skedde alla slutövningar i brigads ram, med riktiga brigadstaber. För femton år sedan hade vi en fungerande division med flera brigader. Vi hade riktiga, utbildade, samövade och till huvuddel utrustade förband som var gripbara från 24h upp till några veckor beroende av förbandstyp. Vi hade en fungerande mobiliseringsorganisation, en personalreserv och förband som var samövade. Idag klarar FM med nöd och näppe av att hålla igång en styrka om 600 man i Afghanistan.

   Jag må ha missat båten, men nu verkar det som om vår högsta ledning har upptäckt att de klev på fel båt...

   Som sagt - fokus är numera det nationella försvaret och förmågan att uppträda i Brigads ram - och till denna förmåga tillför äventyret i Afghanistan noll och intet.

   Radera
  6. @ Anonym20 december 2012 12:37

   "Precis,,spiken på huvudet,,,det är skillnaden nu när vi sänder ut specialister så är dessa riktigt proffessionella och kan sitt hantverke utan och innan. Det är ej generalister med en helhetssyn som ej kan hantverket."

   VEM har utbildat dessa oerhört kompetenta specialister?

   VEM har lärt dem hantverket som de kan sååå bra utan och innan?

   VEM har gjort dem professionella?

   Tror du på jungfrufödsel också?

   De som lärt upp dessa oerhört "kompetenta" specialistofficerarna är de som du rackar ned på - de "värdelösa" sprungna ur det gamla! Det är dessa "värdelösa" officerare som kommer att utgöra ryggraden i FM i minst tio år till!

   Skillnaden mellan dessa värdelösa generalister och de nya specialistofficerarna som är så professionella är att de som är sprungna ur det gamla systemet har en kunskapsnivå som dagens specoff aldrig ens kommer i närheten av. De har - förutom sina specialistkunskaper - förståelse för systemet. Dessutom så håller jag inte med om att dagens nyutbildade specoff är "riktigt professionella och kan sitt hantverk utan och innan". Snarare är det så att de - vilket på intet sätt är deras egna fel utan systemets - håller betydligt lägre nivå än de "värdelösa" generalisterna som examinerades ur det gamla systemet. Dessutom så lever vi i stor utsrtäckning fortfarande på "magasinet" av f.d. värnpliktiga - jag är ganska övertygad om att när detta har sinat så kommer nivån att sänkas ytterligare.

   Redan nu så har man svårt att fylla platserna på officersutbildningarna med behöriga sökanden - detta trots att kraven redan sänkts i omgångar. Nivån på utbildningen har även den sänkts i omgångar för att eleverna inte har tillräckliga förkunskaper.

   Det är märkligt att med dessa fakta påstå att "vi sänder ut specialister så är dessa riktigt proffessionella och kan sitt hantverke utan och innan. Det är ej generalister med en helhetssyn som ej kan hantverket."

   Det är inte heller något motsatsförhållande till att ha en förståelse för hela Brigadsystemet och dessutom vara specialist inom sin funktion. Det är snarare så att ska du bli riktigt professionell inom din tjänstegren så måste du ha helhetsbilden klar för dig. Ska vi dessutom tillämpa uppdragstaktik som ledningsfilosofi så ställer detta än högre krav på att ha förståelse för minst två nivåer upp - d.v.s. det som det gamla skolsystemet gav.

   Radera
  7. @Trident
   Att bara skrika Brigad är tyvärr väldigt omoget,

   Hade du Trident haft någon som helst aning om vad som pågår i ISAF så hade du förstått att detta har höjt förmågan för FM under avsevärd tid framåt.

   ISAF perioden kommer att vara ett riktigt vägskäl som kommer att lyftas fram i historiskt perspektiv på när svenska FM blev accepterat utomlands och blev professionell.

   Radera
  8. Blanda inte ihop Armén med resten av försvarsmakten är du snäll. ISAF har inte gjort mycket för att höja förmågan hos flygvapnet. Snarare har ISAF-mentaliteten bidragit till att rasera flygvapnets förmåga. Det var viktigare att kunna genomföra CAS i Afghanistan ifrån Marmal än att basera på en krigsbas i Sverige. Flygvapnet har eftersatts å det grövsta för att kunna genomföra försvar mot en tekniskt högt stående fiende. Flygvapnet saknar förmåga att på ett vettigt sätt fungera i skarp verksamhet utöver att flyga rote med spaningskapsel.

   Ja Det svenska flygvapnet blev internationellt erkänd att kunna leverera strategisk flygspaning under ISAF-perioden men vad har det för betydelse?

   J.K Nilsson

   Radera
 15. Jag vill dock börja med lite gnäll. De här två spåren om specialister och generalister har varit beordrade av statsmakterna ända sedan NBO sjösattes men Försvarsmakten har konsekvent ordervägrat och försökt att trycka så många som möjligt i generalistspåret. Möjligtvis mer uttalat för en försvarsgren än för andra men i FM så har specialistkunskaper inte premierats, utan det har varit gradkarriär som har gällt. I vissa yrkeskategorier har man dock i det närmaste haft en ganska platt löneutveckling i förhållande till grad där man har varit duktig att premiera kompetens och inte grad. Kring sekelskiftet infördes ytterligare ett skolsystem dör man satte upp en militärhögskola i Östersund och där statsmakterna gav en klar och tydlig order till Försvarsmakten: "Satsa på icke nivåhöjande utbildningar för de som önskar vara specialister". Men vad hände? Jo det första man sparade på i spartider var INU.

