måndag 25 maj 2015

Plikten tillbaka?

Regeringen beslutade under slutet av år 2014 att återinföra plikten att som totalförsvarspliktig genomföra repetitionsutbildning. Den första omgången med totalförsvarspliktiga kommer att med plikt som grund genomföra repetitionsutbildning kommande höst (cirka 400 personer med tyngdpunkten på P 4, I 19 och Amf 1).

Avsikten med beslutet var främst att öka möjligheterna för Försvarsmakten att genomföra repetitionsutbildning med hela krigsförband, dvs. med både anställd, frivillig och totalförsvarspliktig personal.

Det som kan anas runt hörnet är att komplettera den frivilliga grundutbildningen med personer som även genomför grundutbildningen inom ramen för värnplikten. En utbildningsomgång om cirka 9 månader kan alltså om några år innehålla både rekryter som vill genomföra utbildningen och totalförsvarspliktiga som inte vill.

Värnplikt är inte detsamma som totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikten omfattar alla som är skrivna i i Sverige och är mellan 16 och 70 år gamla (alltså även personer som inte är svenska medborgare).

Värnplikt och civilplikt är något helt annat. Dessa plikter omfattar endast svenska medborgare i åldersspannet 19-47 år. Förutom en övergripande plikt att mönstra består dessa båda plikter vardera av fyra ”delplikter”:
 • Plikten att genomföra grundutbildning 
 • Plikten att genomföra repetitionsutbildning
 • Plikten att genomföra beredskapstjänst
 • Plikten att genomföra krigstjänst
Ett omfattande regelverk finns i olika författningar, där den viktigaste är lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Jag tänker nedan försöka teckna ett troligt scenario som är tänkt att beskriva vägen från dagens situation till en ny situation där vi har unga kvinnor och män som genomför militär grundutbildning (i detta inlägg hädanefter förkortat till MGU) med totalförsvarsplikten som grund.

Den första inryckningen till MGU om 4-12 månader är planerad att ske runt halvårsskiftet år 2016. Merparten av rekryterna kommer att genomföra cirka 9 månaders utbildning. Det exakta utseendet av MGU är inte beslutat än, så vissa förändringar kommer säkert att ske.

En stor osäkerhet är hur attraktiv MGU kommer att vara för de blivande rekryterna.

Det som ur rekrytens perspektiv kanske kan sägas vara en försämring är att befattnings- och förbandsutbildningsskedet (BFU) om cirka 6 månader idag genomförs inom ramen för en anställning, dvs. med månadslön och arbetstidsreglering. När MGU är införd genomförs detta skede som rekryt, dvs. med månadsersättning om cirka 4 500 kr och utan arbetstidsreglering. Regeringen har därutöver också aviserat att man vill införa en utbildningspremie. På plussidan finns möjligen att detta kanske inte spelar någon stor roll för en ung människa - man har ju redan siktet inställt på en relation med Försvarsmakten och sex månader med lägre inkomst kanske inte spelar så stor roll.

Frågan är hur unga kvinnor och män kommer att reagera inför dessa förändrade villkor.

Denna bloggs gissning är att förändringen totalt sett för Försvarsmakten kommer att medföra fördelar. Utbildningen kan bedrivas med en helt annan intensitet om rekryterna inte är arbetstidsreglerade. För blivande officersaspiranter planeras 12 månaders utbildning innan kursstart på utbildning till yrkes- eller reservofficer. Detta är en mycket stor förbättring jämfört med dagens GMU + FOK.

Det finns dock tecken i skyn som tyder på att intresset från kvinnor att genomgå MGU kommer att minska jämfört med dagens trots allt ganska goda siffror rörande andelen kvinnor på GMU.

Försvarsmakten har idag egentligen inga problem att rekrytera blivande GSS/K, förutom inom vissa särskilda arbetsområden. Utmaningen kommer att bli att öka rekryteringen från andra målgrupper än ”unga spänningssökare” samtidigt som man kan anta att den längre grundutbildningen i sig kommer att minska benägenheten från andra målgrupper att söka. Det är också så att andelen kvinnor kan komma att minska eftersom kvinnor har en lägre representation inom gruppen ”unga spänningssökare” än inom andra definierade målgrupper. Det finns också tecken som tyder på att kvinnor kan ha viss reservation gentemot utsikten att bo på logement under nio månader.

En särskild fråga är rekryteringen av blivande GSS/T och hemvärnsmän.

Beträffande GSS/T så är det ju så att det lite grann är kommunicerande rör mellan personalgruppen ”totalförsvarspliktig personal” och personalkategorin GSS/T såtillvida att dessa till stor del kommer att bemanna liknande befattningar, främst i kontraktsförbanden. Ett för litet inflöde av blivande GSS/T skulle alltså rent principiellt kunna kompenseras med att man återinför plikten att genomföra grundutbildning samt sedan helt sonika krigsplacerar de totalförsvarspliktiga som genomgått MGU med godkänt resultat. Plikten att delta i repetitionsutbildning finns ju redan.

Rekryteringen av blivande GSS/T har ju de facto inte uppnått olika måltal. Denna bloggs åsikt är dock att det fortfarande finns möjlighet att använda olika rekryteringsverktyg bättre - det handlar om att skapa ökad samhällelig förståelse och kunskap om systemet med tidvis tjänstgörande personal. Tyvärr har jag ännu aldrig sett någon kampanj som särskilt adresserar denna fråga. Normen på svensk arbetsmarknad är ju att man har ett arbete och inte två. Försvarsmaktens rekrytering har historiskt varit helt fokuserad på blivande GSS/K.

Beträffande hemvärnsmän så ter det sig inte sannolikt att med totalförsvarsplikten som grund tvinga unga kvinnor och män att genomföra MGU för att sedan tvinga dem till hemvärnet med krigsplacering där.  Hemvärnet bygger på frivillighet och har alltid gjort. Att ändra denna gamla princip innebär ett helt nytt hemvärn.

Ska man fundera på ett troligt scenario rörande införande av användning av totalförsvarsplikt för att  tvinga kvinnor och män att delta i MGU så kan man alltså tänka sig något enligt följande.
 1. Den nya grundutbildningen startar sommaren år 2016.
 2. Antalet utbildningsplatser fylls men andelen kvinnor minskar samtidigt som andelen som vill bli GSS/T också blir lägre än Försvarsmaktens måltal.
 3. Resultatet utvärderas efter genomförd första utbildningsomgång, dvs. efter sommaren år 2017.
 4. En aktivering av plikten att delta i grundutbildning sker någon gång under 2017-2018.
 5. Första inryckning av totalförsvarspliktiga till grundutbildning sker sommaren 2019.
 6. Första krigsplaceringar kan ske sommaren 2020.
Denna bloggs slutsats är att effekten kommer för sent. 

Att öka intresset för en anställning som GSS/T parat med användning av nya verktyg för att rekrytera kvinnor kommer att ge bättre och snabbare effekt.

GMY

Sinuhe34 kommentarer:

 1. Incitamenten för Försvarsmakten att ens försöka få systemet med GSS/T att fungera torde nu vara helt borta. Varför ens försöka när man har tillgång till pliktverktyget?

  SvaraRadera
 2. Av tidsskäl främst, samt att jag faktiskt inte tycker att alla verktyg är använda. Denna blogg är måttligt imponerad av hemsidans budskap i frågan, för att inte tala om statsmakternas samlade ansträngningar.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den viktigaste skillnaden torde väl rimligtvis vara att kategorin GSS/T är användbar för Försvarsmaktens samtliga uppgifter medan pliktverktyget åtminstone inte omfattar traditionella internationella insatser.

   Radera
  2. Det skulle kunna vara ett incitament för att rekrytera GSS/T. Men inte utifrån hur det fungerar i dagsläget. Hittills har T-förband använts sparsamt internationellt eftersom det inte ryms inom ekonomisk ram. Belastningen på anslagen för T-förband blir markant större än när K-förband genomför insats. Detta eftersom man då måste aktivera ett T-förband som normalt inte kostat något eller ytterst lite. Det ska jämföras med att K-förbandet kostar samma hemma som borta där anslaget för internationella insatser belastas med merkostnaderna.

   Radera
 3. Eftersom huvuddelen av cheferna för T-förband i ännu större omfattning kommer verka i rena produktionsbefattningar i ny organisation och genom GU Ny så tvivlar jag på att rekryteringen av GSS/T kommer bli bättre än tidigare. Om inte cheferna, som är de viktigaste verktyget för lyckad rekrytering, arbetar på heltid för sitt krigsförbands uppfyllande så är utsikterna att lyckas allt annat än goda.

  Tveksamt om personalkategorin överlever efter nästa försvarsbeslutsperiod.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att den gör det, att utradera en stor byggsten i reformen vore att fullständigt kapitulera. Min gissning är möjligen att plikten att genomföra grundutbildning återinförs men i mycket liten utsträckning och endast för viss särskild personal. Den som väntar får se.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. Jag delar inte din uppfattning, mest baserat på det faktum att jag tycker att det är regering och riksdag samt Försvarsmaktens centrala ledning som ska jobba för att öka attraktionen för GSS/T-systemet. Däremot är det nog som du säger - den nya organisationen riskerar att chefer för kontraktsförband kommer ännu längre från rekryteringen än idag. Den som väntar får se. Tack för dina kommentarer!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Regering, riksdag och Försvarsmaktens ledning har alla såklart en roll i att bidra till "varumärket" Försvarsmakten. Central aktör och chefsarkitekt för kategorin GSS/T, och således ansvarig för det erbjudande som är en förutsättning för att specifikt skapa en attraktivitet i denna anställningsform, torde dock vara Försvarsmaktens personalstab under ledning av personaldirektören.

   Radera
  2. Att skapa ökad kännedom om t-systemet i allmänhet och och GSS/T-delen av det i synnerhet kan inte vara en uppgift för personaldirektören. Försvarsmakten har i massor av underlag pekat på att det är en samhällsreform som alla myndigheter egentligen måste bidra till att stödja. Plus - riksdag och regering så klart!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Jag håller med dig om att tidsspannet är för långt. Däremot tror jag att hela T tanken är hopplös. Väldigt få arbetsgivare är idag positiva/neutrala till att ens anställda har ytterligare ett jobb. Det gör situationen väldigt svår för T anställda som hamnar i intressekonflikt och då tvingas välja sin huvudarbetsgivare. Jag har själv försökt och för mig skulle det vara mycket lättare att bli inkallad på plikt. Min arbetsgivare skulle inte bli glad, men åtminstone slipper jag bli ifrågasatt som otillräckligt lojal mot firman.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men vad skulle hända om du var anställd som GSS/T men genomförde repetitionsutbildningar med plikten som grund? Man kan ju, om man låter tanken sväva lite fritt, tänka sig att plikten skulle omfatta all personal som var krigsplacerade - alltså även yrkes- och reservofficerare, GSS/K, civila etc.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Ja det skulle underlätta. Att kunna visa ett dokument till arbetsgivaren där jag av plikt är inkallad gör att man slipper den otrevliga känslan där arbetsgivaren ser en som illojal. I grunden har ju tämligen många arbetsgivare som riktlinjer att man endast får ha en arbetsgivare nämligen dem. Framförallt inte verksamhet som konkurrerar är ju bannlyst, även om det inte gäller i just detta fall.

   Radera
  3. Min personliga uppfattning sammanfaller med din. Ur ett allmänt rättviseperspektiv anser denna blogg till 100 % att alla personal som ska övas ska göra det med plikten som grund!

   GNY

   Sinuhe

   Radera
 6. Angående Hv så tycker jag nog inte man direkt ska plikta in folk till MGU för att sedan krigsplacera dem ofrivilligt i Hv. Jag tycker man ska köra på principen att den som frivilligt går med krigsplaceras och övar med plikt, även i fredstid. Då kan man inte bli inaktiv med bibehållet avtal som är fullt möjligt idag. Däremot kan man i fredstid välja att avsluta sitt avtal men då behåller man sin krigsplacering tills någon annan ersatt den platsen på frivillig grund. Då kan FM väldigt snabbt fylla upp resterande vakanta befattningar (i dagsläget bara några tusen i Hv) och ändå öva hela hvförband.

  Idag har vi ett problem med att man aldrig vet inför en övning om det kommer 60, 90 eller 120 pers. Enligt orgen ska ett "standard" hvkompani vara cirka 155 st soldater. Vi mister mycket av att inte kunna öva hela förband.

  Isak

  SvaraRadera
  Svar
  1. Isak, denna blogg står bakom dig. Att gå med i hemvärnet som hemvärnsman eller frivillig personal kan vara frivilligt men så länge som man har avtal bör man också omfattas av plikten att medverka vid KFÖ. Ska vi vässa försvarsförmågan borde detta vara självklart.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Eftersom det är Försvarsmakten som föreslagit den "nya", längre och sammanhålla militära grundutbildningen, inklusive ersättningen under densamma, är det rimligt att förutsätta att förslaget bygger på ett antal undersökningar (bl a hos de som genomfört eller överväger att genomföra GMU och KMU). Dessa undersökningar bör (skall) sammantaget tydligt vidimera förslagets genomförbarhet inklusive minst ett bibehållande av det antal kvinnor ( i förhållande till antalet män) som idag fullgör den militära utbildningen och anställs av Försvarsmakten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag vet finns det undersökningar som är gjorda. Det finns tydligen reservation mot en längre grundutbildning hos vissa målgrupper. Jag tror dock att det finns en sammanblandning mellan "kvinnor" och "äldre" som gör att det mycket väl kan vara så att reservationen mot att bo 9 månader på logement är mer ålders- än könsberoende.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 8. Hur skall de som tvingas in i försvaret kompenseras för att de förlorar sitt bäst betalda år i arbetslivet?
  Skall man ha värnplikt skall den omfatta alla. Annars är yrkesförsvar det enda moraliskt försvarbara.
  Rosaskimmrande minnen om att man själv gillade värnplikten (som oftast kommer från sådana som jag själv ingår i gruppen, nämligen befälsvärnpliktiga och militärt intresserade) är inte detsamma som att ens en majoritet i verkligenheten är intresserade av att förlora ett år.
  Sen tillkommer det faktum att ej stående värnpliktsförband inte bidrar till försvarsförmågan på ett relevant sätt i den hotbild som finns då de aldrig kommer mobiliseras innan kriget är slut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 19-20 års ålder är inte de "bäst" betalda åren i yrkeslivet, för många är max sommarjobb något de kan skaffa sig i den åldern.
   Den erfarenhet som militärtjänstgöring ger är ovärderlig.

   Radera
  2. Jag tror att man måste sätta i värnplikten i rätt storleksperspektiv. När vi grundutbildade 50 000 män årligen kunde man säga att plikten var "allmän" (för män). Att plikta in 4-5 000 unga kvinnor och män kan inte sägas vara allmän värnplikt när en åldersklass räknar cirka 110 000 individer.

   Beträffande mobiliseringstid så var det nog så att många krigsförband i det gamla systemet hade 48 eller 72 timmars mobiliseringstid - men OK, krigsförbandet var säkert lite ringrostigt då. Efter några veckor, motsvarande en KFÖ, betydligt bättre.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 9. Det aktuella beslutet berör cirka 7500 personer som av olika anledningar krigsplacerats i organisationen i väntan på ny personal.
  En hel del av dessa är före detta värnpliktiga vars utbildning ganska snart faller för åldersstrecket.

  Hur man tänkt och på vilka grunder man tror sig få någon att genomgå sju månaders utbildning för att eventuellt bli hemvärnssoldat skulle jag vilja se?

  Beskeden från FM om hur denna nya GMU skall se ut och längden varierar.
  Den kortaste jag sett är sju månader (hv) och den längsta femton månader(j-sold). Jag är tveksam till informationen.
  Här uppmanar jag FM att bestämma sig snabbt och centralt innan för mycket brus läcker ut från enskilda och förband.
  FMlog hävdar att GMU "ny Hv" skall genomföras på tre utbildningsgrupper i landet.


  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. För övrigt tror jag att, om pliktkonceptet fungerar, självdör GSS/T inom några år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, det kortaste är nog planerat att vara 4 månader (hemvärnet som menig) och det längsta som 12 månader (blivande YO och RO samt GB).

   Jag hävdar dock med en dåres envishet att systemet med GSS/T kan bli riktigt bra om a) rikets ledning ger det tydligt stöd samt b) Försvarsmakten identifierar och använder bättre verktyg än idag.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Läs senaste numret av Hvtidningen (03/2015). Där är det en bra genomgång om den nya grundutbildningen till Hv. Startar smått nästa år och sen stort 2017. Därför kanske det är tre utbildningsgrupper nästa år?

   http://tidningenhemvarnet.se/wp-content/uploads/2015/02/HEMV_1503_liten.pdf

   Isak

   Radera
 10. Håkan Lindberg28 maj 2015 kl. 08:32

  Tveksam till detta med en åtgång till pliktsystemet som det var under början av 2000-talet fram till på is läggandet 2010. Att bara ta ut de gissningsvis max
  10 000 vi behöver per år av 100 000 killar och tjejer kommer att ses mer som en bestraffning oaktat att den totala summan tillgängliga ungdomar minskar till kanske hälften efter genomfört mönstringsförfarande.
  Jag vill ha en diskussion om vad som är medborgerligt engagemang gentemot staten och hur staten kan uppmuntra och belöna dylikt engagemang. Vi skulle kunna vända på det Schweiziska systemet och ge dem som gjort GMU motsv och blivit krigsplacerad ett skatteavdrag under ett ett antal år samt t.ex förtur vid tjänstetillsättningar i Offentlig förvaltning och service. Skall vi ha någon form av mer allmän tjänstgöring skulle jag se det som i 1:a hand en civilförsvarsinriktad sådan. Om det går bra att skicka in gästinlägg till denna bloggen så skulle jag kunna göra det för att utveckla mina tankar kring detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det handlar inte om 10 000 utan om kanske 4 000. Produktions-kapaciteten bedöms inte vara större nu. Du är välkommen att publicera ett gästinlägg - maila mig på sinuhessamtal at gmail com. Välkommen!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 11. @ herr Sinuhe.

  Vad, förutom kraftigt minskat antal utbildningsplatser, får dig att dra slutsatsen att "Antalet utbildningsplatser fylls..."?
  Vi fyller inte på långa vägar det lilla antal platser för GMU som finns idag.
  Hela kurser ställs in på grund av för få (eller inga) anmälda!
  Det verkar inte finnas någon undersökning som visar på viljan/oviljan att göra den nya "GU"? Med tanke på att FM själva inte vet hur den kommer att se ut så är det ju inte så konstigt.

  Besked från förbanden, ringde och kollade under vecka 22, angående den planerade längden på "GU" där man kallas rekryt med "vplförmåner".
  De flesta svarade vet ej, några (hade läst i tidningen) 4-12 månader och slutligen fyra som hävdade 7-15 månader. Några av förbanden ansågs sig vara utvalda att hålla i den nya "grundutbildningen" andra visste inte vad som gällde!
  Till saken hör att cirka hälften av de jag fick tag på ej jobbade direkt med frågan utan svarade "inofficiellt".
  Läser i dagens officerstidning att frågan ej är avgjord ännu? Det vill säga att vet ej var det riktiga svaret:-(
  Processen bör nog snabbas på lite.

  En annan fråga som jag stötte på i min koll i PRIO efter de som har de där underliga anställningarna.
  Herr Sinuhe kanske har svaret? Varför har vissa individer fler än ett anställningsnummer och vad betyder det?

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. (Läs notis i dagens offtidning om rovdriften på vaktsoldater i Göteborg. Flera korta anställningar under lång tid. Det finns alltså en anställningsform som är deltid/heltid under en kort tidsbegränsad period för soldater.)
  På vilka rader i PRIO eller annan plats redovisas dessa?

  P.S. 2 Målsättningen är väl fortfarande att IO14 skall vara bemannad av GSS/T, GSS/K någon gång efter 2020? Behovet i ditt framtidsscenario upphör i samma ögonblick som det blir genomfört. Inget ovanligt inom FM men lite onödigt, kan tyckas ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr direktör

   Jag har inte uppfattat att inte de nuvarande utbildningsplatserna fylls. Avhopp och i grunden för liten produktionsapparat gör mig dock orolig.

   Det du skriver om utbildningens längd verkar helt vansinnigt. Även om få ännu vet hur författningen kommer att se ut så är en rimlig gissning maximalt 12 månader, det är bara att läsa beredningens rapport och propositionen.

   Vad jag vet om PRIO kan man mycket väl ha flera anställningsnummer, exempelvis en GSS/T som också är civilanställd.

   Jag läste också artikeln i Officerstidningen - och begrep inget alls. Vad jag förstår är grunden till detta mischmasch att GSS/K inte anställs med stöd av GSS-lagen utan med stöd av ett kollektivavtal.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. I detta fallet så var samtliga jag hittade fast anställda officerare och vissa hade upp till tre olika anställningsnummer.
   Vad kan ha orsakat detta?
   I ditt exempel redovisas, som du tidigare nämnt, en sådan individ på två ställen.
   Kan en officer alltså redovisas på tre eller fler olika ställen? Fortsätter detta så kommer vi snart ha en FM som består av skugganställda;-)
   Kan man dessutom kvittera ut materiel/utrustning på de olika anställningsnumren så uppstår snart de svarta hålen igen?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Flera GMU, under året, är helt inställda på grund av för få eller inga anmälda alls.

   Radera
  3. Om du menar att yrkesofficerare har flera anställningsnummer så vill jag dra mig tillbaka. Det kan inte vara sant! Vad jag vet finns det ingen verksamhet som en yrkesofficer som innebär att denne ska behöva flera anställningar! Man kan undra om det finns något ansvar för kvalitén i system PRIO.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Hm.. läste i förra veckan om en officer som fått sin lön utbetald i mer än två år efter han slutat sin anställning.
   Det kanske finns de som får ut mer än en månadslön varje månad;-)
   Systemet verkar vara generöst?

   Skämt åsido, det finns säkert en förklaring som snart dyker upp?
   Någon borde ju veta svaret, hoppas jag, annars är FM illa ute.

   Det borde väl gå att fråga systemet och se hur stor skillnad det är mellan antalet anställningsnummer och anställda personnummer?
   Sedan uppstår frågan vad skillnaden skall kallas;-))

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  5. Anställningsnummer verkar ha en helt annan betydelse än vad jag trodde?
   Det verkar mer att ha och göra med typ av utrustning/materiel som är knutet till ett anställningsnummer än påvisa att man är anställd?
   Alla hemvärnssoldater har minst ett anställningsnummer!

   Suck, det måste vara ytterligare ett av alla dessa "nyord";-)

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  6. Benämningen är som du påpekar egentligen felaktig eftersom många av de individer som har anställningsnummer inte är anställda. "Individnummer" eller "registernummer" hade kanske varit bättre! Men förmodligen kostar det en miljard att ändra...;)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 12. Ett litet P.S. till.

  I sommar börjar utbildningen av de två personalkategorier som absolut inte skulle realiseras när utredningen av den nya personalförsörjningen lades fram.
  " Enligt nu liggande planering ska 2 400 befattningar i krigsförbanden bemannas med reservofficerare, såväl tidvis tjänstgörande officerare (OFF/T) som specialistofficerare (SO/T). "

  Sådana fanns med i utredningen men sågades då av alla. Nu är de här OFF/T och SO/T, behovet är 2400 stycken som ersätter.....
  Ibland är det riktigt tråkigt att sitta i gungstolen och skrocka" vad var det jag sa":-(

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. Du har helt rätt i att RO-systemet sågats många gånger inom Försvarsmakten, men också haft starka understödjare utanför.

  Tyvärr är det så att hela t-systemet hela tiden utsätts för påhopp från olika individer, som inte inser att om en t-befattning inte är bemannad av t-personal så lär den inte bli bemannad av någon annan heller. Regeringen kommer inte att tillåta ökade ramar för k-personalen.

  Jag har lovat dig ett inlägg om rekrytering och mil.se. Coming up!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera