söndag 20 februari 2011

Jan Kallbergs inlägg på Newsmill

Jan Kallberg har skrivit ett långt inlägg på Newsmill om alla fel som finns med Försvarsmaktens reformerade personalförsörjning. Det är tråkigt att mycket av den försvarsdebatt som förs i olika sociala media snabbt tenderar till att handla om vem som med högst röst kan påtala vilka totala jubelidioter det måste vara som hittat på världens sämsta militära personalförsörjningssystem. Jag ska nedan försöka bemöta och kommentera hans inlägg utan att falla i samma "gnällfålla" som många andra gör.

"1) Ta bort officerare och soldaters rätt att organisera sig - precis som i alla andra länder. Föreningsrätten finns i Regeringsformen men den kan man göra avsteg ifrån genom ny lagstiftning." Intressant idé att införa retroaktiv lagstiftning som fullständigt går tvärtemot värdegrunden, svensk arbetsrättstradition samt (förmodligen) ett stort antal internationella rättsöverenskommelser. Jag bedömer detta förslag som absolut stendött.

"2) Ersätt fast anställning med rullande treårskontrakt för alla personalkategorier.Vart tredje år skall nytt kontrakt tecknas efter nya förutsättningar." Se mina kommentarer till Kallbergs förslag nummer 1. Jag uppfattar dessutom att riksdag och regering så långt det bara går vill att Försvarsmakten ska omfattas av samma regelverk som resten av samhället. Se bara på hantering av arbetsmiljöfrågor samt hur säkerhetsfrågorna hanteras för våra flygplan och båtar.Den särlagstiftning som Personalförsörjningsutredningen föreslår ligger redan den på gränsen till vad som jag bedömer vara möjligt. Möjligen har Kallberg bättre kontakter i regeringskansliet än vad ÖB Försvarsmakten har.

"3) Skapa reella straffsanktioner för avvikelse eller kontraktsbrott som fängelse." Ovanligt dumt förslag, som Personalförsörjningsutredningen redan funderat över men kommit till helt andra slutsatser. Vem vill ha en stridsparskamrat som blivit hämtad av Polis inför sin tjänstgöring i Kongo? Hur motiverad tror Kallberg att hon är? Hela reformen bygger ju på att personal i ett krigsförband ska vara där med frivilligheten som grund. Men - jag har tidigare skrivit om det bortslarvade behovet av personell redundans. Jag anser att mina åsikter i den frågan fortfarande är välgrundade och korrekta.

"4) Friställ samtliga officerare och återanställ enbart dem som har en plats i krigs- och fredsorganisationen. Detta ledar till att kanske bara 1/3 av dagens officerskår kvarstår." Jag rekommenderar Kallberg en snabbkurs i arbetsrätt.

 "5) En anställning i Försvarsmakten är ett kontrakt som har en aktiv del och en reservistdel. Ett treårigt kontrakt på aktiv tjänst medför en efterkommande kontraktering på 6 år som reservist för att optimera utbildningsutläggen för Försvarsmakten." Tyvärr förstår jag inte riktigt vad Kallberg menar med sitt förslag. Behoven av tidvis tjänstgörande personal är ju större än för kontinuerligt tjänstgörande? Det känns som att Kallberg vill införa livegenskap och inte en reformerad personalförsörjning. Dessutom är det fel att fortsätta älta om de berömda kontrakten. Det finns inga kontrakt, Kallberg. Det kommer inte heller att finnas några kontrakt. Det som jobbas fram är en anställning som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten, med en tjänstgöringsplan som anger när arbetstagaren ska tjänstgöra och vad han eller hon ska nyttjas till under tjänstgöringen.

"6) Eftersom värnplikten finns kvar utan att det grundutbildas kan krigsförband fyllas med värnpliktiga ur tidigare årskullar och vi har personalresurser att åtminstone 5 - 7 år till vara utan grundutbildning och bara repetitionsutbilda krigsförband. Under dessa 5 - 7 år har vi förbandstillgänglighet men samtidigt tid att skapa ett fullödigare system. De som utbildades som norrlandsjägare för fem år sedan kan kvarstå i ett krigsförband i tio år till. Den verkliga personalen är den som är grundutbildad och hemförlovad. Vi utnyttjar den resursen." Jag må vara korkad men jag förstår inte riktigt vad Kallberg menar att Försvarsmakten ska göra. Ska vi återinföra värnplikten och nyttja den till att påbörja ett intensivt repetitionsövande? Hur vet Kallberg att det finns personal till alla befattningar i krigsförbanden? Vad ska vi göra under de fem till sju år som tydligen Kallbergs metod skapar?

"7) Samtliga personal i Försvarsmakten måste uppfylla krigets fysiska krav. I USA ges man två chanser sedan är man avskedad. Det skulle lösa en betydande del av övertaligheten i Högkvarteret. Det känns lite löjeväckande att behöva påminna att man rekryterar till en krigsmakt." 10 poäng till Kallberg. Jag kan inte heller förstå att Försvarsmaktens behov av fysiskt vältrimmade män och kvinnor tydligen inte gäller när man tjänstgör i vissa byggnader. Jag stöder Kallbergs idé till 100 %. Tydliga krav och årliga prov behövs.

 "8) När man införde på tidigt 1980-tal NBO (ny befälsordning) trodde man i sin iver att man skulle göra officerare av kreti och pleti. I verkligheten avskaffade man officerskåren. Den tidigare befälsordningen hade uppenbara fördelar. Plutonsofficeren var specialist, kompaniofficeren var truppare och regementsofficeren var förbandschef. Samtliga tre grupperna var duktiga i sin gren. En befälsordning för 2000-talet kräver diffrentierade befälgrupper vilket sänker kostnader eftersom de lägre kategorierna skolas mindre och truppför mer." Detta förslaget känns lite som att slå in en öppen dörr. Både Försvarsmakten och regeringen har ju till slut insett att NBO var en djupt olycklig förändring. Nu gäller det att ha högtryck i införandet av specialistofficerarna!


"9) Uppgradera personalförsörjningssystemen med mer data på särskilt de som gjort värnplikten, förtidsavgångna yrkesofficerare, tidigare reservofficerare och särskilt deras civila komptens för att skapa förutsättningar för en virtuell personalpool som kan vara en bas för att skapa krigsförband genom. Om vi har koll på 50 000 krigsdugliga och vet vad de kan kan vi inom ett år gå från kader till mobiliserbara förband med repetionsutbildning och materieltillförsel." Kallberg har både rätt och fel. Försvarsmakten har allmänt sett mycket liten koll på sin personals kompetenser. Tanken är att var och en ska fylla i sin kompetensprofil i System PRIO. Jag är tveksam till hur detta kommer att fungera. Min tveksamhet grundar sig på a) mer exotiska kompetenser kan inte läggas in i systemet samt b) problematiken med den tidvis tjänstgörande personalen samt personal med avtal med Hemvärnet.

"10) Försvarsmakten måste för sin egen överlevnad skull, och Rikets, förankra hos regeringen en förståelse att man måste separera militär verksamhet från svensk sedvanlig arbetsrätt och regler. Kriget är unikt." Det är här jag tror att Kallberg tyvärr lämnar jordklotet och beger sig ut i rymden. Min bedömning är att regeringen kommer aldrig att ändra på grundläggande regelverk på det sätt som Kallberg vill.

Jag återkommer med ett nytt inlägg relaterat till Kallbergs mer allmänna tankar. Det är ofta värdefullt med debatt i olika frågor kopplade till Försvarsmaktens utveckling. Men - många debattörer tycks inte inse eller förstå att en reform som den nya personalförsörjningen inte bara kan införas rakt av, utan att det under en rad av år kommer att finnas behov av ett kontinuerligt skruvande och meckande med olika detaljer. Jag tror man gjorde så även efter beslutet om införandet av det ständiga knektehållet 1683.

Jag önskar mina läsare en trevlig söndagskväll.

GMY

Sinuhe 

35 kommentarer:

 1. @ Sinehu,

  Tänkvärda invändningar. Kallberg är en idéspruta och som alla idésprutor behöver han en broms, som stoppar honom när han tänker fortare än sin egen skugga. Där har du gjort ett bra jobb.

  SvaraRadera
 2. Tack Sumatra! Visst är han en idéspruta men jag tror att många av hans idéer skulle få större genomslag om han dämpade sig en smula. Ett rättstavningsprogram hade han oxå haft nytta av....=)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Kallbergs takt, ton och svenska gör att han blir svår att ta på allvar. När han uttrycker sig så nedvärderande som han gör blir jag tveksam till innehållet. Han tycks gömma sig bakom hårda och tuffa ord för faktagrunden är det si och så med.

  Det är bra att FM diskuteras men det bör vara lite nyans och nivå på det.

  SvaraRadera
 4. Det är lite så jag känner oxå. Fast den här gången var jag snäll mot honom. För att vara akademiker uttrycker han sig lite överraskande, milt sagt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Angående punkt fyra har motsvarande system tillämpats vid FMLOG. Alla sades upp och sedan fick vissa en befattning att söka som de hade att tacka ja eller nej till. Nej, betydde att de sade upp sig själva. Övriga var övertaliga och sades upp på grund av arbetsbrist. Sedan kajkade det hela ur lite men det är en annan sak. Principen fanns där!

  Vad det gäller selektering av vissa kompetenser kan man förstå ur följande meningar hur regeringen tänker.

  "Regeringen säger dels att Försvarsmakten så långt som möjligt ska bemannas med befintliga officerare dels att karriärväxling är det som FM måste arbeta aktivt med för att avveckla de som har en icke passande kompetens. I budgetpropositionen understryker regeringen att detta är viktigt och att införandet måste ske snabbt."

  Punkt tio.
  Sedan många år har det i alla skrivelser och dokument rörande personalförsörjningen påpekats vikten av snabba och omfattande lag- och författningsändringar. Sedan bör dessa enligt både FM och regering införas snarast och skyndsamt.
  Den Rolenska utredningen listar dem alla och redogör även för hur det rent tekniskt och rättsligt skall gå till vid förändringarna..
  Nedan några klipp ur denna utredning. (SOU 2010:86)

  "Utredningens förslag: Den föreslagna lagregleringen ska ske
  genom en särskild lag, en s.k. lex specialis, för Försvarsmakten.
  Det ska vara möjligt att avtala om avvikelser från lagen i vissa
  avseenden genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av
  en central arbetstagarorganisation.

  Speciallagen i sin helhet ska tillämpas på arbetstagare i Försvarsmakten som är anställda som gruppbefäl, soldater och sjömän. Bestämmelserna i speciallagen om rätt till ledighet och skydd för anställningen samt om rätt till studieuppehåll och anstånd med studier ska gälla också för reservofficerare. Bestämmelserna i speciallagen om tjänstgöring i internationella militära insatser och om disciplinansvar vid tjänstgöring i sådana insatser ska gälla alla anställda i Försvarsmakten vid tjänstgöring i en sådan insats."

  ÖB och andra företrädare tar upp frågan om lag- och författningändringarna som en grundförutsättning i de flesta tal och dokument de levererat de senaste åren i frågan. Regering, FM och fack är överens om att lagändringar och annat inte kommer att komma på plats förrän någon gång under 2012-2013.

  Ändringarna kommer, men frågan är vad det blir för praktiskt resultat. Där är meningarna delade.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. Teaterdirektören!

  Tack för, som vanligt kloka och konstruktiva, synpunkter!

  Försvarsmakten lär just nu sitta och fila på synpunkterna på Roléns utredning och de förslag som finns i den. Vi får väl hoppas att de som jobbar med ärendet fångar de viktiga komponenterna...

  Min bedömning är att några fler speciallagar inte lär levereras från regeringen. Med andra ord måste Försvarsmakten nu acceptera "gräns höger och gräns vänster" och jobba vidare med den verktygslåda som är definierad. Däremot finns det ett tillkommande behov av att revidera ett antal andra författningar inom försvarsområdet.

  Det som hände vid FMLOG var väl när själva FMLOG bildades? Med andra ord en stor organisationsförändring som i sig betydde att det inte var självklart vilken stol som skulle bemannas av vem. Det hela skedde uppenbarligen i enlighet med LAS. Att alla yrkesofficerare ska sägas upp och sedan söka sina egna befattningar tror jag aldrig att det finns lagrum eller stöd från ATO för.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Punkten 8 är jag intresserad av, varför var NBO så katastrofal?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Det som Kallbergs förslag och Sinuhes kommentarer tydliggör är väl att det svenska samhället och dess traditioner, främst inom det arbetsrättsliga området, omöjliggör ett yrkesförsvar av anglosaxisk modell. Det går helt enkelt inte att plocka delar ur en helhet och tro att det skall fungera här hemma. En nog så viktig insikt.

  SvaraRadera
 9. Jag undrar liksom JK Nilsson vad som var så fruktansvärt dåligt med NBO att vi måste ersätta det med det anglosaxiska systemet som ju sågas i 99% av alla krigsskildringar.
  Vad är det egentligen för logik i att försöka framhäva kompetens och minska gradfixeringen genom att införa fler grader?

  SvaraRadera
 10. Kallberg var tjockare än en gris när han pluggade juridik vid Sthlm Uni, om han då var reservofficer så skulle han ha fått en fot i röven och ut genom dörren genom sitt eget förslag om fysisk förmåga.
  Jodå jag har stått på juristernas hus och lyssnat på hans svada, han tröttna rätt fort på samtalet om han fick mothugg och man inte lyssnade andäktigt till hans profetior.

  SvaraRadera
 11. Du har rätt så tillvida att det var vid en större omorg vid FMLOG som man testade modellen. Dock inte vid bildandet utan vid en av de numera årliga stora organisationförändringar som FMLOG genomgår.

  Man kan ju undra vad följande skrivning i regleringsbrevet 2011 betyder?

  "Försvarsmakten ska under 2011 genomföra försök med övningar för
  kontraktsförband samt repetitionsutbildning för tidvis tjänstgörande
  gruppchefer och soldater. Utgångspunkten för verksamheten ska vara att
  krigsförbandsövningar för kontraktsförband, inklusive
  repetitionsutbildning av tidvis tjänstgörande, ska kunna genomföras från
  och med 2012."

  Är vårt svar den lilla övningen vid LV6 för några veckor sedan??

  I BU har man en nästan desperat ton efter lagändringar i sina skrivningar.
  "En av grundförutsättningarna:
  − Arbete med förändringar i lagar och förordningar fortsätter år 2011 för beslut under 2011 och början av 2012.

  Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste infrias för att planeringen ska kunna fullföljas.

  Behov av förändringar i lagar och förordningar
  Försvarsmakten utgår från och planerar för att förändringar i lagar och förordningar
  genomförs med början under år 2011, främst avseende förändringar vilka utgör förutsättningar
  för att fortsatt och fullt ut införa det nya personalförsörjningssystemet med
  tidsbegränsat anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän.

  Försvarsmakten
  kan inte nog understryka vikten av att införandet av en personalförsörjning
  med rekrytering på frivillig grund så snart det är möjligt ges stöd i lagar och förordningar.
  Försvarsmakten föreslår att regeringen snarast överser och fattar beslut om,
  alternativt föreslår riksdagen nödvändiga förändringar i de författningar och lagar som
  reglerar grundförutsättningarna för Försvarsmakten.
  O.s.v....

  Kan man inte skymta en konflikt under uppsegling där dessa lagändringar eller brist på genomförande kan användas som slagträn i debatten?
  Du vet av typen,
  vi saknade planeringförutsättningar...
  Vi varnade i ett tidigt stadium för uteblivna grundförutsättningar...
  Eftersom vi inte fick.. så ökade kostnaderna med ...
  Våra antaganden infriades inte...därvid blev det följande brister...
  O.s.v.


  Det vore kanske mer smakligt om någon redan nu preciserade vad konsekvenserna blir om lag x och y inte ändras o.s.v.
  Gärna i kronor och ören!

  Tyvärr tror jag som du att det helt enkelt inte blir några nya lagändringar. Ska man då utläsa att det som FM kallar grundförutsättningarna för "Reformen" har uteblivit och reformen avstannar?
  Hoppas det hela stelnar lite i formen nu är det väl löst i fogarna. Vi har att se fram emot några besked i närtid (1 mars och 1 april)
  Sedan får man väl se herr Kallbergs förslag som bollar uppkastade i luften. En del faller platt till marken medan andra kanske kan sättas i spel. Det är alltid bättre att ha något att resonera utifrån än att stå helt tyst utan ett enda förslag.

  Dessvärre gör man det inte lätt för oss här på teatern. Vi vill ju gärna besätta roller, sätta upp kulisser, trycka program och repetera höstens föreställningar innan sommaren.
  Jag vet inte riktigt vad det innebär men det mesta jag vill ha besked om verkar vara i något stadium som heter "på gång"! Detta stadium verkar sakna startdatum, ekonomi/finansiering, handläggare, ansvarig, upphandlingsprocess, slut-och/eller leveransdatum. Ibland saknas även produktbeskrivning!!!

  Varför göra något lätt och smidigt när man kan krångla till det så att det blir riktigt tungt.
  Suck!!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 12. @ Teaterdirektören

  Diggar din beskrivning av På-Gång-Stadiet! F-n skall vara teaterdirektör under sådana omständigheter.

  Warum soll man es einfach machen, wenn man es sooooo schön komplizieren kann, som tysken säger.

  SvaraRadera
 13. Beträffande införandet av NBO så borde det kanske bli föremål för ett separat inlägg. Jag är inte 100 % påläst om vad som egentligen hände, men delar inte Kallbergs förenklade bild av av vad en plutoff, kompoff respektive regoff sysslade med till vardags. Det blir lite löjeväckande att skriva att alla regoff var regementschefer!

  Vad jag förstår var tanken att inom ett enbefälssystem skulle det ändå finnas plats för flera olika karriärer. Det som blev fel, vad jag hört, var att det inte kommunicerades ut klart att alla kadetter tyvärr inte skulle kunna bli överstar, att utbildningen var för lång för de som skulle arbeta mer som specialister/fackmän/fackkvinnor samt att det faktiskt var rätt otympligt att alla hade samma gradbeteckningar oavsett reell inriktning.

  Personligen tror jag stenhårt på införandet av tvåbefälssystemet!

  Är det någon läsare som ytterligare kan belysa NBO och vad som blev fel?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Teaterdirektören

  Jag delar din uppfattning att det som skedde på Lv 6, samt det senare i år planeras ske på Lv 6 efter sommaren, ska kopplas till regeringen uppdrag att Försvarsmakten ska öva ett kontraktsförband. Övningen sker dock på fel premisser eftersom ingen deltagare har rätt till ledighet eller skydd för anställningen. Det ska bli spännande att se hur det går!

  Jag delar din uppfattning att Försvarsmakten kunde varit ännu tydligare med budskapet att de sista verktygen saknades (GSS/T). Det blir ju väldigt konstigt när förutsättningarna för den största personalgruppen helt saknas - det måste ju få stora konsekvenser. I det avseendet tycker jag att man kan säga att reformens tidsaxel blev lite felaktig. Det hade kanske gått att göra en mindre författningsförändring, syftande till GSS/T, i väntan på Roléns utredning?

  Det är en spännande tid vi lever i! Det vore trevligt om fler kunde inse att varken regeringen eller Försvarsmakten just nu sitter på alla svaren. Det vore också trevligt om fler bloggläsare faktiskt kunde ha lite is i magen och ge reformen den tid som behövs innan man börjar prata om systemkollaps och andra kraftuttryck!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. Jag ser nu att Försvarsmakten tydligen också använder begreppen "tidsbegränsat anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän". Suck, Tacka fasen för att det blir oordning i lådan när vi inte ens själva kan använda rätt ord.

  Bara en reflektion, typ.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 16. Förbandschefer, skriver Kallberg, inte regementschefer.

  SvaraRadera
 17. Det som blev fel på 70-talet var att man avskaffade det som uppfattades som elitism i systemet. Där har Kallberg faktiskt rätt i att man i praktiken avskaffade officerskåren. Den kategori chefsmaterial som återfinns på höga poster i övriga samhället lockades efter det inte i samma utsträckning till Försvarsmakten. Kvar blev de som inte hade läshuvud, utan hellre ville vara ute i skogen, för att vara lite raljant. De som tidigare skulle valt underofficersyrket, med andra ord.

  Resultatet ser vi idag, eftersom dagens FML är den första generation generaler och överstar som kom in i firman på dessa premisser. De hade förmodligen blivit utmärkta fanjunkare och förvaltare, men räcker inte till för att leda en så stor och komplex organisation.

  SvaraRadera
 18. Anonym 1: Korrekt. Förbandschefer skulle det vara.

  Anonym 2: Jag kan inte bedöma det du skriver. Omdaningen av de tre kårerna skedde ju stegvis. Men det som skedde första gången (1972?) var väl egentligen mest att man bytte lite namn och tjänstegrader, inte att det blev den förändring i grunden som det blev 1983.

  På mitt förband så var det många underofficerare som avskydde att behöva etiketteras som officerare, oftast kaptener. Kaptener fanns det ju massor av på förbandet, förvaltare endast tre.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 19. Mycket skitsnack i denna tråd. Först och främst så är det en bedrövligt knastertorr analys av Kallbergs inlägg. Läser man han inlägg som fan läser bibeln så kan man på allvar inte kalla sig för akademiker. Att hela tiden fastna i detaljer utan att se den stora bild han försöker måla upp visar snarare prov på avsaknad av analytisk förmåga. Precis som någon skrev tidigare: han är en idéspruta. Och i den rollen skapar han mer vinklingar, öppningar och tankeställare än hela FM:s ledningsgrupp tillsammans. För där verkar det vara sirap i mest var och varannan skalle. Var finns visionerna, ifrågasättandet, värlsbilden, alternativen? Talande tomma tankar är allt som bjuds.

  Vad många missunsamma svenskar verkar missa är att Kallberg har bott utomlands i snart femton år. Texas är inte som Sverige - och vet ni vad: allt i Sverige är inte rätt och inte heller särskilt bra. Så öppna ögonen och tänk nytt. Sug åt er, smaka på alternativen, tankebanorna och fastna inte i något som som med svenska mått ska anses vara "akademiskt". Kallberg borde gå en kurs i svensk arbetsrätt. Suck. Poängen är att han försöker se det bästa alternativet genom att tänka utanför ramarna. Tänk, kittlande tanke, va? Jag hoppas inte att bloggägaren är mer än gruppchef för den strategen skulle jag inte vilja ledas av.

  Och ja, jag är "akademiker" (om det nu är så viktigt); jag har bott utomlands i mer än tre år och jag jobbar internationellt. Den svenska sandlådedebatten, mentaliteten, är ibland oändligt tröttsam.

  SvaraRadera
 20. Hej du anonyme!

  Jag måste säga att det är ingen trevlig attityd du tar med dig hit. Min mastersexamen är inget du behöver bry dig om heller.

  Tänk, jag tycker precis tvärtom. Det som Kallberg gör, när han med ett elegant språng frigör sig från politikens och rättens trista bojor, är faktiskt en mycket enklare lösning än att försöka fundera ut vad som faktiskt kan göras INOM systemets ramar.

  Dina rätt elaka kommentarer om akademisk utbildning samt min eventuella kompetens som gruppchef tycker jag är sådant som inte här hemma på en blogg. Inte hos Sinuhe i alla fall.

  Du kan väl fundera på hur du ska förhålla dig till detta.

  Avslutningsvis har jag arbetat internationellt och bott utomlands mer än du har gjort. Fast jag brukar inte skryta om det som du gör.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 21. Ödmjukt. Att klanka på en anonym när du själv är anonym. Så man kan ju fråga sig vem som bygger attityd. Och vad gäller utbildning så gör du dig bara själv till åtlöje. Det blir lite sandlådetänk när du plockar fram en mastersutbildning. Vad ska jag svara då PhD, eller? Och gör det då mig till en bättre människa? Knappast. Om man inte kan omsätta sina vackra högskolepoäng till verklighet så är det värt noll och intet.

  En sak ska jag ge dig credit för: hänvisningen till det eleganta språnget. För det är just det det handlar om. Att ta sina högkolepoäng och göra något av det. Statiskt analystänkande görs bäst på perifera myndigheter eller myndigheter i kris. Därför vänder jag mig mot din knastertorra, och faktiskt: riktigt torra analys. Det andas arbetsförmedling, fackförbund, eller möjligen försvarsmakt i kris. Din förmåga att bara tänka INOM ramarna (för att citera din egen tankegrund) är ärnan i problemet.

  Så, förhåll dig till det.

  /Från en anonym till en annan

  SvaraRadera
 22. Det är ju helt uppenbart att akademiska studier inte gör folk av människor.

  Jag har mött större ödmjukhet i FM än jag mött inom akademien. FM:s personal har oftast en sund kritisk inställning till kunskap, även sin egen trots ryktet om motsatsen.

  Något som är väldigt intressant är fd. militärer (främst RO och VPL) som vet så otroligt mycket bättre än aktiva. Tänk vad distans till faktaunderlaget gör det hela så mycket lättare.

  SvaraRadera
 23. "Omdaningen av de tre kårerna skedde ju stegvis."

  Det är helt sant, Sinuhe. Officersyrkets status och lockkraft hos den ambitiösa medelklassen försvann inte över en natt och det var inte bara interna förändringar som var orsaken - det allmänna politiska klimatet gjorde naturligtvis sitt till.

  SvaraRadera
 24. Det är lite svårt att diskutera med två olika anonyma eftersom det inte framgår om det är samma skribent eller inte.

  Du arge anonyme, jag kan tillstå att det är synd att det hastigt blev ett mindre trevligt debattklimat här. Hänvisningarna till akademisk bakgrund och internationell erfarenhet kom dock från dig initialt, inte från mig.

  Om du vänder dig mot mitt "knastertorra sätt" att analysera och debattera så är det tyvärr inte så väldigt mycket jag kan göra åt det. Jag anser fortfarande att Kallbergs tio förslag inte för debatten framåt ett dugg. Möjligen i en annan del av Köping.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 25. Anonym nummer två, jag delar helt din uppfattning. Man gör ett misstag om man inte tar hänsyn till tidsandan när besluten togs.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. Cynisk - ja de bästa spelarna sitter ju oftast på läktaren....=)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 27. @ Sinuhe

  Herr Conrad Waldorf och hans kompis Jerry Statler återfinns också på läktaren!
  Kanske mer likt en del av oss anonyma?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 28. Waldorf och Statler... Vem är Kallberg?
  Och som direktör för teatern, är du grön?

  SvaraRadera
 29. @ Cynisk
  Gröna är vi väl alla mer eller mindre? De flesta har väl en kompostmönstad kostymliknande sak i sju olika nyanser av grönt hängande någonstans?
  Be mig inte utveckla för jag är pinsamt medveten om att jag får problem när vi börjar närma oss utpekandet av miss P.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 30. Waldorf och Statler är ju för fasen mina favoriter! Tänk att bara sitta som surgubbe på läktaren och ösa ovett och spydigheter över allt och alla...hrm...men det är kanske det man gör som anonym bloggare....=)

  Allvarligt talat så är det (surgubbe-facket) faktiskt ett tonläge som jag försöker undvika, även om det kanske någon gång kan bli så att jag fokuserar med på detaljer än på helheten. Nu är det ju faktiskt så att bloggare är olika och vi är också bra på olika saker. Tur är kanske det!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 31. @Sinuhe Du inleder din kritik av Kallenberg med "jag bedömer att" och "jag anser att", sedan inte mycket logiskt resonemang för din ståndpunkt. Dvs argumentationen kan inte prövas för den både grundas på och är i sig din egen utsaga.

  Jag instämmer i den kritik mot dig som anonym 20:11 framförde - Du invänder mot förslag med argument att vi/man måste hålla sig innanför boxen. Det kanske är en mer spännande fråga om man måste det och i så fall varför?

  Sedan upplever jag att du går en väldigt oklädsam affektiv pajkastnings och name droppande försvarställning. Jag ser inte mycket av något akademiskt förhållningssätt. Bättre upp!

  Alte

  SvaraRadera
 32. Vem är det som påstått att Sinuhe skulle vara mer akademiker än någon annan försvarsbloggande militär? Herregud, det är en blogg, ta det för vad det är...

  SvaraRadera
 33. Kallbergs inlägg är helt verklighetsfrämmande och borde inte behöva bemötas, det borde inte ens publiceras. När det är gjort bör det förpassas till papperskorgen å det snaraste.

  Att skissa på ett förslag som helt bortser ifrån svensk lagstiftning är inte relevant. Vi lever i Sverige år 2011 och då har vi vissa ramar att hålla oss inom, allt annat är fruktlöst.

  Att tänka "utanför boxen" är bra, att låta resonemanget lämna jorden är dock rätt meningslöst.

  Sinuhe, tack för ditt inlägg.

  Kallberg, upphör att skriva en massa trams som tar kraft från (den verkliga) debatten om Försvarsmakten och dess verksamhet, det är alltför viktiga frågor för att skymmas av dylikt lappri.

  / Commander

  SvaraRadera
 34. Commander, tack för att du skrev som du gjorde.

  Jag tycker att Alte och andra som tycker som han missar en point, nämligen att alla bloggare inte måste ha ett likadant förhållningssätt till de ämnen som de bloggar om.

  Det finns bloggare om är rent ut sagt överjäkliga på materielfrågor, andra som till fullo behärskar strategi och operationer. Mitt spår råkar vara den reformerade personalförsörjningen - så är det bara.

  Jag läser Altes inlägg igen mer eftertänksamt och min reflektion är att han faktiskt inte skriver ett enda ord om sakfrågan: nämligen i vilken utsträckning som Kallbergs inlägg på Newsmill egentligen för debatten framåt. Min åsikt, akademiskt grundad eller inte, är att han gör det för lätt för sig genom att helt enkelt negligera alla existerande regelverk. Att finna bra lösningar inom systemets ramar tycker nog jag är betydligt mer intressant. Fast det är säkert lättare att gå med i den kör av "FM-bashers" som verkar finnas. But that´s not for me.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 35. @Sinuhe Allvarligt?! Du ger i din kommentar 20:54 en känga åt FM bashers. Jag uppfattar det som att du menar det som att det finns ett kollektiv av människor som först och främst vill snacka skit om Försvarsmakten utan annat skäl än att jävlas.

  Jag upplever i huvudsak inte att det är så på de främsta försvarsbloggarna. Det känns som du vill vara någon slags kärring mot strömmen, bland den i allra flesta fall sakliga och välgrundade kritiken, oklart varför.

  Jag upplever däremot att du agerar på så sätt, fast på nån "andra planhalva".

  Du pratar om systemets ramar i singular. Vilket allomfattande och väldefinierat system är det? Är det samma "system" idag, som när värnplikten fortfarande var aktiv 100630? Är det samma "system" idag som innan OFR tecknade kollektivavtal om GSS/K?Och du kritiserar mig för att göra det enkelt för mig?! Du gör det väldigt enkelt för dig när du bara droppar tyckanden utan argumentation.

  Vad gäller att jag "skriver inte ett ord om sakfrågan" och om Kallbergs inlägg för debatten framåt, så blir jag väldigt förvånad. Hur kan en framförd tes inte utveckla ett ämne? Ja, om tesen inte analyseras och bemöts med sakliga och logiska skäl så finns det små chanser att man kan komma fram till ny kunskap - en "syntes".

  Alte

  SvaraRadera