  Varför skulle det bli bättre bara för att man kallar de som inte vill göra generalistkarriär för specialistofficerare? Kommer våra SO att få någon löneutveckling som är i paritet med forna tiders gradkarriärister? Kommer man verkligen att helt plötsligt få råd att skicka folk på specialistkurser i högre utsträckning nu?

  Var vi specialister verkligen mindre specialister än förr? När vi blev generalister, blev vi verkligen sämre generalister förr? Jag skulle vilja svara nekande på dessa frågor. Jag tycker inte att dagens "Specialistofficersutbildning" medför några djupare kunskaper än förr. Kan också bero på den något låga nivån på kadetter som flyter in. För tekniker så får man in kadetter som knappt har någon teknisk förståelse, de har inte en bakgrund i de system som de utbildas emot, kort sagt kraven är för låga ställda nu jämfört med förr. Ett sidospår är att forna tiders militära flygtekniker rekryterades bland de som hade behörighet att söka ingenjörsutbildningar.

  De 1:e sergeanter som kommer hem nu har lika lång tid i skolbänken som vad jag hade och lika fördelat mellan någon slags allmän militärutbildning och specialistkunskaper. Specialistkunskaperna ska vara precis likadana för våra nya 1:e sergeanter som för mig som Fänrik men med de lägre kraven på kadetterna når de inte lika långt med samma tisuttag. Däremot har de gedignare allmänmilitära kunskaper och det skulle inte förvåna mig om de gav mig pisk på fingrarna varje gång det skulle vara frågan om att taktisera pluton beroende på en oerhört mycket högre målsättning och svansföring i de här ämnena. Statskunskap och lite annat lika men den stora skillnaderna som jag ser det är just deras kunskaper att föra pluton.

  Jag ser inte SO nu som ens en gradskillnad i specialistkunskaper, precis som Trident är inne på så var vi lika fähiga i det. Men jag skulle vilja säga att är en artskillnad i specialisternas förmåga att leda pluton till deras fördel. Så vad är det som har hänt?

  Jag upplever att skolan MHS-H har en mycket högre ambitionsnivå att lära ut det allmänmilitära hantverket nu än de två/tre tidigare skolorna. Det känns mycket mer gediget nu än då.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med i huvudsak men att specialisera sig är inte bara mot målbild plutonchef,,,,,det finns ett stort område med specialistutbildningar inom facktjänster som und, ledning etc och där kommer nu skillnaden in att den personal vi nu sänder utomlnds inom SOU skrået är riktiga specialister och ej generalister med en snabb utbildning innan insats.

   När man nu ser sou killarna och tjejerna som deployerar så blir man mycket imponerad över deras kunskap och färdigheter

   Radera
  2. Så du menar alltså att de tidigare officerarna vi skickade inte var specialister i sina respektive fack? Jag skulle vilja höra vad en flygtekniker, strilare, divund eller pilot skulle säga om den saken. Var någonstans fanns målbilden "Plutonchef" i deras utbildning mot Fänrik?

   Var någonstans var dessa officerare "Generalister" som får snabb utbildning innan de gjorde en insats för att identifiera och avvisa ett okänt företag "sydost Gotska sandön"?

   J.K Nilsson

   Radera
 16. Jag tycker det jag beskrev i min kommentar ovan borgar för en solid grund att stå på för vidareutveckling. Jag har tidigare här och på min blogg försökt föra fram min ståndpunkt att vi bör ta det här etappvis. Vi bör inte ha mil(fil).kand examinerade fänrikar. Dessa skulle kunna valideras mot plutonchef/officer efter något år arbetsplatsförlagt utbildning, truppare, tekniker, m.fl. som har ett driv och förmåga att kunna läsa in en A-kurs i statsvetenskap - säkerhetspolitik eller krigsvetenskap - teknisk eller ledning eller vad nu FHS erbjuder parallellt med arbetet. Läsa till kapten innebär att läsa in en B-kurs med B-uppsats varvat med Försvarsmaktsutbildning mot fackavtal, prio och annat som behövs för att kunna fredsmässigt driva en pluton. Kom ihåg att dagens specialister verkar mer fähiga att vara krigsplutonchef än vad vi var, så jag är inte rädd att gå den vägen. Kompanichef/major skriver C-uppsats och varvar med stabsutbildning mot den befattning som han ska bestrida som t.ex. Kompanichef i en flygbasbataljon.

  Akademiska kurser ges lite varstans i riket med olika inriktning och inte sällan dessutom på distans. Om personalen själva får ta ansvar för att ha rätt betyg för att kunna konkurrera om dessa utbildningsplatser så får vi de effekterna av att ha akademiker men också genom att vi tidigt identifierar dessa, gärna vid uttagning mot SOU så kan individerna ha motivationen genom karriären att läsa vidare och vi behöver inte skicka dessa på dyra specialistutbildningar som de ändå inte kommer att vidmakthålla.

  Jag vet inte vad som driver kadetterna vid YOP nu men förhoppningsvis är det att göra ett gott arbete och vara välutbildad. Det jag skissar ovan bör vara ett steg i den riktningen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 17. @Trident mfl
  Hejdlöst kul är ju också direktiven:
  1. Minska antalet konsulter.
  2. Öka antalet tidvis tjänstgörande civila.

  Moment 22, någon??

  SvaraRadera
 18. SAMMANFATTNING AV OVANSTÅENDE DISKUSSION

  §1. Allt gammalt är urmodigt och kass.
  §2. Ändra, ändra, ändra, ändra, samt ändra om igen.
  §3. Oj, det blev visst skit av alltihop!
  §4. Ändra, ändra, ändra, ändra, samt ändra om igen.
  §5. Oj, det blev visst skit av alltihop!
  §6. Ändra, ändra, ändra, ändra, samt ändra om igen.
  §7. Oj, det blev visst skit av alltihop!
  §8. Ändra, ändra, ändra, ändra, samt ändra om igen.
  §9. Suck, inte nu igen!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 19. För mig tog det från dag ett på OHS till examen på majorskursen
  13 år. Av dessa år så gjorde jag 5 års nivåhöjande utbildning och cirka 1.5 års sammanlagd fack utbildning.

  Jag har kollegor som har ytterligare 1-2 års utbildning utöver mig inom vissa speciella funktionsområden vilket ger vid handen att de under sin karriär inom FM har befunnit sig på skolbänken mellan 70-75%. Därefter har några av dessa slutat och tjänar nu stora pengar i det civila.

  Jag har trivts inom FM och jag har utvecklats och jag har tyckt att detta har varit starkt bidragande till att jag har uppskattat FM som arbetsgivare.Men till och med jag inser att den här ekvationen ej går ihop ekonomiskt på längre sikt. Det gick innan när FM ej tänkte i ekonomiska termer utan att all kompetensutvecklande utbildning betraktades som gratis verksamhet och att ett förbands personalsammansättning var baserat på att man hade personal för att bemanna en brigad men de facto bara utbildade bataljon minus varje år.

  Allt var ej sämre innan men man måste nuförtiden värdera vilken utbildning som FM skall bidra med eftersom att det i slutändan ger vid handen att någon annan måste göra arbetet.

  Enöigt uppgifter från FM 2011 så fanns det ca 9600 yrkesofficerare och cirka 3100 fast anställda gruppchefer och soldater. Siffran för fast anställda soldater har höjts något men fortfarande så vart man än befinner sig så är budskapet detsamma....vi är för få officerare och vi har vakanser.

  Svaret är ej att anställa fler officerare utan att värdera hur länge och hur ofta personal skall sitta på skolbänken,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret är väl snarare frågorna:

   VAD ska försvarsmakten lösa för uppgifter?

   HUR ska dessa uppgifter lösas?

   VILKEN kompetens krävs för att lösa uppgifterna?

   "Det gick innan när FM ej tänkte i ekonomiska termer utan att all kompetensutvecklande utbildning betraktades som gratis verksamhet och att ett förbands personalsammansättning var baserat på att man hade personal för att bemanna en brigad men de facto bara utbildade bataljon minus varje år."

   Du glömmer det mest väsentliga - nämligen VARFÖR vi hade en försvarsmakt och vilka uppgifter den hade. Trots allt så på den tiden du satt i skolbänken var det nationella försvaret huvuduppgiften. Befälskadern på förbanden bestod till huvuddel av fast anställda och reservofficerare, soldaterna var värnpliktiga. Trots att det bara omsattes en bataljon per utbildningsår och förband fanns ju bemanningen till hela den mobiliserade försvarsmakten - om detta skulle behövas.

   Ditt resonemang är ungefär som att skriva ned värdet på lösöret i hemförsäkringen bara för att spara några kronor. Det går bra tills den dag huset brinner ned....

   För mindre än tio år sedan övade vi i Brigads ram - nu ska vi återta förmågan att utträda i Brigad. Det går fort att glömma....

   Jag vill påstå att det idag krävs längre tid i "skolbänken" än vad det gjorde för tio år sedan. Nu kan ju även skolbänken stå hemma på förbandet d.v.s. "on the job training". Materielen blir mer och mer tekniskt komplicerad vilket kräver mer av personalen. Kraven på systemförståelse och en bred teknisk kunskapsbas kommer att öka - och är en förutsättning för att kunna nyttja materiel- och förbandssystem optimalt.

   Radera
  2. @Trident
   Jag uppfattar att du är trängd men det är ok med anledning av att du förefaller att ej vara insatt i aktuella frågor inom FM

   Argument 1

   Du börjar med de klassiska ställa frågorna som en del bloggare gör,
   Med andra ord...varför är jorden rund? när kan ryssen anfalla? varför ställs ingen till svars?
   ÖB vad vill du egentligen..?

   Klassiska blogg frågor som ingen vet vem är de riktade till och vad menar han egentligen.
   Har han en egen ståndpunkt eller skjuter han hagel ut i rymden? endast tomten vet,,,,med andra ord helt oväsentligt

   Argument 2

   Vi blandar fakta med nostalgi,,,nationellt var huvuduppgift etc,,,men om du hade hängt med i debatten så hade du insett att nu är det både ock,,,,,yes,,,det jagas ej bara bönder bönder utan det skall även försvaras hemma,,,,ojdå,,missade trident den lilla detaljen,,,helt ok,,,det är är inte lätt att hänga med om man bara läser bloggar och sitter på hemvärnsträffar,,

   Argument 3

   Jag är pressad så kör jag det gamla hemförsäkringstricket de lärde ut på 80-Talet..
   Det här borde ju alla köpa..men ojdå,,tiderna har förändrats...

   Argument 4

   Vi blandar och ger om värnpliktiga och brigader...men jag har ingen aning om att brigaderna defacto har sjunkit i numerär men jag tror ändå att att om jag bara har 500 000 värnpliktiga så spelar det inge roll om de har utrustning eller förbandsmaeterial

   Klockrent med 2 brigader o 500 000 värnpliktiga..

   Argument 5

   Jag är presad så jag pratar om att det nu krävs mera systemförståelse....och mera utbildning,,,men ojdå,,jag missa hela poängen,,,det var ju meningen med att införa specialistser istället för generalister...men skit sammma...jag är ju emot alla förändringar så jag pratar på ändå utan att veta om hur det ser ut i dagens FM,,,skit sammma,,,,folk verkar ju gilla mina breda penseldrag ändå...

   Radera
  3. Mycket har jag läst, men detta var det mest intetsägande jag upplevt på länge. Det verkar som om argumenten trutit och vettet runnit ut.

   Av sättet att behandla det svenska språket kan jag inte annat än anta att du juniorlaget i firman, så jag ser mellan fingrarna när det kommer till erfarenhet. Tyvärr tror nog en hel del av de nyutexaminerade att dagens kaos är ett normaltillstånd, men så är inte fallet. Det fanns en tid när det var ordning och reda i firman - men det är förvisso ett tag sedan.

   Allvarligt talat - OM du är anställd i FM, och - gud förbjude - dessutom officer så blir jag ännu mer bekymrad över framtiden. Är detta vad det nya skolsystemen levererar - inte ens en saklig argumentation kan hanteras....

   Eftersom du bevisligen inte begriper vad det är jag skriver - och bevisligen har du varken erfarenhet av yrket eller skolsystemet, så är det fruktlöst att lägga ner tid på att försöka förklara.

   Du är dock svaret skyldig på en fråga. Den är dessutom så lätt att du borde kunna svara på den utan att ta i för mycket...

   VEM utbildar dagens specialistofficerare ?

   Radera
  4. Verkar som om Anonym 20.14 luktat lite för mycket på julglöggen.

   Kan bara beklaga alla de som inte fått uppleva den FM där arbetsdagen INTE inleddes med "dagens kontraorder".

   Radera
  5. @Trident 20 41

   Jag har inga problem att diskutera med före dettingar och jag har inga problem med din klassiska argumentation om ringa språkbruk men jag är ej rädd för duellen.'

   Återigen så blandas nostalgi med brödtext..s.k. fluff.

   Intressant också att du återigen inte kunde låta bli att återigen kasta ut den klassiska blogg frågan ut i rymden...#vem utbildar dagens SOU"?

   ja du..om du hade satt dig in i sak frågan så hade du känt till fäljande...funktionsskolan med förbanden...svårare än så var det ej...därtill så är det fortsatt uppföljning efter exaemen på antsällande förband...man kan tro i debatten ibland att uppföljning ocj så kallad on the jon training endast genomfördes under kalla kriget...men ups...det verkar genomföras idag också,,,

   Noterar dock att det sista argumentet med att...det är fruktlöst innebär att farbror inte har flera bärande argument..

   Har inga problem med att duskutera dagens system eftersom att det liksom tidigare skolsystem har fel och brister men det enda jag begär är saklighet och någon känsla om kännedom om hur dagens system är utformat.

   Bättre att dricka glögg 4 dagar innan jul än en grogg blandad på 80% nostalgi och 20% osanningar


   Apropå "dagens kontrs order" så visar det på hur stor skillnad det är mellan vardagen inom FM och vissa bloggare som fortfarande drömmer om när dagen började med att plutonen fick höra att chefen var sjuk skriven.

   Radera
  6. Ja du - inte ens en enkelt svar kan presteras.

   Dagens och morgondagens specialistofficerare utbildas av de "värdelösa" föredettingarna sprungna ur det gamla systemet. Dessa "generalister" som inget kan, och som tillbringat merparten av sin karriär i skolbänken....

   Jag har tillbringat mer än 10 år i skolvärlden som lärare, och varit med på min funktionsskola i utformningen av nuvarande system - så jag tror nog att jag har ganska torrt på fötterna i det jag skriver. Jag har dessutom nästan daglig kontakt med utbildningsdelarna på min funktionsskola, så jag vet hur illa ställt det är.

   Håll du dig till glöggdrickandet - bevisligen är du bättre på det än att argumentera.

   Radera
 20. @teaterdirektören

  PP-nissar?

  Powerpoint är en teknisk metod att presentera något. Det är ej en beskrivning på ogenomtänkta produkter eftersom det då är samma sak med ett PM eller OH bild.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PP-nissar är min benämning av de personer som missbrukar den tekniska metoden att presentera något via powerpoint.
   Det är inte tekniken i säg som är ogenomtänkt utan det av människa producerade innehållet.

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Med andra ord så kan man således såga Iphone nissar, Ipad nissar, email nissar eller kanske mobil telefons nissar

   Undrar hur teater direktören presenterar någor för sina skådespelare?

   Verbalt verkar vara enda lösningen men det fungerar nog med endast en teater med 5 anställda åhörare.

   Radera
  3. Jag måste ha uttryckt mig väldigt oklart!
   Man kan i dessa dagar även såga tomtenissar!
   Det är INTE systemens/vertygens fel att de fylls med skit.

   Jag brukar alla de sätt du nämner (och några till). Till skillnad från de som jag kallar PP-nissar som missbrukar de fina verktygen.

   Jag förstår att du aldrig träffat på någon av dessa predikanter som likt handlare i småkonfektion åker runt och försöker sprida "fakta" i bygderna.

   Jag kan dock lova dig att du upptäcker beteendet omedelbart du träffar på det.

   Teaterdirektören.

   PS! Ett exempel. En del av vår förre FÖmins blogginnehåll förekom som PP före, under och efter de dök upp på bloggen. De som presenterade detta var typiska PP-nissar. De försökte, med hjälp av vackra, spännande och totalt verklighetsfrämmande pp sälja ett omöjligt förhållningssätt till den grymma verkligheten.
   Riktiga PP-nissar.

   Radera
  4. @ Teaterdirektören

   Det är fruktlöst! Förmodligen har junioren som skriver inläggen inte nog erfarenhet att begripa vad som menas.

   Jag vill passa på att ge en eloge till beskrivningen:

   "Jag förstår att du aldrig träffat på någon av dessa predikanter som likt handlare i småkonfektion åker runt och försöker sprida "fakta" i bygderna."

   Den bästa sammanfattning jag läst!

   Ha en god jul på teatern!

   //TRIDENT

   Radera
 21. @Teaterdirektören
  Skicka ett ex av Försvarets Forum till Anonym22.12, så kommer hen att fatta vad du menar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bygdemajoren

   Fri debatt är bra men du har sannerligen valt ett riktigt passande namn som understryker dina argument,,,,,,Bygdemajoren....

   Det påvisar hur stor....eller hur liten helhetssyn du har om pågående debatt,

   Bara som tips,,,alla FM anställda får Försvarets Forum direkt i brevlådan och jag vet faktiskt ej vad som skulle påvisa i dessa nummerr att du har rätt.

   Men icke forty...jag läser vidare och undersöker..

   Radera
 22. Trident, du har många bra poänger men du gör dem knappast rättvisa genom att automatiskt sortera alla meningsmotståndare eller misshandlare av det svenska språket som "juniorer".

  Detta är en alldeles för intressant och viktig fråga för att raljeras bort.

  Är du emot systemet med specialistofficerare eller är det bara den nya akademiska officersutbildningen du ifrågasätter?

  /L.O

  SvaraRadera
 23. Jag är för ett fungerande system som uppfyller verksamhetens krav, och som vi har råd med!

  Vårt nuvarande system är en katastrof! Det är illa genomtänkt, införandet uselt och det lappas och lagas hela tiden. Dessutom har man i viss mån bränt broarna och alternativplanering saknas (bara detta är rent kriminellt mot våra uppdragsgivare!)

  Jag är trött på de som bara rackar ner på hur det var förr - då det trots allt fungerade - vissa verkar dessutom inte ha någon som helst kunskap om hur det fungerade förr, men synpunkter om hur dåligt det var har de. Många av dessa tycks även ha glömt bort, eller inte känna till, att nuvarande bastard till personalförsörjningssystem infördes med tre (3) rösters övervikt i riksdagen.

  Vi gör samma resa som både Nederländerna och Tyskland - och inget av dessa länder kan väl sägas vara direkt framgångsrika. Vi försöker pressa in ett system som fungerar i de anglosaxiska länderna - men glömmer bort att både kultur och samhällsstruktur skiljer sig avsevärt.

  Vi ska inte heller glömma att nuvarande bastard togs fram för att spara pengar, inte för att verksamheten så krävde.

  Som Teaterdirektören skrev

  "...dessa predikanter som likt handlare i småkonfektion åker runt och försöker sprida "fakta" i bygderna."

  PP och ett välsmort munläder säljer in vad skit som helst. Nu när broarna är brända visar sig bristerna som påtalades gång på gång underifrån. Det saknas kompetenskrav, befattningsbeskrivningar, utbildningsplaner, klara karriärvägar i systemet. OF- projektet lappar och lagar sånt som skulle vara klart år innan det hela sjösattes. Som exempel kan man ju nämna NBO som hade en planeringsfas på mer än 20 år - här slänger vi ihop några glättiga presentationer på en kafferast och ska trycka in dem i systemet på något år.

  Jag har personligen sett hur kunskapen degenererats i firman - enkom beroende av vårt nya fantastiska system. Få tycks reflektera över hur det ser ut om tio år när dagens nyutexaminerade själv står i lärarrollen. Nu är detta inte individens skull utan systemets. Sänks antagningskraven för att fylla platserna så får det konsekvenser!

  Jag är som sagt för ett fungerande system. Min personliga åsikt är att vi hade ett fungerande system. Vi hade riktiga specialister, dock med graden av löjtnant, kapten och en och annan major. Skillnaden mot idag var att dessa hade en betydligt gedignare utbildning i botten, och en betydligt större förståelse för systemet och helheten. Kunskap är dessutom ingen börda utan en tillgång. I lönehänseende är dock kunskap en börda - för arbetsgivaren, och det är väl det som är baktanken....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svara på frågan istället för att svamla

   Radera
 24. Trident, jag är trött på ditt evinnerliga tjat om att våra specialistofficerare skulle vara odugliga. Du kan omöjligen ha någon större erfarenhet av att tjänstgöra med dem, och om du nu har det, så beklagar jag att det inte fungerar där du arbetar. Där jag arbetar fungerar det alldeles utmärkt.

  Det som skiljer dagens specialistofficerare mot gårdagens motsvarighet är att numera får de ägna hela sin tid åt att tjänstgöra i sin skarpa befattning. Förr skedde detta i väldigt liten omfattning, oftast bara under övningsserien. Numera läggs all tid efter examen till att utbildas och träna i sin befattning, inför potentiella insatser.

  Visst är många från det gamla systemet fortfarande mer kunniga inom sina områden än de nya motsvarande specialistofficerna men det är för att systemet är nytt. Jämför jag hur långt specialistofficerna nått på sin relativt korta tid i FM så är det tydligt att de har utvecklats avsevärt snabbare än vad jag och mina likar gjorde under vår tid. Vi fick inte lägga all vår tid på huvudtjänst - det får dagens specialistofficerare.

  Ett annat argument som är synnerligen tröttsamt att höra på är ditt hat mot afghanistaninsatsen. FM har utvecklats oerhört under den tiden vi varit där oavsett vad du tycker - för enskilda individer såväl som för organisationen i sin helhet så har insatsen varit mycket givande. Personligen har den tid jag lagt i ISAF varit mer utvecklande i min yrkesroll än all sammanlagd tjänstgöringstid i Sverige. Mina kunskaper och färdigheter inom brigadsystemet har definitivt utvecklats mer i ISAF än i Sverige.

  Nedmonteringen av det svenska försvaret sker oavsett vad vi vill det eller ej. Vill vi lära oss något om tjänstgöring i större förband så är det i praktiken bara i internationella insatser möjligheten numera finns. Att genomföra övningarna Brigstri eller BrigLTÖ i Sverige ger förvisso något men i jämförelse med att tjänstgöra i högre befattningar internationellt så är uteffekten synnerligen ringa.

  Trident, du har ibland en del kloka synpunkter men de drunknar i de mindre kloka. Det är tydligt att du längtar tillbaka till "din" Försvarsmakt men någon gång måste även du inse att världen förädras och att det är dags att göra det bästa av situationen. Just nu framstår du bara som en oerhört gnällig människa utan förmåga att ge konstruktiva förslag eller ambition att driva oss framåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @CS

   Nu blir jag nyfiken. Om specoff på ditt förband lägger all tid på att utbildas och tränas i sin huvudtjänst - vilka är det då som svarar för den utbildningen? Officerarna?

   Radera
  2. Hittills har det varit plutonchef och stf plutonchef samt visst stöd från befäl som inte har sina soldater rekryterade än. Framöver kommer dock huvuddelen att helt få lösas med endast plutonens befäl. Givetvis upplever jag det som en brist att basorganisationen inte är tilltagen med utbildningsstöd men nu är det så och någonstans får man ta och köpa läget - eller i varje fall försöka innan man äskar resurser.

   Radera
  3. Men menar du alltså att på ditt förband så kommer specoff aldrig behöva ägna sig åt utbildning, utan endast åt att utbilda och träna sig själva i sin huvudtjänst?

   Kommer det ens att fungera i framtiden, med tanke på att officerarna inte ska ägna sig så mycket åt det "praktiska hantverket" längre?

   Radera
  4. Givetvis utbildar de sina egna underställda en hel del. Det ser jag som en del av att verka i sin befattning. Jag var nog lite otydlig. Allt eftersom deras enheter blir operativa och ju bättre de är på sin huvudtjäst desto större utbildningsansvar får de.

   Plutonchefen kommer ofrånkomligen få allt mindre utbildningsansvar framöver precis som du är inne på.

   Radera
  5. Så med andra ord så kommer specoff att ha det ungefär som vi äldre hade det som fänrik och löjtnant - utbilda soldater och tjänstgöra i sin krigsbefattning...

   Skillnaden är väl att idag så saknas i stort sett den "överrock" av äldre kollegor som stod för mentorering och förbandsinstruktörer.

   Det är väl i och för sig ingen kritik mot just specoff, utan snarare mot den nya orgen där man i princip tagit bort möjligheten att utbilda och träna _förband_ utan att samtidigt ställa något annat förband utan ledning.

   Radera
  6. Jag tycker det är en väsentlig skillnad idag. Genom att ha anställda soldater så krävs betydligt mer av cheferna. Deras ledarskap prövas och utvecklas dagligen på ett sätt som aldrig skedde med värnpliktiga.

   Jag delar din kritik mot att en utbildningsorganisation saknas. Det är något som uppenbarligen inte kom med när man studerade andra länders system och bara tog delar av dem. Jag tror nog att vi på sikt kommer vara tvungna att på något sätt införa en utbildningsenhet vid varje förband som faktiskt har till uppgift att stödja med utbildning och träning.

   Radera
 25. @Trident

  Once again även om det börjar att bli väldigt tjatigt.
  Ingen har insinuerat att allting var sämre förr. Tvärtom så är det nuvarande personalförsörjningssystem baserat på en svensk utveckling och svensk modell.

  Du har många kloka tankar men snälla far ej med osanning.
  Du insinuerar att NBO planerades och noga genomarbetades under 20 år för att sedan sjösättas 1980-81. Jag har i alla fall ej hört något om någon avdelning organisation som jobbade med detta från 1961?....

  Jag tog examen mitten av 80talet och då fanns det inga befattningsbeskrivningar som du nu eftersöker. jag tillhörde ett förband, hade en namnbricka med en så kallad yrkesinriktning och allt annat var en konstant Lutzen dimma....uppfattar inte att det skulle vara en större skillnad mot hur det ser ut idag....

  Verkar inte som att du förstår vad innebörden av dagens specilist skall vara med anledning av att nämner att det fanns specilsiter som var upp till majors grad....

  Håller med CS....tona ned de breda penseldragen och försök att sätta dig in i hur det är tänkt att bli samt hur utvecklingen är just nu. Återigen så har systemet självfallet sina fel o brister men det går mycket fort framåt och i positiv riktning. De unga killarna och tjejerna fokuserar på dagens verksamhet och ger en hög grad av respekt inom organisationen och jag ser fram emot om 2-3 år när det verkligen är implementerat.

  Orkar ej heller kommentera synpunkten om att SOU har införts för att spara pengar....jösses vilken konspirationstanke,,,

  Nationellt och internationellt är ingen motsatstanke och detsamma gäller det personalen eftersom att de nu uppnår en högre grad av professionalism än tidigare. Det är mycket tydligt även inom den nationella verksamheten.

  SvaraRadera
 26. Jo men ett av argumenten för tudelningen OF - OR var just att det var kostnadsdrivande att specialistutbilda oss äldre Löjtnanter, Kaptener och Majorer när vi ändå skulle läsa upp graden och få en helt annan befattning som omöjliggjorde att tillämpa de tidigare specialistkunskaperna i tjänsten.

  Men kan någon förklara varför en kadett som tog examen år 2003 och utnämndes till Fänrik var så omöjlig att låta vara specialist och stanna som Löjtnant? Varför skulle denne vara predestinerad att sluta som minst Major och helst Överstelöjtnant? Varför kunde det inte finnas en utvecklingsväg för de tekniker och engagerade truppare i YOP-kullen 01-03?

  Varför kan ingen förklara för mig varför NBO per automatik måste innebära att de utnämnda officerarna inte kunde tillåtas vara specialister? Varför var Försvarsmakten tvungen att bryta mot riksdagens direktiv ett flertal gånger om att inrätta specialistkarriärer?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 27. @JK Nilsson

  Ej hundra på att jag hänger med men,,,,,,,

  Jag tycker att du svarar lite på detta dilemma mellan raderna.

  NBO var bra men det innebar också att löneutveckling, tryck från omgivningar etc innebar att det enda man kunde göra var att befordra perdonal,,,

  Den logiska slutsatsen blev ju att efter 20 års diskussion så fick vi äntligen till en tydlig form av specilisering,,,

  Med andra ord var systemet som var problemet som inte bidrog till svårigheterna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju ändå arbetsgivaren som sätter sin lönepolicy och varför skulle man inte kunna premiera att sin personal utvecklar sina kunskaper på djupet istället för nivåhöjande?

   Jag har mina idéer och förmodligen blir det ett eget inlägg så småningom. Huvuddragen är Kalla kriget, massvärnplikt och stor numerär arméförband. I princip hela försvarsmaktens utbildningsresurser av officerare gick åt till skapa pluton och kompanichefer. Våra värnpliktiga befäl var våra underofficerare som följde sitt förband. Den reellt beordrade minskningen av krigsförband kom med återtagandedoktrinen först med Försvarsbeslut 1996. Här påbörjade man också en utredning av utbildningssystemet som mynnade ut i SOU 1998:42 http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/29/0675dc74.pdf "Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav" som också omsattes vid Fb99/00. Därefter kom Fb04 som också omkullkastade försvarsmaktens planering i mångt och mycket. Året efter anställde försvarsmakten inte YOP 03-05 och man ställde in kursen YOP 05-07 Så att under åren 2005 till 2006 så anställdes inte en fänrik, därefter fick vi ny regering som påbörjade en omställning.

   I praktiken var NBO med kompani och plutonchefsfokus funktionsduglig för största delen av försvarsmakten fram till år 1996/97. Därefter krävdes en ominriktning av utbildningsprincipen men den blev i praktiken ett experiment fram till regeringsskiftet men jag tror fortfarande stenhårt att det är bland de bästa som kan åstadkommas för att utbilda officerare, den tidigare nämnda SOU.n är tydlig med målsättningen med fackprogram, officersutbildning, m.m.

   De som tog examen år 2001 hann i praktiken aldrig specialisera sig mot sin tjänst. De var förstaårslöjtnanter när Fb04 kom och de fick aldrig chansen att utvecklas mot specialist. De som tog examen 2003 blev utnämnda löjtnanter när Fb04 slog till för fullt. Det fanns knappt soldater, det fanns knappt förband, det fanns knappt en verksamhetsidé att omsätta.

   Som jag beskrev ovan så är det inte bristen på specialisering som är skillnaden mellan förr och nu. Det som hänt nu är att man tror att man kan skapa fähiga pluton och kompanichefer genom att låta dom läsa vid ett akademiskt lärosäte.

   Nåväl det kommer ett inlägg som förmodligen blir bättre än de här tankarna. Men tänk på skillnaderna mellan försvarsgrenarna. I armén var systemtekniker en värnpliktig befattning, i flygvapnet var det en löjtnant och ibland en kapten som hade en specialistfunktion.

   J.K Nilsson

   Radera
 28. Jag tror att värdet av NBO har varierat, dels genom åren, dels mellan försvarsgrenarna.

  Jag tjänstgjorde i flottan på 90-talet. Där svors mycket över NBO, främst bland de yngre officerarna och reservarna, som verkade längta tillbaka till en värld där en officer var officer och en underofficer bås (och de som längtade hade sällan själva varit med före NBO). Det fanns även gamla löjtnanter som muttrade om att det var bättre när man fick vara fanjunkare.

  Det kommer alltid att finnas folk som tycker att det var bättre förr. Ibland för att det faktiskt var det, men ofta för att det var så det var när man själv började, eller för att man har sett på film hur det var och det verkade bra.

  Jag har även läst redogörelser av äldre arméofficerare (i en minnesbok över generalstabskåren, tror jag det var) som beskriver hur man på 80-talet med NBO äntligen fick ett vettigt utbildningssystem för det yngre befälet, med en tydlig progression genom plutons- och kompaninivåerna. Skribenterna var själva i högsta grad ÄBO-produkter. Perspektiven varierar.

  Som J.K.Nilsson skriver tycks NBO ha förändrats kring och efter sekelskiftet. På 80- och 90-talen fanns i rekryteringsbroschyrerna något som kallades teknisk officer, vars karriär tycktes leda fram till något som beskrevs som "fortsatt tjänstgöring som löjtnant eller kapten". Sannolikt en specialist, den gamla underofficerskategorin eller dagens specialistofficer. Den som var lämpad och benägen att ägna sig åt exempelvis hydrofontjänst hela sin karriär fick göra det, och eftersom grad ändå har en viss betydelse i det militära kunde den 40-årige sonaroperatören inte gärna vara kommendörkapten utan fick stanna som löjtnant. Under 2000-talet började det talas om att alla kadetter skulle läsa mot kaptensnivån från början för att sedan kunna gå vidare uppåt, och då saknades ju plötsligt de där specialisterna helt och hållet.

  Åtminstone i flottan tycks NBO i vrje fall ha lyckats bryta ner en del sociala skrank. En sjukvårdsofficer av äldre snitt - han var en typisk löjtnantifierad gammal bås - berättade en gång utan större nostalgi om hur han som ung furir på 1970-talet knappt hade ansetts behörig att tilltala officerarna på jagaren han låg på, detta alltså decenniet efter att du-reformen genomförts i resten av samhället. Länge kvarstod uppdelningen i befäls- och värnpliktsmässar ombord, men i moderna fartyg mässar alla ihop. Med NBO försvann de vattentäta skotten mellan personalkategorierna, och nästan ingen verkar önska dem tillbaka.

  Jag tror att NBO ställde till mycket elände när det infördes, särskilt i vissa försvarsgrenar, men på det hela taget var det nog bra för Försvarsmakten. Med tiden har det dock blivit så att något nytt behövs.

  SvaraRadera
 29. Surpuppan, läs den SOU som jag hänvisade till i min kommentar. Där beskriver man fackprogramet som man skulle kunna läsa för att kunna fördjupa sig i den tjänst man hade. Ja vi hade fortfarande våra värnpliktiga befäl som var någon form av underbefäl så att officerare utbildades mot att kunna bli plutonchefer eller krigskompanichefer. Att leda gruppen i strid skulle gruppchefen göra, att direkt rodda plutonen skulle plutonens värnpliktiga plutonbefäl göra.

  Med dagens anställda försvar så är det mer naturligt att försöka ge de tidigare värnpliktiga befälen en naturligt kompetensutveckling men varför säga att gruppbefälen ska vara någon form av de tidigare GB, PB och KB utgår helt och det ska finnas en stf PlutC som påstås vara specialist. Jag saknar de forna tiders PB och eventuellt KB. Försvarsmakten har tidigare använt de ställföreträdande befälen och cheferna som tjänsteförrättande chefer. Men att chef och ställis ska ha olika utbildning och befogenheter gör att den arbetsuppdelningen upphör. Men jag tror inte att den förändringen är lika omvälvande som förändringen i utbildningssystemet av officerare har genomgått.

  Jag tycker man borde ha följt den tidigare utredningen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 30. Värnpliktiga befäl för plutonchef eller kompanichef fungerade under vår massarme tid men det fungerar ej längre mot bakgrund av hur FM har utvecklats mot en högre grad av kvalite före kvantite.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beror på att de som under "massarmén" togs ut till pb och kb numera väljer bort FM.
   Varför fördröja starten på universitetsstudierna 8 år?

   Radera
  2. Många av dessa väljer nu tex OP. Då börjar studierna direkt och ej efter 8 år.

   Radera
  3. Nja, inte riktigt:

   "När urvalsprocessen var klar var det knappt så man kunde fylla de nittio platserna"

   http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/426001.PDF

   Radera
  4. @Bygdemajoren

   Anonym 04:16 diskuterar vart blivande akademiker nu föredrar att vända sig med anledning av att KB och PB spåret ej finns längre när invasionsförsvaret är avskaffat.
   Diskuterar ej fyllda platser.

   Radera
 31. Jag är glad att det blev en så levande diskussion inom detta ämne! Om jag minns rätt så är detta nu den näst största tråden på Sinuhe-bloggen.

  Det som saknas är kanske lite mer funderingar om idén med 60 Hp när man påbörjar SOU och att detta ska leda till att man kan bli anställd som YO/Fk eller RO/Fk. det är tyvärr inte många som berört detta.

  Nu finns det i alla fall ett nytt ämne att hoppa in till - se mitt nya inlägg som publicerades nyss.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera