söndag 27 november 2011

Vägen mot IO14

Det strukturella mål som Försvarsmakten arbetar mot omnämns ofta IO14 - insatsorganisation 2014. IO14 är liksom tänkt att vara det tydliga första resultat av den reform som startades efter det att Försvarsmakten lämnat in sitt så kallade 30 januari-underlag under år 2009.

Internt pratar man numera också om FMORG 13, det vill säga hela Försvarsmaktens organisation år 2013 (sannolikt per den 2013-12-31). Skillnaden är per definition att insatsorganisationen består av Försvarsmaktens krigsförband samt hemvärnsförband, medan FMORG 13 även inkluderar basorganisationen. Den kan här vara värt att nämna att det enligt gällande FM ArbO inte existerar något som heter basorganisation eller insatsorganisation. Krigsförband och hemvärnsförband är däremot definierade. Man kan tycka att det känns märkligt att det i särklass vanligaste begreppet ("insatsorganisation") saknar definition i Försvarsmaktens egen interna arbetsordning.

IO14 är tänkt att bestå av ett antal olika personalgrupper. De jag kan komma på så här på rak arm är följande:
 1. Yrkesofficerare
 2. Reservofficerare
 3. Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande)
 4. Civila arbetstagare
 5. Krigsplacerade värnpliktiga
 6. Hemvärnsmän
 7. Frivillig personal
 8. Specialister (kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande)
Jag tror inte att Försvarsmakten kommer att kunna gå iland med att bemanna med dessa personalgrupper så att IO14 kan sägas vara rimligt personaluppfylld. Jag bedömer däremot att det finns en rimlig chans att gå iland till år 2018-2020.

Yrkesofficerare

Beträffande yrkesofficerare ser jag inga större problem. Volymerna finns redan - enligt många debattörer finns det dessutom ett betydande överskott. Beträffande kompetenser och kvalifikationer finns det rimlig tid att ge kompetensutveckling så att varje yrkesofficer kan känna sig trygg i sin befattning i krigsförbandet. Däremot finns det helt klart frågetecken avseende den fysiska statusen.

Jag kan också känna tveksamhet till att "omgalonering" av dagens OFF/K till SO/K går så sakta.

Reservofficerare

Tyvärr ser jag stora problem för denna viktiga personalgrupp. Visserligen har Försvarsmakten ett stort nominellt överskott av reservofficerare (cirka 8 000 anställda reservofficerare mot ett behov av cirka 2 400), men volymerna har tyvärr ingenting med verkligheten att göra.
 • Antalet reservofficerare under 35 års ålder är endast några hundra individer
 • Det finns fortfarande ingen reservofficersutbildning värd namnet
 • En befattning i ett krigsförband ska tas med frivillighet som bas. Befattningen kan innebära upp till 20 % tjänstgöring i krigsförbandet under en åttaårsperiod.
 • Kompetensprofil och kvalifikationer för reservofficerare är i de flesta fall inte införda i System PRIO. Tydligen har inte dessa 8 000 arbetstagare upplevts som viktiga nog för att söka lösningar utanför de som finns för k-personalen.
Min bedömning är att det kommer att saknas cirka 1 500 reservofficerare när IO14 är färdigbemannad. Bristerna kommer att vara störst för tidvis tjänstgörande specialistofficerare (SO/T). Orsaken är att det idag inte finns några.

Incitamenten för en 45-årig RO/kn att acceptera en SO/T-befattning i ett krigsförband är sannolikt dåliga. Detta accentueras av "erbjudandet" att, om än på frivillig bas, få sin tjänstegrad "konverterad" till RO/1.e sergeant.

Detta kan till viss del avhjälpas genom att en stor del av RO-befattningarna på befattningsnivån OR 6 görs om till OR 5 och således kan bemannas med GSS. Vidare måste grundutbildning av reservofficerare påbörjas i stora volymer. Det är obegripligt att regeringen inte reagerar när Försvarsmakten faktiskt inte alls levererar det som beställdes redan 2009.

Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän

Under förutsättning att författningsstöd kommer på plats under 2012 så ser jag inga stora problem när vi ser fram emot IO14. Vissa orosmoln finns dock:
 • Vi vet ingenting om faktisk genomsnittlig anställningstid för GSS än
 • Ekonomin kan medföra att volymerna måste justeras nedåt
 • Attraktionsfrågorna för GSS/T känns osäkra - vilka drivkrafter finns det som leder mot att en man eller kvinna vill bli tidvis tjänstgörande GSS?
Civila arbetstagare

Jag ser inga stora principiella problem i denna fråga. Det finns dock detaljer som bör utvecklas för att få fram ett tydligt system för civila arbetstagare som har sin befattning i ett krigsförband i stället för i basorganisationen. Det är viktigt att komma ihåg att de "kontinuerligt tjänstgörande specialisterna" i verkligheten representeras av civila arbetstagare som har en befattning i ett krigsförband. Någon annan personalgrupp existerar inte.

Ett antal civila arbetstagare i Försvarsmakten kommer sannolikt att byta arbetsgivare och föras över till Försvarslogistikmyndigheten (det föreslagna namnet på det nya FMV). Om dessa individer ska fortsätta att kunna användas av Försvarsmakten i befattningar i krigsförbanden så måste de sannolikt erbjudas (!) en anställning som GSS/T. Man bör observera att befattningens kravprofil gäller även för sådana lite annorlunda GSS/T. Man bör också observera att anställningen enbart kan erbjudas. Om Försvarsmakten i stort går mot en personalförsörjning baserad på frivillighet så rimmar det illa att överväga att tvinga någon att vara mekaniker eller sjuksköterska i ett krigsförband.

Jag tror också att det ur ett värdegrundsperspektiv vore bra om Försvarsmakten formaliserade frågorna om militärutbildning, uniformsbärande, gradbeteckningar etc. för dessa arbetstagare. Just nu kan man tycka att Försvarsmakten "genar rätt bra i kurvorna" genom att inte ta tag i denna komplexa fråga på ett seriöst sätt. Folkrätten innehåller ett tydligt regelverk i frågan och då bör rimligen Försvarsmakten på ett korrekt sätt förhålla sig till denna.

Krigsplacerade värnpliktiga

Efter ett huvudsyfte med hela reformen är att de krigsplacerade värnpliktiga successivt ska ersättas av annan personal så ser jag inga problem med denna personalgrupp. Man bör dock notera att eftersom denna personal inte kan repetitionsutbildas (förutom om de tecknat ett interimsavtal) så blir kunskap och kompetens i befattningen successivt sämre. Behovet av repetitionsutbildning blir alltså efter hand med tiden större om regeringen skulle återinföra hela eller delar av värnplikten.

Hemvärnsmän

Jag känner viss oro för att många hemvärnsmän (ja det heter faktiskt hemvärnsmän enligt författningen) kommer att söka en anställning som GSS/T. Försvarsmakten behöver både hemvärnsförband och kontraktsförband.

Frivillig personal

Här är Sinuhe ute på både hal och tunn is. Kan någon läsare skriva något klokt om personalförsörjningen med frivillig personal?

Specialister

Beträffande personalförsörjning med specialister (militära arbetstagare med särskild civil fackkompetens) finns det ett stort strukturellt problem, nämligen att det inte finns något författningsstöd för den tidvis tjänstgörande varianten denna personalgrupp. Som jag ser det är den enda framkomliga lösningen att de cirka 1 000 befattningar för tidvis tjänstgörande specialister som finns i IO14 görs om till GSS/T-befattningar.

Slutsats

Delar av IO14 kommer att vara tillräckligt uppfylld med rätt sorts personal, men vissa tydliga brister kommer att finnas. De största problemen kommer att finnas avseende a) reservofficerare och b) tidvis tjänstgörande specialister.

Det pågår ett forcerat arbete att se över hela Försvarsmaktens organisation. Arbetet sker inom ramen för en särskild arbetsgrupp som benämns Ag BoK. Chef för arbetet är överste Jan Pålsson.

Jag hoppas innerligt att de tveksamheter avseende befattningar för reservofficerare och specialister som jag identifierat ovan är kända av arbetsgruppen. Om så inte är fallet finns det en tydlig risk att arbetet delvis måste göras om. Det vore ju faktiskt oklokt att skapa befattningar för individer som inte existerar.

GMY

Sinuhe

29 kommentarer:

 1. Sinuhe,

  om du med frivilliga menar den personal som kommer från de frivillia försvarsorganisationerna så rekryteras de på motsvarande sätt som GSS K och T samt hemvärnsmän. Till viss del är det samma personal som man "slåss" om. Fördelen med de frivilliga är att de inte behöver genomgå GMU utan kan komma in via den kortare GUFen vilket gör att man kan få in personal med viktig kompetens men som kanske inte kan lägga 3 månader på en GMU.
  Man kan tycka vad man vill om den korta utbildningstiden men de frivilliga tillför en hel del kompetens till våra förband.

  En sak som slagit mig är att vi måste vara rädda om varje person som rekryteras och om någon slutar som officer eller GSS så borde de erbjudas en ingång till Hemvärnsförbanden och inte som jag tyvärr hört exempel på att man pratar ner Hemvärnet. Vi är en försvarsmakt och i den slimmade organisation som vi är på väg mot behövs varje individ och förband. De olika typerna av engagemang måste ses som kommunicerande kärl för att vi ska få det här att fungera.

  MYT

  Fänrik Henrik

  SvaraRadera
 2. En annan sak som är betydligt allvarligare, än avsaknaden av IO och Basorg i FM ArbO, är att det i FM ArbO och INS Stående order inte finns någon definition av INSATS. Hur delas då uppgifterna mellan PROD och INS upp? Tacka vet jag inriktningsproppen från 2009 som tydligt reglerar att "Insats är när militära förmågor används nationellt, i närområdet såväl som internationellt". Med andra ord när någon militär förmåga är efterfrågad av FM själva eller av stat och kommun (stormar, transporter, bevakning, IBSS etc). Visst är det märkligt att detta inte finns reglerat överhuvudtaget inom FM!

  SvaraRadera
 3. Fänrik Henrik

  jag anser att det bör finnas EN kortare militär grundutbildning än GMU. Utbildningen bör vara exakt samma för frivillig personal, civila arbetstagare med befattning i ett krigsförband samt för tidvis tjänstgörande specilialister anställda som GSS/T.

  Din idé om att en avslutad anställning som "det ena" bör följas av en ny tjänstgöring som "det andra" bejakar jag till fullo. Men - frivilligheten är den bärande principen.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Bra kommentar. Om man läser hela materialet om Försvarsmaktens engagemang i internationella militära insatser är det solklart att Försvarsmakten (C INS) ska utse ett "insatsområde". Med andra ord ska den internationella militära insatsen initieras på ett strikt formellt sätt med en ORDER som klart reglerar vissa grundläggande förhållanden.

  Med anledning av din kommentar verkar det logiskt att C INS gjorde samma sak med nationella insatser - det måste finnas ett entydigt och ENKELT grundläggande regelverk för alla insatser - både nationella och internationella.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Ursäkta att jag delvis stavat som en kratta i kväll. Nu blir det paus till i morgon- Beck väntar!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. Din oro är befogad och jag har tidigare framför till försvarsledning,försvarspolitiker samt försvarsminister flera ggr just detta.
  Risken för nollsummespel är inte obetydlig och hv lämnar fn ett bidrag till GSS/T.
  GMU volymen är för liten avseende hv och bör fördubblas enl min mening för att säkert och övertid klara styvt 22000.
  Sedan finns ett behov att förstora hv i kommande försvarsbeslut.

  Kn jan-olov Holm

  SvaraRadera
 7. Ser få möjligheter att få många andra än arbetslösa ungdomar att göra 3,5 månader GMU för att sen gå med i Hv. FM's fokus just nu, och gissar jag, alltid, kommer att vara på GSS/K-T. Vore kul med en 20 miljoners rikskampanj för Hv!

  SvaraRadera
 8. Jag befarar att FM är på god väg att organisera ihjäl sig. Ju fler rutor det blir i ett organisationsschema, desto fler av medarbetarna blir bakbundna och handlingsförlamade. Rutorna beskär nämligen medarbetarnas frihet. Till sist blir friheten så beskuren att samtliga medarbetare saknar befogenhet att agera i något som helst avseende.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 9. Även om man följer Försvarsmaktens alla svängningar och nya varianter så är det relativt obegripligt.
  Ditt blogginlägg får vissa delar att klarna bättre.
  Men att 349riksdags ledarmöter ska förstå detta än mindre 42 personer i Försvarsutskotet ska kunna hänga med och förstå samtliga siffror.

  Det är enklare att förstå senaste licensen till valfri mjukvara än att förstå ny org osv till den graden att det går att ifrågasätta och ropa till att nu stämmer det inte med vad vi beställt.
  Och så länge som Försvarsmakten gör sitt bästa/sämsta att hålla politiker uppe bland fluffiga moln så blir det ingen förändring.

  (JO det händer ständigt vid förbandsbesök, och jag ger mig tusan att det sker på samtliga nivåer, se bara tolgfors/ÖB sifferdrillande i höstas)

  SvaraRadera
 10. Några klipp ur infokontrollerade medior.

  ”ett kreativt sätt att samverka mellan Försvarsmakten och de nationella skyddsstyrkorna.”

  ”En viktig del av övningen är de tidvis anställda soldaterna som ryckte in…”

  ”Fotnot: Kategorin tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän GSS/T finns ännu inte.”

  ”Och jag tror att detta med visstidsanställning kommer att passa mig bra.”


  Från regementschef ned till enskilde “Karlson” kallas allt som liknar en övning numera för krigsförbandsövning. Har kunskapen sjunkit så till den grad att man inte vet vad ett krigsförband är och hur en övning med ett sådant går till.
  Varför säger och skriver man det annars?
  ”110 intresserade soldater deltog i krigsförbandsövningen som denna gång prioriterar repetition av grundläggande soldatfärdigheter, vilket för en del innebar omskolning till ett nytt vapen, AK5 C.”
  Efter en kortare rundtur kan vi här på teatern konstatera att behovet av soldater på förbanden tycks vara av den kategorin som i värnpliktssystemet tillhandahölls av “malajerna”. Vaktsoldater, målbodsarbete, röja sly på övningsfältet o.s.v.
  Vi har inte hittat en enda komplett pluton som övat, än mindre större styrkor.

  Av de föredragningar vi fått kan vi också konstatera att man på vissa håll saknar kompetensen att ta till sig budskapet angående IO14. Det värsta är att åhörare och talare från FML, som vi då och då stötte på under rundturen, inte
  kommenterar eller tillrättavisar dumheterna.

  Sju officerare som handhar tio soldater på en pluton anger att arbetsläget och planeringsläget är ansträngt på grund av administration!
  Här måste någon gripa in och stötta/utbilda/omorganisera …!!

  Det känns som hela projektet är på väg ur banan på grund av en massa onödig planering och felaktiga prioriteringar.
  Ett bygderegemente av typen I 15, I 16, I 17 hade vart och ett ,utbildnings- och mobiliseringsansvar, för fler förband än hela försvarsmakten har idag.
  Detta med en officerskår på runt 200 per regemente!
  Det skrivs och sägs en massa just nu, både internt och externt som snarare krånglar till debatten än för den framåt. Man vänder och vrider på meningars och ords betydelse.
  Ibland verkar man inte veta vad man säger och menar. (se texterna ovan)
  Ingen verkar heller våga gå in och rätta till.
  Ingen av dina frågeställningar är ny och man kan undra varför svaren ska behöva dröja flera år och ibland inte ens finnas vid införandet?
  Tyvärr finns det nog ytterligare ett antal frågor som väntar på sina svar.
  Regeringsbeslut nr 3
  “Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar.”
  Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade”
  “Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal.”
  När kliver någon fram och berättar att den här ordern fixar vi inte!

  Nu väntar vi med spänning på om vår lilla bil fått en fungerande defroster och vinterdäck under de fjorton dagar den varit borta från oss.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa sa...

  När insatsorganisationen/krigsförbandet utbildar, så heter det numera regelmässigt krigsförbandsövning (KFÖ). Kanske hade det varit bättre att kalla det för KFÖ-Ny?

  Det finns de närmaste åren i storleksordningen enstaka dagar till förfogande för KFÖ-Ny, så behovet av att radikalt modernisera det tidsödande sätt på vilket det förrådsställda invasionsförsvaret slösade med sina krigsplacerades tid är onekligen stort.

  - Vad är meningen med att som fordom stå och hänga vid något vägskäl mitt ute i tassemarken och äta kall mat ur guldburk i ett par dagar, när man istället kan lära sig handhavande av automatkarbin under optimala förhållanden inne på regementet och äta professionellt tillagad varm och näringsrik mat?

  Självklart kan inte insatsorganisationen inkalla den värnpliktiga personal, som är krigsplacerad i respektive förband i IO14 till KFÖ-Ny. Å andra sidan har denna personal genomgått elva (11) månaders GU till skillnad från dagens anorektiska GMU om tre (3) månader.

  Om värnplikten nu var så bra, så är säkert också värnpliktiga tillräckligt goda och vassa för att kunna stå kvar i insatsorganisationen IO14 utan ytterligare fördyrande tillägggsutbildning och övning minst till 2019?

  SvaraRadera
 12. "Försvarsmakten i stort går mot en personalförsörjning baserad på frivillighet så rimmar det illa att överväga att tvinga någon att vara mekaniker eller sjuksköterska i ett krigsförband."

  Det som är frivilligt är att söka till försvaret, när man väl är där inne så ska man lyda order. Men det befäl som inte tar hänsyn till sina män och kvinnors väl och ve, är ett dåligt befäl. Man kan dock inte räkna med att bli placerad där man helst vill vara när man redan har skrivit kontrakt, tänk om någon som inte har de mentala kvalifikationerna skulle få placera sig själv som pilot, det funkar inte. Är det inte rätt att någon med plattfot blir placerad i marinen trots att han vill bli soldat? Fast jag vet inte hur kontrakteringen går till, får man välja områdesfält innan kontraktet skrivs, men att man riskerar att bli avskriven eller tilldelas ett alternativ inom en annan vapengren alt. en annan tjänst inom den vapengren man sökte till, som man kan tacka nej till och gå därifrån?

  Roger Klang

  SvaraRadera
 13. Gustav Wasa sa...

  Snart kan vi ha inte bara KFÖ moderniserad i 3-dagars tappningen KFÖ-Ny.

  Även särskild övning befäl (SÖB), mobiliseringsövningarna vid mobplats och fältövningar bör kunna stöpas om i en Edition Nouveau?

  Varför inte låta dem bli ett blogginlägg, ett SMS respektive en sökning i Google Maps?

  SvaraRadera
 14. Kn Holm

  Vårt demokratiska system och respekten för individens egen vilja gör att det faktiska personalflödet alltid kommer att avvika från det som finns i FMUP. Beträffande GSS/T och hemvärnsbefäl/soldater bygger ju flödena mest på gissningar.

  Jag gillar din idé om att stärka rekryteringen till hemvärnsförbanden. Det finns väldigt många plustecken och extra möjligheter med ett starkt Hemvärn - inte minst avseende personalförsörjning.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. Anonym

  Jag rekommenderar mitt tidigare inlägg "Ett försök att minska begreppsförvirringen". Jag svarar gärna på dina frågor eller kommentarer efteråt!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 16. Teaterdirektören

  Du pekar på många frågor varav jag inte är mannen eller kvinnan att kommentera alla. Jag tror vi tidigare har enats om att kvaliteten i den skrivna informationen på "myndighetens hemsida" lämnar väldigt mycket att önska. Inte alltid men tyvärr alltför ofta. Jag är härvidlag extra road av platsannonserna, som verkar höra hemma inom avdelningen för "damernas fria åkning". SOG har några riktiga praktvurpor ute just nu. Njut av det svenska språket i specialförbandets annonsering. Inte.

  Jag kan också slås av att det nu är "brist på befäl på plutonen". Vad jag har förstått ska plutonen så att säga inte längre kontinuerligt utbildas, utan bara "existera" och sakta bli bättre och bättre. På 70- och 80-talet har jag vid några tillfällen varit ensam officer med över 40 värnpliktiga. Det exempel du anger med 7 yrkesofficerare på 10 soldater och gruppbefäl verkar enbart löjeväckande. Fast å andra sidan är faktiskt proportionen 9 500 yrkesofficerare på 6 900 gruppbefäl, soldater och sjömän - så vad är egentligen problemet? Ibland kan jag vara förvånad att regeringen tillåter dagens situation.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 17. Gustav Wasa

  Din bild stämmer inte med min.

  Vad jag har förstått ska det finnas något som benämns krigsförbandsövning (KFO). Denna planeras att vara 3-4 veckor, inklusive förläggning av den upplupna semestern för t-personal.

  Därutöver finns det säkert behov av andra typer av övningar - vad jag har förstått ska dessa dock inte benämnas KFÖ.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 18. Roger Klang

  Det finns inget som heter "kontrakt"! Kontinuerligt och tidvis tjänstgörande arbetstagare är anställda. En anställning kan sägas upp av vardera parten, under vissa förutsättningar.

  För t-personalen innebär det att man erbjuds en anställning riktad mot en viss befattning i ett krigsförband. Om man inte gillar befattningen så accepterar man inte anställningen. Simple and easy.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 19. Jag kan tycka att FM borde tydliggöra för allmänheten, potentiella FM-anställda, vad som gäller under det korta och för den ännu civile individen viktiga skedet när han ska genomgå de fysiska och psykiska testerna och hur det går till när man tilldelas sin tjänst. Du säger indirekt att man inte har någon talan. Man bör vara klar med detta skede redan från början, såväl som med ekonomiska ersättningar för resor. Det bör beskrivas i detalj på FM:s hemsida tillsammans med de krav som FM har på fysik, psyke och intellekt, men sätt för all del inte ribban för högt, det kan ni spara för officerarna! Visst är det tillåtet att skriva om det positiva på försvarets hemsida, men jag tycker att ni kan lämna värdegrunden därhän när ni vänder er till unga män, vill ni ha värdegrund så fokusera på det goda som ni har åstadkommit i Afghanistan, men inte på egenskaper som unga män som vill bli soldater inte har i sig. Däremot så får ni gärna vända er specifikt till blivande kvinnliga anställda med värdegrunden för den tilltalar dem nog. Värdegrunden är feminism. Tänk tillbaka på hur ni själva var som unga soldater, skulle värdegrunden ha gått hem hos er?


  Roger Klang

  SvaraRadera
 20. Fast å andra sidan kan jag komma ihåg att en fredsövande pluton under grundutbildning förr inte nödvändigtvis var samma pluton som soldaterna senare krigsplacerades i. Så lite logik är det allt att kalla dagens övningar för Krigsförbandsövningar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 21. Sinuhe,
  jag tycker att du glider lite avseende skrivningarna om specialister (militära arbetstagare med särskild civil fackkompetens). Du skriver att: "det inte finns något författningsstöd för den tidvis tjänstgörande varianten denna personalgrupp". Det är helt rätt men min uppfattning är att det f n inte finns någon definierad variant av denna personalgrupp alls, annat än en särskild tidsbegränsad anställning med stöd av Lagen om FM personal vid internationella militära insatser som skulle kunna lösa problemet. Militär arbetstagare är nämligen definierat i senaste FM PersI till att vara: YO, RO, GSS och arbetstagare som anställts särskilt med stöd av Lagen om FM personal vid internationella militära insatser. Sedan kan FM placera en civil arbetstagare som militär personal i ett krigsförband. Detta skulle då närmast vara det som du själv och FM PersI beskriver som officers etc vederlike.

  Mike Bravo

  SvaraRadera
 22. Mike Bravo

  Som jag uppfattar det finns det inget problem avseende "specialister" om anställningen gäller tjänstgöring i en internationell militär insats. Lagen ger ju rätt till ledighet och skydd för anställningen oavsett om man ska vara kirurg, mekaniker eller skyttesoldat.

  Det problem som just nu enligt min mening existerar är just "tidvis tjänstgörande specialister", dvs tidvis tjänstgörande arbetstagare som behövs i krigsförbandet med sin civila fackkompetens som grund. För denna kategori (som inte är en uttalad personalgrupp enligt författning eller FM PersI) måste Försvarsmakten ganska snart komma vidare med en idé om hur bemanning av alla dessa befattningar ska gå till.

  Märkligt nog har alltså statsmakterna alltså skapat förutsättningar för personalförsörjning för internationella militära insatser med "specialister", men däremot inte för nationella militära insatser eller beredskap i Sverige. Logiskt?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 23. J.K.Nilsson

  Jag uppfattar det som att dagens "KFÖ-liknande verksamhet" har mycket lite gemensamt med den planerade "reella" KFÖ-verksamheten att göra.

  Just nu är det en tillfälligt sammanrafsad skara med idealister som, med risk för sin civila sysselsättning, genomför en militär övning. Detta är egentligen ett stort bevis på att Försvarsmakten trots allt har en viss attraktionskraft.

  I morgon är det ordinarie personal som bemannar sitt ordinarie krigsförband för övning, beredskap eller insats. Men OK, lite vakanser kommer det nog alltid att vara.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 24. Roger Klang

  Jag tror vi pratar förbi varandra.

  Det jag menade var att det allmänt i staten är så att staten erbjuder en anställning genom att skriva ett anställningsbevis. Sedan är det upp till arbetstagaren att acceptera eller inte.

  Självklart är det så att om villkoren i anställningen är allmänt bedrövliga behöver arbetstagaren inte acceptera dem. Detta gäller alla statliga anställningar och inte alls bara i Försvarsmakten. Om han eller hon inte accepterar villkoren så tar man inte emot anställningen.

  Jag förstår inte din poäng om resor. Det finns ännu inget behov av att kunna redogöra för villkoren avseende för resor för GSS/T, eftersom denna personalkategori ännu inte existerar. Däremot finns det nog visst behov av att avtalsreglera vissa kvarstående frågor så det är klart när Försvarsmakten får reella möjligheter att anställa denna personalkategori.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 25. På sidan 50 i FM i fickformat kan man under rubriken "Frivillig grundutbildning av blivande gruppbefäl, soldater och sjöman" i de sista raderna läsa; "Som gruppbefäl,soldat och sjöman kan man tjänstgöra antingen kontinuerligt eller tidvis i hemvärnet".
  Har jag missat något eller är någon ute på långfärdstur med skridskorna?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 26. Armeinspektören har ett inlägg om okunskap på armebloggen.
  Han redovisar där sina visioner och önskningar om hur tillvaron för våra soldater skall vara.
  Jag kan bara konstatera att det stannar vid önskningar för verkligheten ser helt annorlunda ut just nu.
  Han härleder dessutom vid flera tilfällen till de tidvis anställda soldaterna.
  Jag antar att han i sin kunskap menar de tidvis tjänstgörande soldaterna!

  Han talar också om hur mycket tid som går åt till annat än ren soldattjänst i sin befattning.
  Man kan omsätta hans ord till verkliga siffror.
  700 i insats ger att cirka 2000 är borta från sin huvudtjänst varje dag.
  Högvakten slukar cirka 300 soldater per dag.
  Vakttjänst vid de cirka 20 orterna i landet som har soldater kostar cirka 800 man varje dag.

  Nu är vi uppe i cirka trestusen man som inte är disponibla över tiden för utbildning i sitt krigsförband.
  Lägg därtill de cirka 25 % av personalen som av olika anledningar saknas.
  Summerar man och har i bakhuvudet de där sysslorna som inte finns eller syns som skall utföras blir det inte mycket tid för förbandet att samövas med sin personal kvar.
  Ju högre upp man kommer i förbandsstorlek ju mer osannolikt blir det att någonsin skall kunna samöva.

  Vill man ha en liten inblick i hur man tänker och resonerar ute på förbanden (utom vid armeinspektörens besök) rekomenderar jag att läsa jobbannonserna på FM;s hemsida. Av kraven man ställer kan man utläsa mycket.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 27. Angående hur personalförsörjningen påverkar de frivilliga försvarsorganisationerna:

  En ofta förbisedd sak är hur dessa organisationers egna personalkader personalförsörjs, alltså de som levererar utbildning. Historiskt har stommen varit KB/PB-utbildade, vilket av naturliga skäl inte håller för framtiden.

  En viss ersättning kan komma från gruppchefer som tillhör GSS/T, men personer med erfarenhet av ledning på plutonsnivån blir det tunnsått av.

  Kanske kan RO/Kn motsv göra en insats här? Eller så krävs det att officerare hyrs in och anställs i stor utsträckning för att planera, leda och genomföra utbildningar med hög kvalitet.

  /Ungdomsledaren

  SvaraRadera
 28. Teaterdirektören

  Ursäkta sent svar, jag har varit i den nubiska öknen på tjänsteresa..

  Jag har också sett det misstag som INFOS begått i "FM i fickformat". Jag kan inte begripa hur en myndighet kan ge ut information som är så felaktig. Förutom själva sakfelet (tidvis tjänstgöring bygger ju på en anställning och har ingenting med Hemvärnet att göra) så skapar broschyren frågetecken om skillnaden mellan att vara GSS/T och hemvärnssoldat.

  Riktigt kass, kan man tycka.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 29. Ungdomsledaren

  Det kan mycket väl vara så att det finns reservofficerare som både kan och vill jobba som instruktörer i Försvarsmaktens ungdomsutbildning. Frågan är hur man ska nå dem? Vad jag vet har reservofficerarna en egen tidning men den läses sannolikt endast av medlemmarna i deras fackförbund. En större träffsäkerhet skulle fås med en annons i Försvarets Forum - men den tidningen tar inte emot annonser. Hrm.

  Kan det vara så att det skulle gå att göra ett riktat utskick? Eller kanske att kontakta närmaste lokalavdelning av Reservofficersförbundet?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera