söndag 8 mars 2015

Försvarsmaktsanställda i hemvärnet

Den författning som i första hand reglerar verksamheten i hemvärnet är hemvärnsförordning (1997:146) (https://lagen.nu/1997:146).

Förordningen reglerar i 4 § följande:

"4 § Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet."

Med andra ord har alltså regeringen bestämt att förutom den personal som tecknat avtal om tjänstgöring i hemvärnet kan också anställda i Försvarsmakten tjänstgöra där - underförstått som en del av deras anställning.

Denna reglering uppfyller inte hemvärnet idag.

Jag vill främst peka på det faktum att reservofficerare som har befattningar som chefer i hemvärnet inte tillåts tjänstgöra där i sin redan existerande reservofficersanställning, utan "tvingas" teckna ett hemvärnsavtal och alltså bli hemvärnsmän.

Det är också så att många civila arbetstagare i Försvarsmakten tjänstgör i hemvärnet och samma principiella resonemang kan appliceras på dem - de borde alltså tjänstgöra i hemvärnet inom ramen för sina anställningar och inte alls tvingas bli hemvärnsmän.

Hur kunde det bli så här fel då?

Spaning ger vid handen att det verkar vara rikshemvärnsavdelningen som, med någon sorts jämlikhetssträvande som grund, inte vill att det som tydligt framgår av regeringens förordning ska åtlydas. I stället så har man beslutat att inte lyda regeringen.

Att följa förordningen skulle enligt min mening betyda följande.
 • En redan anställd i Försvarsmakten skulle tjänstgöra sina timmar eller dagar i hemvärnet som en del av sin anställning och alltså uppbära lön, övertidsersättning, övningsdygn med mera på samma sätt som man får vid verksamhet med andra typer av krigsförband.
 • Resa till och från övningar skulle ske inom ramen för en förrättning (om det är mer än 50 km från ordinarie tjänsteställe).
 • Individens försäkringsskydd skulle vara kopplat till arbetsskadeförsäkringen i stället för till personskadeskyddet.
Förutom själva strukturfrågan så finns det ett annat inbyggt problem och det är kopplat dagens system med befattningspenningar.  Systemet är kopplat till vilken befattning man tjänstgör i och ger möjlighet att betala ut skattefria ersättningar till exempelvis pluton-, kompani- och bataljonschefer.

Befattningspenning kan dock bara betalas till hemvärnsmän så om förordningen skulle följas försvinner denna möjlighet om alla försvarsmaktsanställda upphör att vara hemvärnsmän. Med tanke på all den tid som många ideellt drivna män och kvinnor lägger ner i sin befattningar under icke tjänstetid vore det orimligt att inte få någon typ av kompensation för detta.

Detta borde dock med lite god vilja kunna lösas med någon typ av schablonersättning som alltså skulle betalas ut som ett tillägg till individens månadslön.  En sådan ersättning skulle bli pensionsgrundande för individen men också dyrare för Försvarsmakten. En förändring av systemet enligt ovan skulle dock innebära att Försvarsmakten skulle följa regleringen i hemvärnsförordningen, vilket torde ha en viss vikt.

Det finns slutligen skäl att fundera över hur den andra personalen i hemvärnet (hemvärnsmän och frivillig personal) skulle reagera om en förändring enligt ovan genomfördes. Någon kommer säkert att uppfatta det som orättvist. Det kan också vara så att HKV kommer att reagera på att det blir dyrare.

Å andra sidan är förordningen inte förhandlingsbar. Försvarsmakten kan som alla myndigheter alltid hemställa hos regeringen om författningsförändringar. Det har Försvarsmakten dock inte gjort - alltså har man indirekt accepterat de nuvarande regleringarna. Då är det bara att lyda.

GMY

Sinuhe

Denna blogg har mycket stor respekt för hemvärnet och de fantastiska män och kvinnor som tjänstgör där. Utgångspunkten för detta inlägg är bara att peka på att Försvarsmakten här och nu inte följer regeringens författningsreglering.


26 kommentarer:

 1. Borde inte det som nu enligt dig sker innebära att antalet redovisad personal i hemvärn och i försvarsmakten i övrigt är till del missvisande? Då personal som redan innehar en anställning i försvarsmakten utöver denna även är redovisad på en hemvärnrad?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det borde finnas någon som vet hur man får fram denna information ur datamaskinen och svara med en aktuell siffra.

   Jag finns inte längre kvar i FM så jag kan bara ge en siffra från augusti 2013.
   Då fanns det 338 personer som var registrerade både som ingående i HV och FM totalt.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  2. Hej

   Våra källor anger att det finns cirka 1 400 CVAT som har befattning inom hemvärnet plus några hundra reservofficerare. Alla dessa borde enligt förordningen alltså tjänstgöra inom ramen för sina anställningar och inte alls bli hemvärnsmän.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 2. Jag vill nog inte säga att det är missvisande. De anställda som redovisas som hemvärnsmän har ju ingen annan krigsplacering än den i hemvärnet. Fast å andra sidan - om man bara läser statistiken så måste man veta hur räkningen går till om man ska få rätt bild.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur går räkningen till i redovisningen av de 20000+ som redovisas i HV.
   Är det sådana som fullgjort sina kontrakt och är krigsplacerade?
   Är det sådana som någon gång visat intresse och blivit krigsplacerade?
   Är det sådana som har ett vapen utkvitterat?

   Frågorna är många och det avgörande svaret är hur många som inställer sig vid hv-förrådet när det är dags.
   Senast HV redovisade dessa siffror öppet var det ca 12800 av de redovisade 20000+ som uppfyllde kriterierna för krigsplacering inom HV.

   Siffrorna finns att hitta i datamaskinen om det är någon kvar som vet hur man letar:-)

   Så hur ser den rätta bilden ut?

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  2. Siffran cirka 21 2000 är antal aktiva avtal. Antalet som uppfyller sitt avtal ligger kring 15 000. Alla som har aktiva avtal är tillika krigsplacerade.

   Radera
  3. Är man verkligen krigsplaceringsbar då man inte uppfyller sitt avtal? Hur länge då? Har de 21200 gjort intro?

   Detta är för viktigt för att bli en lek med ord. Vi som betalar vill nog ha lite bättre koll. Det du beskriver låter som att man inte har en aning om hur stor numerären egentligen blir när/om det blir allvar?

   Hur många av dessa 21200 har ett vapen utkvitterat. Det vill säga, är aktiva och har en teoretisk chans att fortsätta att vara det?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Inte menar du 212000 avtal? Man kan ju tro att du jobbar i dimmorna på rikshemvärnsstaben;-)

   Radera
  4. Hej

   Hur många som är krigsplacerade har jag inte koll på, men siffran som anger antalet hemvärnsmän kommer från PROD och är en summering av antalet giltiga hemvärnsavtal. Inläggets slutsats är alltså att siffran borde minskas med alla de som är försvarsmaktsanställda eftersom de inte ska redovisas som hemvärnsmän.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Jag läser förordningstexten så att grunden är att Hemvärnets personal är hemvärnsmän (och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet) men att anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet även de ingår i Hemvärnets personal. Är en soldat hemvärnsman så råder ingen tvekan om att soldaten är en del av Hemvärnets personal. Är soldaten anställd av Försvarsmakten och i sin anställning krigsplacerad i Hemvärnet ingår soldaten också i Hemvärnets personal. Paragrafen handlar om att definiera vilka som ingår i Hemvärnets personal och där råder väl ingen oklarhet? Vill regeringen reglera ifall personer anställda av Försvarsmakten kan vara hemvärnsmän eller ej så skulle det ha reglerats genom en tydlig bestämmelse.

  I mängdteori kan du inte härleda A ∩ B = ∅ ur A ∪ B utan det kan finnas element som ingår i både mängderna A och B.

  I min hemvärnsgrupp ingår en soldat som är civilanställd i Försvarsmakten utan att vara krigsplacerad i sin anställning och jag tycker att det är klart att soldaten är hemvärnsman som oss övriga.

  Motsvarande formulering fanns även i gamla Hemvärnskungörelsen så det är inget nytt påfund:
  "Hemvärnets personal består av hemvärnsmän, hemvärnsungdom och
  avtalspersonal enligt förordningen om frivillig
  försvarsverksamhet samt av fast anställd personal vid Försvarsmakten
  som är krigsplacerad i hemvärnet."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Antingen är jag dum eller också har jag uttryckt mig oklart. Sammanfattningen av inlägget var att anställda inte alls ska tvingas skriva ett hemvärnsavtal utan kan vara krigsplacerade i hemvärnet och alltså finnas där som anställda. Man kan inte lämna ersättning enligt förordning till någon som inte är hemvärnsmän. Alltså ska anställda lägga in verksamheten i hemvärnet i sin tidrapportering i system PRIO.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Jag tror du har helt rätt.
   Jag tror också att problemet har en dimension till. Alla dessa civila försvinner redan vid hvberedskap.
   Vad händer då?
   Tekniska tjänster som försvinner?
   Delar eller hela servicefunktioner stängs?
   Hela eller delar av logistikfunktioner försvinner?
   O.S.V.

   Att låta alla dessa skriva ett hemvärnsavtal kan vara ett sätt att gömma problemet och dubbelredovisa individerna:-)

   Lite mer pang för pengarna?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Snabbkoll i eftermiddag. Signaltekniker, fordonstekniker, sektionschef, förrådsmän FMlog krigsplacerade som mcord i hv.
   Samtlig personal vid servicepunkt krigsplacerad vid hv.

   Radera
  3. Jag är övertygad om att du tolkar ordet och i förordningen fel. Formuleringen torde ta höjd för det fall där Försvarsmakten har anställd personal på en befattning som medför krigsplacering i hemvärnet; exempelvis hade jag en kompanichef som var anställd som instruktör vid en utbildningsgrupp för ett antal år sedan.

   Ville regeringen reglera ifall anställda av Försvarsmakten kan vara hemvärnsmän skulle det ha varit mycket enkelt att föra in en sådan tydlig bestämmelse. Formuleringen har hängt med sedan tiden då hemvärnet endast övade på helger med blygsam ersättning och jag kan inte se någon anledningen att försöka tolka in mer i den.

   Radera
  4. De förhållanden F.d. Teaterdirektören tar upp verkar oroväckande. Personal som behövs även i krig borde krigsplaceras, men inte som hemvärnsmän utan i motsvarande befattning (och då kan de inte vara med i Hemvärnet). FMlog har väl en krigsorganisation? (Jag inser nu att jag kanske inte vill höra svaret.)

   Radera
  5. Du kan läsa om hur man tänker börja fundera på en krigsorganisation inom FMlog i det senaste numret av Officerstidningen.
   Läs och bilda dig en egen uppfattning om dagens situation, jag vill dock bara som en liten, detalj påpeka att de fordon som FMlog idag disponerar är samtliga krigsplacerade i insatsorganisationen och inte hos FMlog.
   Fundera gärna på detta när du ser hemvärnets planer på att få materiel tillförd och uttransporterad.

   Svaret på din fråga ryms väl i följande klipp ur artikeln "FMlog förbereder sig för krig"

   "På frågan om kostnader för en logistik anpassad till något annat än fred på något sätt är inkluderad i Försvarsmaktens underlag inför nästa försvarsbeslut, ler Torgny (C försvarsmaktens logistik, min anm)..och svarar ja du, vi har presenterat en hypotes, hur denna är invävd i underlaget vet jag inte."

   Inser att detta kanske inte var något du ville ha som svar.
   Hemskt ledsen men ibland är verkligheten hård mot de hårda:-)

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Läs gärna om den ryske militärattachens fråga om hur luftförsvaret av centrallagret i Arboga såg ut och svaret han (inte) fick;-) Även en omvärdering av detta lager är på gång. Även här kan skönjas en viss anpassning till verkligheten.

   Radera
 4. Alla personummer som ligger registrerade på krigsförbandet är krigsplacerade oavsett aktivt avtal eller inte oavsett anställd, resoff eller inte.
  From hvberedskap skall de på order inställa sig för tjänstgöring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt! Det var iofs inte det som frågan gällde utan att denna blogg med emfas hävdar att försvarsmaktsanställda behandlas felaktigt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Det är ju som bekant på gång att utöka möjligheterna (!) att bli krigsplacerad genom att skapa förutsättningar för att krigsplacera även utanför dagens krigsförband i en sorts "depåorganisation". Denna blogg bejakar idén.

  Men en sådan förändring kan troligen få till följd att en väsentlig andel av de cirka 1 400 CVAT som idag är krigsplacerade i hemvärnet i stället måste krigsplaceras i den nya depåorganisationen.

  Miljöpartisten i grönt, jag förstår fortfarande inte din kritik. Förordningen anger tydligt att det finns tre olika personaltyper i hemvärnet samtidigt som författningsstödet endast skapar förutsättningar för att ge ekonomisk ersättning till två av dem. Min tes är att den tredje personaltypen därmed MÅSTE tjänstgöra i hemvärnet inom ramen för sin försvarsmaktsanställning och därmed uppbära lön och andra tillägg som är relaterade till anställningen. Om du säger att detta inte är fallet - hur ska dessa individer i så fall ges ersättning menar du?

  GMY

  Sunihe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att du har delvis rätt och det i att den tredje personaltypen uppbär lön mm vid tjänstgöring i Hemvärnet. Min uppfattning är att det också fungerade så för min tidigare insatskompanichef som var chef i sin anställning. Jag tyckte inte att det var en perfekt lösning genom att den chefen jobbade med Hemvärnet på dagtid medan det för övriga var något vi gjorde på fritiden. När chefen var tjänstledig hade vi helt plötsligt inte någon närvarande chef och så vidare. Jag tycker därför att det är bra att Hemvärnet begränsat den här typen av chefer.

   Min poäng är att detta dock endast gäller de som inte själva frivilligt att sökt till Hemvärnet som hemvärnsmän. Det du kallar den tredje personaltypen är inte alla försvarsmaktsanställda i hemvärnet utan endast de som inte är hemvärnsmän. Det finns inget uttryckligt förbud mot anställda att vara hemvärnsmän - som jag uppfattar det bygger du ditt resonemang på en felaktig tolkning av ordet och.

   Radera
  2. En annan fundering?

   Finns det hemvärnssoldater som på detta viset är skyldiga att tjänstgöra utomlands?
   Finns det anställda inom FM som på detta vis är undantagna från tjänstgöringsskyldigheten utomlands?

   Pust!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Det beror på vad du menar med hemvärnssoldater. Enligt min uppfattning, vilken inte stämmer med den gröne miljöpartisten, kan så vara fallet. En CVAT har ju per automatik internationell arbetsskyldighet i sin anställning. Om hon dessutom inte är krigsplacerad i sin anställning men är det som hemvärnsman eller frivillig personal så kan hon alltså omfattas av internationell arbetsskyldighet fast hon är krigsplacerad i hemvärnet. Men - hon kan inte skickas utomlands i sin egenskap av hemvärnsman eller frivillig personal, endast som CVAT. Rörigt? Jajamän.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Miljöpartisten, vi har olika åsikter. Så är det. Det är då det är kul att driva en blogg!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  5. Hemvärnssoldat skall väl vara den "nya" mer genderanpassade benämningen på det som i dagligt tal kallas hemvärnsmän?

   Ursäkta om jag rört till det;-)

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  6. Ja det är var Ryding-Berg föreslagit och vad även Försvarsmakten bejakat i sitt yttrande!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 6. Sinuhe heter jag för övrigt.........;)

  SvaraRadera
 7. Det var spännande - jag en av av dom - RO med nollavtal och Hemvärnsman...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi uppskattar att det finns cirka 250 reservofficerare som enligt vår mening alltså hanteras felaktigt. Men - det finns också ett stort antal CVAT som är hemvärnsmän och som alltså också borde tjänstgöra i hemvärnet inom ramen för sin anställning.

   GMY

   Sinuhe

   Radera